Gotof je zdaj tudi županu Kidričevega (2)

Odziv na zapis v Večeru, 7.8. 2013

V članku je bilo navedenih kar nekaj netočnih informacij v zvezi z delova­njem ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za infrastrukturo, Sektorja za železnice, zato vam zaradi objektivnosti poročanja pošiljamo do­datna pojasnila.

Že v fazi javne razgrnitve državne­ga prostorskega načrta v letu 2008 ni bilo enotnega stališča o lokaciji posta­jališča Cirkovce. Takšna razdeljenost glede lokacije postajališča Cirkov­ce obstaja še vse do današnjega dne. Kljub večkratnim pozivom ministr­stva za infrastrukturo in prostor, naj se v lokalni skupnosti sami poeno­tijo o lokaciji postajališča Cirkovce, jim to ni uspelo. Zato smo se v juliju 2013 na sestanku z županom občine Kidričevo dogovorili, da postajališče Cirkovce postavimo na lokaciji, ki je primernejša z varnostnega vidika. Na osnovi tega dogovora je bila v juliju 2013 izdelana Projektantska presoja varnosti lokacije postajališča Cirkov­ce. Ob upoštevanju sklepa te presoje in upoštevaje dejstvo, da v primeru izgradnje postajališča na novi lokaciji tega ne bo treba prestavljati v času gra­dnje novega drugega tira (ob ohranitvi  postajališča na sedanji lokaciji bi bilo namreč treba v času gradnje drugega tira postajališče odstraniti), je vsekakor smiselna odločitev, da se postaja­lišče prestavi na novo lokacijo, in sicer na desno stran proge pri podvozu (5,8 km).

Civilni iniciativi za ohranitev že­lezniške postaje v Cirkovcah so bila takoj na začetku dana zagotovila, da nivojski prehod pri sedanji lokaci­ji postajališča ostane zavarovan z av­tomatskimi zapornicami, ne glede na to, ali postajališče ostane na obstoje­či lokaciji ali se prestavi na novo loka­cijo. Takšna rešitev je tudi predvidena s sprejeto Uredbo o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pra­gersko-Hodoš. Kljub vsemu civilna iniciativa vztrajno zavaja svoje prebi­valce in s tem pridobiva večino svojih podpornikov, saj trdijo, da borno s pre­stavitvijo postajališča ukinili tudi ni­vojski prehod.

Predstavniki ministrstva za infra­strukturo in prostor so se večkrat se­stali s predstavniki Civilne iniciative za ohranitev železniške postaje v Cir­kovcah. Govorili so o argumentih za ohranitev lokacije postajališča Cirkov­ce in proti njej ter o prestavitvi posta­jališča na novo lokacijo. Nikoli ni bila izpostavljena nobena problematika glede gradnje povezovalnih cest ob železniški progi. Treba je povedati, da je velik del povezovalnih cest ob že­leznici na območju Cirkovc že zgrajen in na zgrajene ceste do vabila na zadnji protestni shod nismo prejeli nobenih pripomb.

Prav tako nam ni znan podatek ci­vilne iniciative, o tem nikoli nismo govorili, da bo treba Danilu Medvedu zaradi prestavitve postajališča odšteti 350.000 evrov proračunskih sredstev. Dejstvo je, da je zaradi prestavitve po­stajališča na novo lokacijo treba od­kupiti od Danila Medveda ca. 380 m2 (zemljišče za del dostopne poti in ze­mljišče za del parkirišča; za gradnjo perona ni treba odkupovati zemljišča). Od Danila Medveda je treba odkupiti še ca. 1120 m2 zemljišča za izgradnjo podvoza, tako da bo kupnina (cenitev je v sklepni fazi) za vseh ca. 1500 m2 znašala približno 50.000 evrov, kar je nekajkrat manj, kot navaja civilna ini­ciativa. Kot je razvidno iz navedenega, je velika večina odkupov zemljišč ve­zanih na izgradnjo podvoza in ne na postajališče, saj so lokacija podvoza in s tem povezani odkupi zemljišč neod­visni od lokacije postajališča.

Pri ekonomskem vidiku postavi­tve lokacije postajališča Cirkovce je treba upoštevati še dejstvo, da smo se z odločitvijo, da postajališče že sedaj postavimo na novo lokacijo, izognili rušenju postajališča ob gradnji druge­ga tira, kar bi se zgodilo, če bi postaja­lišče zgradili na obstoječi lokaciji.

Zato ugotavljamo, da je postajališče v Cirkovcah le predmet, prek katere­ga se merijo lokalne moči in interesi posameznikov, ne glede na stališče stroke. Jasno je, da sta tako strokovni kot ekonomski vidik v prid odločitvi, da se postajališče Cirkovce prestavi na novo lokacijo.

Barbara Šubic, odnosi z javnostmi, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Objavljeno v Večeru, v soboto, 24.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013082405948456

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: