Cene najprej gor, potem pa dol

Prve položnice za odvajanje in čiščenje komunalnih vod so vznejevoljile prebivalce občine Kidričevo, zato so se na občini odločili za znižanje cene, kar pomeni manj denarja za investicije in počasnejše dokončanje kanalizacijskega omrežja

Po prejemu položnic za odvajanje in čiščenje komunalnih vod je med prebivalci občine Kidričevo zavrelo. Položnice za plačilo tovrstnih storitev jim je tokrat prvič poslalo občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje, cene pa so občutno višje, kot so jih bili vajeni. »V nestrankarskem gibanju ZA Kidričevo smo zgroženi nad početjem občinske oblasti, ki v času gospodarske in socialne krize sprejema takšne cene kanalščine, in to v imenu občinskega javnega zavoda,« so se odzvali v gibanju, ki ga vodi Branko Štrucl, in zapisali, da je “za vse to v prvi vrsti odgovoren župan Anton Leskovar skupaj z občinskim svetom, ki takšne nerazumne in nesprejemljive predlo­ge župana sprejema, saj tako rekoč on vodi to javno podjetje”. V nestrankar­skem gibanju dodajajo, da je mogoče hitro ugotoviti, koliko denarja nove cene prinašajo v občinsko blagajno. “Če imamo v občini Kidričevo 2200 gospodinjstev, lahko hitro ugotovimo, da se bo v občinsko blagajno na letni ravni zbralo več kot 100 tisoč evrov, saj bodo morali občani, ki zdaj plaču­jejo okrog tri evre prispevka za vodo, poslej plačati kanalščino v višini 15 evrov mesečno,” razlaga Štrucl.

“V občini Kidričevo smo skladno z uredbo o metodologiji za oblikova­nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v juniju 2013 preko javne­ga podjetja Vzdrževanje in gradnje, d.o.o.,začeli obračunavati stroške, po­vezane z odvajanjem in čiščenjem ko­munalnih voda. V preteklih letih je celoten strošek amortizacije in vzdr­ževanja padel na breme občinskega proračuna. Zaradi zahtev evropske zakonodaje in hkrati finančne vzdr­žnosti izvajanja določenih operativ­nih nalog, vezanih na kanalizacijsko omrežje, so se občinski svetniki marca 2013 odločili, da bo z junijem javno podjetje začelo obračunavati stroške skladno z veljavno zakonodajo. Skla­dno z omenjeno uredbo cena zraven dejanskih stroškov za odvajanje in či­ščenje komunalnih voda zajema tudi amortizacijo in vzdrževanje kanaliza­cijskega sistema. Glede na zadnjo od­ločitev občinskega sveta bodo cene, ki so bile skladno s trenutno veljav- no zakonodajo sprejete marca 2013, znižane za približno 40 odstotkov pri uporabnikih, katerih gospodinjstva so priklopljena na kanalizacijo, in za 50 odstotkov pri uporabnikih z grezni­cami. Znižanje bo izvedeno na škodo investicijskih sredstev, namenjenih iz­gradnji in dokončanju kanalizacijske­ga omrežja v naseljih občine Kidričevo in vzdrževalnih del na že obstoječem sistemu, ki jih izvaja javno podjetje,” pojasnjuje Damjan Napast, direktor občinske uprave Kidričevo, in dodaja, da bodo ti stroški po znižanju ponov­no obremenili občinski proračun in s tem ustavili oziroma upočasnili neka­tere že zastavljene projekte in investi­cije. “Gospodinjstva z mesečno porabo dvanajst kubičnih metrov vode, ki so priključena na kanalizacijsko omrež­je, bodo zdaj za odvajanje in čiščenje komunalnih vod plačevala dobrih 13 evrov, kar pomeni dobrih šest evrov več, za tiste, ki uporabljajo lastne gre­znice, je cena nekoliko nižja, dobrih 10 evrov, v to ceno pa je vključeno tudi či­ščenje greznice najmanj enkrat na tri leta, stara cena za ta gospodinjstva je bila dobrih šest evrov,” razlaga Napast in še pojasnjuje, da se položnice po­šiljajo za novo storitev, ki je občani v takšni obliki niso poznali, saj so prej skupaj s porabljeno vodo plačevali še okoljsko dajatev in kanališčino. “Zdaj imamo dve ločeni položnici, zneski za vodo, ki jo obračunava ptujsko komu­nalno podjetje, bodo manjši, v omenjenem primeru za dobrih šest evrov, zato pa je treba posebej plačati odva­janje in čiščenje komunalnih vod. Ju­nijske položnice, takrat je občinski račun znašal blizu 22 evrov, v priho­dnje, po hitrem znižanju cene, pa bo znašal blizu 13 evrov, bodo v Kidriče­vem morali plačati,” pojasnjuje direk­tor občinske uprave.

Argumenti za in proti

Anton Leskovar, župan občine Kidričevo: “Za dvig cene odvajanja in čiščenja komunalnih vod smo se v naši občini odločili, da bi zaščitili podtalnico Dravskega polja, kar pa je povezano z gradnjo kanalizacijskega omrežja. To nam nalaga tudi evropska direktiva, zaradi pritiska javnosti smo danes (včeraj, op. p.) sprejeli 40-odstotno znižanje zgolj en mesec veljavne cene, to pa pomeni, da smo se odpovedali prav tistemu delu denarja, ki bi ga sicer vlagali v gradnjo kanalizacijskega sistema. Denarja za napovedane investici­je tako ne bo in ne vem, kako bodo naši občani zdaj sprejeli zastoj investicij na komunalnem področju.”

Branko Štrucl, vodja gibanja ZA Kidričevo: “Uradno še ne vem za odločitev svetnikov, da se pred meseci zvišane cene zdaj znižajo za 40 odstotkov. Vsekakor pa v imenu sokrajanov tako odločitev pozdravljam, saj so se mnogi naši ljudje znašli na robu preživetja, a če se ne bi ogla­sili člani našega gibanja, kdo ve, kaj bi se s cenami še dogajalo. Bomo pa v prihodnjih mesecih v našem ne­strankarskem gibanju razmišljali tudi o predlogu odpisa plačila kanalščine.”

Objavljeno v Večeru, v soboto, 20.7.2013

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013072005938278

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: