Ponovno vroče zaradi sporne kanalščine in položnic

Že sredi lanskega poletja smo poročali o nezadovolj­stvu zaradi izredno visokih zneskov za plačilo kanalščine v občini Kidričevo, občani pa so bili ogorčeni tudi zato, ker so dobili položnice z raču­nom, ki je bil izstavljen 1. juni­ja, za plačilo porabe od 1. do 30. junija. Na občini so poja­snjevali, da je šlo za tehnično napako in občane pozvali, naj položnice plačajo. Nekateri so to storili, mnogi pa ne, zato so prejeli plačilne opomine.

Več kot 200 občanov podpisalo zahtevo za pojasnilo

V prvi polovici decembra pa so se med krajani Kidriče­vega pojavili dopisi, na katerih so člani gibanja Za boljšo obči­no Kidričevo občane pozivali k zavrnitvi opomina za plačilo omenjene junijske položni­ce, javno pa so pozvali tudi k transparentnemu in zakonite­mu delovanju podjetja Vzdr­ževanje in gradnje Kidričevo. V zahtevi občini, ki jo je pod­pisalo več kot 200 občanov, so med drugim zapisali: »Vaš opomin v celoti zavračamo, ker vaše podjetje za junij 2013 za občane Kidričevega ni izva­jalo nobenih storitev. Do da­nes občani Kidričevega nismo prejeli nobenega ustreznega pravnega pojasnila o izdaji položnic za junij 2013. Izdaja položnic za junij je v naspro­tju z upravnim postopkom in zakonodajo RS, saj je podjetje Vzdrževanje in gradnje začelo delovati s 1. julijem 2013. Po­novno vas vljudno prosimo, da občanom končno pošljete pojasnila, na podlagi katerih ste poslali položnice za junij 2013 in na podlagi katerih za­konov pošiljate opomine. Pri­tožbo občanov smo utemeljili že z dopisom 12. julija 2013 z dodanimi lastnoročnimi pod­pisi občanov in dopisom ter z ugovorom 26. julija 2013. Oba ste prejeli dostavljena s povratnico. V primeru, da boste še naprej zahtevali pla­čilo, bomo primorani celo­tno zadevo predati ustreznim službam, ki bodo z natančno preučitvijo zadeve ugotovile dejansko upravičenost Vaših zahtev in zakonitost Vašega poslovanja.«

NS javnega podjetja in NO občine pod županovo taktirko!?

Vodja nestrankarskega gi­banja Za Kidričevo Branko Štrucl pa nas je seznanil, da so zaradi domnevnih nepra­vilnosti v občini zadevo že predali računskemu sodišču ter komisiji za preprečevanje

korupcije: »Človek bi pričako­val, da bi nadzorni svet (NO) javnega podjetja spremljal in nadziral poslovanje druž­be, podal poročilo in zavzel stališče do letnega poročila, vendar ugotavljamo, da je ta NS pod taktirko župana Leskovarja sam sebi namen. Vemo, da sta v tej tričlanski zasedbi nadzora dva človeka iz županove stranke, tretji pa je ‘prodana marioneta’. Zato o transparentnosti in zako­nitosti nadzora in delovanja tega občinskega podjetja ne moremo govoriti, saj člani NS sploh ne spremljajo uresniče­vanja razvoja družbe. Podob­no sliko kaže končno poro­čilo o nadzoru poslovanja, ki ga tudi komisija za prepreče­vanje korupcije opozarja, da delajo v nasprotju interesov. Res neverjetno, kako očitne nepravilnosti se dogajajo v občini, koliko korupcije in nepotizma je prisotnega. Zato se ni čuditi, da občinski NO v svojem poročilu ne razkri­je temeljnih računovodskih predpostavk, pojasnila k posameznim postavkam v bilanci stanja, kaj šele plan finančne­ga stanja. Ugotavljajo le, da so ob pregledu izvirne poslovne dokumentacije faktur in do­bavnic zaznali neusklajenost podpisnikov z dejanskim sta­njem, kar je po našem mne­nju zelo problematično, zanje pa le nepravilnost.«

Zahtevajo razveljavitev junijske položnice in vračilo denarja

Kot je še povedal Štrucl, v gibanju Za Kidričevo pozdra­vljajo napore ljudi, ki pošilja­jo zahteve občinski oblasti, da naj neha z zahtevki za plačilo položnice ‘kanalščine’ za junij: »Vemo, da je izdaja te položnice v nasprotju z uprav­nim postopkom in zakonoda­jo RS! Od občinskih veljakov zahtevamo, da se položnica za plačilo kanalščine za junij razveljavi in da se vsem tistim, ki so plačali to položnico, de­nar povrne ali poračuna. Ker verjamemo, da naši občinski voditelji delujejo za lastne interese, da vodenje in upravljanje občine ni demokratično in da jim je figo mar za kraja­ne Kidričevega, smo zadevo predali na računsko sodišče ter komisiji za preprečevanje korupcije in od njih zahtevali temeljito revizijo postopkov.«

Župan očitke zavrača in trdi, da je vse skladno z zakoni

Z omenjenimi očitki smo seznanili tudi župana občine Kidričevo, ki zatrjuje, da ne­pravilnosti ni bilo in da je vse potekalo skladno z zakono­dajo: »Svet občine Kidričevo je na 7. korespondenčni seji marca 2013 sprejel sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in či­ščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Kidričevo, to je javno pod­jetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo. Cene storitev pa je sprejel svet občine Kidričevo na svoji 19. seji, 7. marca 2013; sklepi so bili veljavni od 1. aprila 2013 dalje. Zaradi zaple­tov pri prenosu dejavnosti so na podjetju pričeli dejavnost opravljat šele s 1. junijem 2013. V prvem dopisu se je pripetila napaka, saj se je zapisalo, da se je dejavnost pričela opravljat s 1. julijem 2013. Na podjetju je opravila nadzor tudi tržna inšpektorica, ki ni ugotovila nepravilnosti pri oblikovanju cen veljavnosti cenikov in iz­vajanju javne službe.«

O očitkih glede delovanja in sestave NS pa župan Leskovar pravi: »NS podjetja je potrdil občinski svet skladno s statu­tom podjetja. Trditev, da sta dva iz SDS, ne drži.«

Prav tako zavrača tudi očit­ke, da končno poročilo NO občine ne razkriva temeljnih računovodskih postavk, de­lovanje v konfliktu interesov, saj naj bi bila ena od članic žena občinskega svetnika: »Večino v NO ima opozicija. KPK je opravila nadzor glede konflikta interesov in zaklju­čila z navodilom, da se morata omenjena zakonca izločiti iz odločanja v primeru, ko bi NO obravnaval zadevo, ki mu jo je v pristojno reševanje odstopil občinski svet.«

Leskovar zaključuje tako: »Resnično si želim ter ponov­no vabim vodjo gibanja Za Ki­dričevo, gospoda Branka Štru­cla, da sedemo za mizo skupaj s strokovnimi sodelavci upra­ve in razčlenimo vprašanja, ki so še nejasna. Predstavniki gibanja Za Kidričevo se še ve­dno niso odzvali večkratnim pozivom po obisku na občini in jih ponovno vabimo.«

Martin Ozmec

Izvirno objavljeno v Štajerskem tedniku, v petek, 10.1.2014.

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: