Poskusno in z vodo iz omrežja

Te dni bo v gramoznici Pleterje začela delovati premična betonarna podjetja Tlakovci Podlesnik. Gramoznico bi domačini radi uredili v rekreacijsko območje

V občini Kidričevo, kjer so pred leti, tudi s prostovoljnimi akcijami do­mačinov, najprej očistili, potem pa v učilnico v naravi uredili gramoznico v Strnišču, se že nekaj let pripravljajo tudi na ureditev gramoznice Pleterje. Ta leži ob cesti med Kungoto in Brunšvikom in v poletnih mesecih je sre­čati okoličane, ki se tam kopajo, del gramoznice pa je še vedno aktiven in namenjen izkoriščanju gramoza.

Rekreacija z naravoslovjem

“V delu te gramoznice želimo uredi­ti rekreacijsko-turistično območje, vzhodni del pa nameniti tudi naravo­slovnemu izobraževanju. Pri spreje­manju občinskega prostorskega načrta smo načrtovane dejavnosti že vnesli v sprejete načrte, poskrbeli za izdelavo vseh strokovnih podlag in dovoljenj, zdaj pripravljamo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, imamo tudi vodno dovoljenje, ki nam omogoča načrtovane posege v prostor in izko­riščanje vode za športne namene. Zato ne razumemo ravnanja tistih, ki so tod dovolili postavitev premične betonar­ne – in to en meter nad podtalnico, za katero vemo, da je vir pitne vode, s katero se oskrbuje velik del Dravske­ga polja z okolico;” razlaga Anton Leskovar, župan občine Kidričevo, in poudarja, da v občinskih prostorskih načrtih ni predvidena postavitev betonarne, pa četudi je ta premična.

Vprašanje delovanja betonarne v gramoznici, kjer naj bi bila v pri­hodnje rekreacija tudi dovoljena, je postalo aktualno po tem, ko je na do­mnevno sporno delovanje premične betonarne podjetja Podlesnik opozo­ril anonimni občan, ki je prepričan, da to pomeni zastrupljanje vodovarstve­nega območja.

Ministrstvo: Lahko brez dovoljenja

Kako je z dovoljenji in ali lahko delo­vanje premične betonarne tudi zares vpliva na okolje, srno preverili na mi­nistrstvu za okolje in prostor, kjer pojasnjujejo: “Betonarna potrebuje okoljevarstveno dovoljenje za emi­sije v zrak, če znaša kapaciteta proi­zvodnje več kot 100 kubičnih metrov na uro, betonarna Podlesnik v Ple­terju pa ima kapaciteto 40 kubičnih metrov na uro. Okoljevarstvenega dovoljenja taka betonarna ne potre­buje, prav tako ne dovoljenja za od­padne vode, saj voda na tej lokaciji ne ponika. Odpadne vode, ki nastajajo pri pranju betonarne, se namreč zbi­rajo v dveh vodotesnih betoniranih usedalnikih in se ponovno uporabijo pri proizvodnji betona. Usedline zavezanec odvaža na lokacijo na Pobrežju, kjer ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov,” so v odgovo­ru zapisali na okoljskem ministrstvu ter dodali, da “za obratovanje betonar­ne v gramoznici Pleterje, ki se nahaja na tretjem vodovarstvenem območju zaščite podtalnice Dravsko-Ptujskega polja, podjetnik tudi ne potrebuje vo­dnega soglasja”.

Obenem na ministrstvu ugotavlja­jo, da zavezanec nima vodnega dovo­ljenja za rabo vode, zato se zoper njega vodi prekrškovni postopek. Konec lanskega leta je izreden inšpekcijski pregled v gramoznici Pleterje opravil okoljski inšpektor, ki zaključuje, da je bilo “iz predložene dokumentacije za postavitev betonarne s strani inve­stitorja in preverbe dejanskega stanja na terenu nedvoumno ugotovljeno, da gre v danem primeru za postavitev mobilne tehnološke naprave za pripravo betonov, ki, glede na določ­be, ni objekt oziroma stavba, ki bi bila povezana s tlemi na stalno določenem mestu in zato inšpektor nima zakon­ske osnove za izrek kakršnegakoli in­špekcijskega ukrepa”.

Podlesnik čaka na vodno dovoljenje

“Ko smo začeli postavljati betonar­no v gramoznici Pleterje, nas je ki­dričevski župan poklical in zahteval takojšnjo odstranitev. Nastopil je na­padalno in zagrozil, da bo našo gospodarsko dejavnost na tem mestu preprečil. Mi smo premično betonar­no, ki naj bi začela poskusno obra­tovati konec tega tedna, postavili izključno v namene dobave betonov v projektu gradnje avtoceste Dra­ženci-Gruškovje. Inšpekcijske službe glede postavljene betonarne niso ugo­tovile nobenih kaznivih dejanj, tudi gradbeni inšpektor je postopek zoper naše podjetje ustavil, saj je ugotovil, da pridobitev gradbenega dovoljenja za mobilno betonarno ni potrebna, vodno dovoljenje pa je že od lanske­ga leta v postopku pridobivanja, do takrat nam bo vodo dovažalo Pro­stovoljno gasilsko društvo Miklavž. Inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor je ugotovil, da tudi okolje­varstvenega dovoljenja betonarna ne potrebuje,” razlaga Rok Podlesnik iz podjetja Tlakovci Podlesnik. “V gramoznici Pleterje delujemo na podlagi sklenjene 20-letne koncesijske pogod­be in dodeljene koncesije, ki določa letno dovoljeno količino izkopanega materiala, rudarsko koncesnino bomo plačevali na osnovi izkopane količi­ne, in sicer državi in občini Kidriče­vo, občini plačujemo še odškodnino za obremenitev okolja, ki znaša polo­vico koncesnine, na nas je tudi plači­lo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dejavnost betonarne nikakor ni strupena, to je zaprt sistem, brez izpušnih plinov, nafte ali kakr­šnihkoli drugih negativnih vplivov na okolje. Betonarna je samo mešalni stroj, ki pesek, cement, vodo in dodat­ke zmeša v beton. Zemljišče, na kate­rem betonarna stoji, je stavbno, poleg tega spada v eksploatacijsko območje, kjer je predvideno črpanje mineralnih surovin. Občina Kidričevo je v svojih prostorskih aktih predvidela postavi­tev betonarne na tem območju, kjer je že pred leti tudi stala betonarna propadlega podjetja MTB.«

Rekreacijsko po avstrijskem vzoru

“Sredi marca se bo iztekel razpis, s katerim občina išče potencialne zaseb­ne partnerje, ki bi sanirali sedanjo gramoznico, poskrbeli za ustrezno in­frastrukturo ter nato tudi upravljali zgrajeno infrastrukturo v gramoznici, kjer se poleti že zdaj zbirajo vodne osvežitve željni obiskovalci. To sicer tre­nutno počnejo na lastno odgovornost, saj je gibanje na tem območju ome­jeno,” pojasnjuje Damjan Napast, direktor kidričevske občinske uprave, ki dodaja, da imajo v občini ogromno gramoznic, ki so v preteklosti služile kot ilegalna odlagališča odpadkov, zdaj pa bi želeli tovrstno početje preprečiti prav z novimi dejavnostmi: “Sami denarja za tovrstne investicije nimamo, zato iščemo zasebnike, ki bi bili pripravljeni vlagati v skupne projekte, tako naj bi v gramoznici Pleterje postavili kamp, uredili parkirišča, poskrbeli za varno kopanje in postavili vlečnico na vodi. Zamišljamo si urejanje, kot ga poznajo v sosednji Avstriji, za omenjeno investicijo pa bi zasebni investitor potreboval – po naših predvidevanjih – dober milijon evrov.”

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/poskusno-in-z-vodo-iz-omrezja-6194708

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: