Ekoregija ali degradirano okolje?

10 septembra, 2014

Iz kolumne: Komentriamo

Nekaj je zagotovo, ljudem, ki živijo v Kidričevem in okolici, je vse manj vseeno, v kakšnem okolju bivajo, in čeprav se zdi, da vsak po svoje išče poti v zeleno prihodnost, se ta obeta vsem, tako tistim, ki si prizadevajo, da bi Kidričevo imelo status okoljsko degradiranega območja, kot onim, ki menijo, da je napočil čas za razglasitev ekoregije Ravno polje.

Pretekli teden so javnost o svojih namerah obveščali oboji. Najprej so tiskovno konferenco sklicali člani civilnega gibanja Za Kidričevo in predstavili svoja prizadevanja ter napovedali, da je mogoče v enem letu Kidričevo umestiti med občine, ki lahko zaradi onesnaženega zraka, zemlje in vode računajo na pričakovano državno pomoč, kak dan pozneje so se v nekdanji gramoznici, zdaj učilnici na prostem, v Boldirjevi jami, srečali tisti, ki menijo, da je mogoče z združenimi močmi narediti okolju prijazen korak v prihodnost. Člani društva Ravno polje bodo tako po zgledu Avstrijcev in povezani v delovnih skupinah začeli ljudi pozivati, naj se jim pridružijo. ” To so skupna dejanja lokalnega prebivalstva, tukajšnje industrije, kmetijskih pridelovalcev in še koga, da zmanjšamo rabo okolju neprijazne energije, gradimo okolju prijazna domovanja, kupujemo domače pridelke, pri tem pa seveda pričakujemo, da bodo naši kmetje kar se da zmanjšali rabo pesticidov in tako izboljšali humusno sestavo tal. Korak naprej vidimo v izgradnji kolesarskih in pešpoti,” pravijo v društvu Ravno polje, ki seveda stavi na denar, ki ga bodo za uresničitev okolju prijaznih projektov iztržili v Evropski uniji, in ob tem seveda računajo tudi na popolno podporo občine.

Po letih opozarjanja, da prav občina namenoma pozablja na okoljsko prijazen razvoj, so se zdaj v gibanju Za Kidričevo odločili, da bodo to donkihotovsko početje prekinili in bodo v prihodnje svoja zelena zavzemanja prenesli v program SMC. “Tako politično organizirani in prepoznani bomo lažje ukrepali. Naš glas se bo slišal tudi v svetniških in poslanskih klopeh,” menijo v civilnem gibanju, ki postaja politično orientirano, a kot zagotavljajo njegovi predstavniki, politična opredeljenost nikakor ne bo vplivala na njihov odnos do okolja.

Če bo uspelo enim in drugim – čeprav je videti, vsaj na prvi pogled, da se v svojih prizadevanjih izključujejo -, se ljudem na Dravskem polju obetajo resnično drugačni časi. Da si teh želijo, so dokazali že s sanacijo nekdaj divjega odlagališča odpadkov v gramoznici, ki zdaj postaja učni poligon, zbirališče domačinov in je dokaz, da je mogoče z dovolj premišljenimi dejanji in s skupnimi akcijami veliko narediti, pa četudi je za to treba (ne) kaj politične prefriganosti.

Objavljeno v Večeru, v sredo, 10.9.2014

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Vir: http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201409106057770


Država naj občino razglasi za degradirano območje

9 septembra, 2014

Vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl je na četrtkovi tiskovni konferenci predstavil nekaj novih dej­stev in pisnih dokazil, ki naj bi govorila v prid njihovi zahtevi, da država razglasi občino Kidričevo za degradirano območje.

»Na direktoratu Ministrstva za okolje ugotavljajo, da so v občini Kidričevo tla onesna­žena, še bolj problematično pa je onesnaženje podtalnice. Zato menijo, da obstoječi po­datki dajejo jasen signal, da je treba za občino Kidričevo pripraviti podrobnejšo ana­lizo stanja okolja in celovit pregled nad obstoječimi pov­zročitelji onesnaženj, saj bo tako možno pripraviti ukrepe za sanacijo stanja in tudi nosilce izvajanja ukrepov. Na mini­strstvu zagotavljajo, da bodo upoštevali naše predloge in da bodo zaradi kompleksnosti problematike sklicali sesta­nek z vsemi relevantnimi de­ležniki, kjer bodo opredeljene nujne aktivnosti za pripravo vseh strokovnih izhodišč. Pri projektih okoljske problema­tike v občini pa bo sodelovala tudi naša strokovna komisija,« je povedal Štrucl.

Ob tem je zagotovil, da so vso dokumentacijo onesna­ževalcev, ki naj bi jih bilo v občini Kidričevo več kot de­set, pred kratkim posredovali Evropski komisiji za okolje ter generalnemu direktoratu EU za okolje. Ti naj bi jim zago­tovili, da naj bi bil ta primer razrešen do konca maja 2015, v tem času pa bodo pripravili zahtevke za motenje posesti in od vseh onesnaževalcev ter od države zahtevali vsakole­tno rento ali odškodnino. To naj bi namenili izključno za sanacijo stanja.

Kako lahko na de­gradiranem obmo­čju ustanavljajo ekoregijo?

Prav zaradi tega je za Štrucla moteče, da občina na degra­diranem območju ustanavlja ekoregijo: »Zanima nas, kaj poreče župan na ugotovitve ministrstva za okolje, saj trdi, da naše okolje ni onesnaženo. Celo za nekakšno ekoregijo se zavzemajo, kjer bi pridelo­vali ekološko pridelano hrano. Ti ljudje in podporniki projekta primerjajo majhno hribovito avstrijsko vas s 1400 prebivalci, sredi neokrnjene narave, z onesnaženo obči­no Kidričevo, kjer krajani že več desetletij živimo v zares onesnaženem okolju. Pri nas so vodnjaki prepolni tega rdečega blata, v katerem so rakotvorne spojine. Ti ljudje ne živijo v realnem svetu, saj na degradiranem območju ni mogoča ekološka pridelava hrane, zato v našem gibanju zahtevamo, da vse kompe­tence za podpise – po našem mnenju škodljivih pogodb – ki naj bi jih podpisali celo v času volilne kampanje, prepustijo novemu občinskemu svetu in županu. Prepričani smo namreč, da so ti projekti le v interesu kapitala, prepro­sti ljudje pa od njih ne bodo imeli nič,« je še dejal Štrucl, ob tem pa znova opozoril, da naj bi bili vodilni funkcionar­ji občine Kidričevo skupaj z županom vpeti tudi v več vrst korupcije, še posebej politič­ne korupcije, ki naj bi slonela na principu daj-dam.

Objavljeno v Štajerskem Tedniku, http://www.tednik.si/

Martin Ozmec


Ekoregija Ravno polje

2 septembra, 2014

Ustanovna skupščina 28.8.2014

Na pobudo občin Kidričevo in Starše se je ustanovilo društvo Ekoregija Ravno polje. Ustanovni skupščini so se pridružili tudi predstavniki Ekoregije Kaindorf iz Avstrije. Za prvega predsednika je bil izvoljen g. Sašo Goljevšek.

Vir: http://www.kidricevo.si


Ekoregija Ravno polje

2 septembra, 2014

V Boldirjevi jami, nekdanjem odlagališču odpadkov v Strnišču pri Kidričevem, ki so jo domačini pred letom začeli spreminjati v učilnico na prostem, so se pretekli konec tedna zbrali vsi tisti, ki podpirajo ustanovitev ekoregije Ravno polje na območju občine Kidričevo. “Po izkušnjah podobne ekoregije, ki že od leta 2007 deluje v sosednji Avstriji, na območju Kaindorfa, smo se odločili po podobni poti v prihodnost stopiti tudi sami. To pomeni, da smo za zdaj ustano­vili društvo Ravno polje, ki vključuje ljudi iz lokalne skupnosti, gospodarstva in kmetijstva, naša skupna naloga pa je, da združeni v posameznih delovnih skupinah začnemo ozaveščati ljudi na področju varovanja okolja. Kot pri naših sosedih je tudi pri nas mogoče še veliko narediti za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, izboljšati humusno sestavo tal, zmanjšati uporabo pesticidov v kmetij­stvu, z nakupi pridelkov iz domačega okolja je mogoče podpreti domačo kmetij­sko pridelavo, s čimer se tudi zmanjšajo transportne poti, z gradnjo kolesarskih in pešpoti želimo zmanjšati promet po naših krajih oziroma se preusmeriti v okolju prijazno mobilnost,” našteva Alexander Saša Goljevšček, predsednik društva, ki povezuje vse tiste, ki so prepričani, da ekoregija Ravno polje lahko zaživi ne le na območju občine Kidričevo, pač pa širše. “Zavzemamo se za traj­nostno naravnan razvoj našega življenjskega okolja in bomo aktivni tudi pri pridobivanju sredstev za okolju prijazno in energetsko naravnano gradnjo, več sprememb načrtujemo v potrošništvu, saj je mogoče po zgledu Avstrijcev veliko narediti tudi na tem področju,” je prepričan predsednik društva Ekoregija Ravno polje, ki ni politično naravnano, pač pa stavi na sodelovanje vseh, ki so prepri­čani, da je mogoče na Dravskem polju storiti okolju prijazen razvojni korak.

Objavljeno v Večeru, v torek, 2.9.2014

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201409026055806


Gibanje v SMC

1 septembra, 2014

Bo občina Kidričevo čez leto prepoznana kot degradirano območje? Civilna iniciativa, ki že leta opozarja na okoljevarstvene težave, z lokalnimi volitvami končuje svoje oglašanje

“Na območju občine Kidričevo je vsaj enajst večjih onesnaževalcev okolja, med temi velja omeniti podjetje Silkem, center za zbiranje nevarnih odpadkov pa odlagališče rdečega blata s kar petimi milijoni ton nevarnih odpadkov, ki je zdaj sicer prekrito z meter debelo plastjo zemlje. A dogodek izpred let, ko se je blato razlilo na bližnja polja, kaže, da nevarnost onesnaževanja okolja še obstaja. Mnogo prepočasi poteka sanacija odlagališča rabljenih gum v Lovrencu na Dravskem polju, negativno na okolje vplivata tudi daljnovod in plinovod, ki potekata čez naše kraje,” opozarja Branko Štrucl, vodja civilnega gibanja Za Kidričevo, ki si že dalj časa prizadeva, da bi država območje Kidričevega ponovno prepoznala kot degradirano območje. ” Vodstvo občine sicer razmišlja drugače in ljudi zavaja z odpiranjem nekakšne ekoregije, a v preteklosti opravljene raziskave kažejo, da niso onesnažena zgolj naša tla, temveč tudi podtalnica in v veliki meri še zrak,” dodaja Štrucl in napoveduje skorajšnji konec delovanja civilne iniciative. “Člani gibanja smo priložnost za udejanjenje naših idej prepoznali v SMC in se odločili, da bomo po lokalnih volitvah na razmere v okolju opozarjali združeni v tej stranki.”

Občinsko vodstvo misli drugače

Civilna iniciativa Za Kidričevo, ki v preteklosti s svojim zavzemanjem za prijaznejše okolje ni naletela na odobravanje v občinskem vodstvu, je z okoljevarstvenimi razmerami seznanila državo in pristojne v Evropski uniji. “Če se naša ministrstva odzivajo počasi, pa tega nikakor ne morem reči za evropsko komisijo za okolje. Odziv je bil takojšen, mi pa zdaj v navezi z ministrstvom za kmetijstvo in okolje pripravljamo vse potrebne raziskave in analize, ki so nujne, da občino Kidričevo razglasimo za degradirano okolje. To pomeni nekaj milijonov evrov letne rente in resnično ne vem, zakaj bi se odrekli denarju, ki lahko pripomore k prijaznejšemu razvoju naše občine,” ugotavlja Štrucl in dodaja, da bi lahko vse, kar je treba za razglasitev degradiranega območja, pripravili v enem letu.

Onesnaževanja so zaznana

“Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Agencija RS za okolje, ugotavljamo, da so zaznana onesnaženja tal v okolici industrijskega kompleksa Taluma, opazno je tudi onesnaženje podtalnice, zlasti na območju Kidričevega in širše Dravske doline,” so v odgovoru na dopis kidričevske civilne iniciative zapisali v direktoratu za okolje in dodali, da ministrstvo ocenjuje, “da na podlagi obstoječih podatkov ni mogoče pripraviti ustreznega predpisa, s katerim bi občino Kidričevo razglasili za degradirano območje, saj trenutni podatki o stanju v okolju ne zadoščajo za korektno izvedbo postopka. Strinjamo pa se, da obstoječi podatki dajejo jasen signal, da je potrebno za občino Kidričevo in širše območje Dravske doline pripraviti bolj podrobno analizo stanja okolja in celovit pregled nad obstoječimi povzročitelji onesnaževanj, saj bo tako mogoče pripraviti nabor vseh potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.” Tako je v odgovoru ministrstva zapisala mag. Bernarda Podlipnik in dodala, da bo ministrstvo pri pripravi strateških dokumentov upoštevalo pripombe kidričevske civilne iniciative in še naprej spremljalo dogajanje z inšpekcijskimi nadzori, v prihodnje pa sklicalo tudi srečanje z vsemi, ki bi lahko sodelovali pri pripravi dokumentov, ki so nujni za odločitev o tem, ali je Kidričevo resnično degradirano območje in zato potrebno posebne obravnave v okoljevarstvu.

Objavljeno v Večeru, v soboto, 30.8.2014

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Vir: http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201408306055349


Ustanovna skupščina “Ekoregije Ravno polje”

27 avgusta, 2014

 

ekoregija

Vir: http://www.kidricevo.si