Dovoz zemlje v Kidričevo da, a ne za kmetovanje na deponijah!

december 28, 2017

Pozdravljamo dovoz zemlje iz občine Hoče-Slivnica, za stalno ozelenitev tal in vzpostavitev tako imenovanega zelenega pokrova, ne pa za namen kmetovanja. Danes že sam župan Leskovar govori o degradiranih območjih, pred kratkim še slišati ni hotel o tem in je venomer poudarjal, da živimo v zdravem okolju. Celo trdil je, da ima dokaze za to, sedaj pa sam, brez vednosti Ministrstva za okolje, naroča okoljske raziskave. Naše mnenje je, da bi bilo območja, ki so kritično onesnažena, potrebno stabilizirali in nujno onemogočili prenos strupov v prehranjevalno verigo. Nikakor pa se ne strinjamo s kmetovanjem na deponiji rdečega blata in kurilniškega pepela, pomešanega z anodno maso, žlindro in drugimi kemijskimi strupi. Rdeče blato je Evropska komisija leta 2014 označila kot nevaren odpadek – rudniški odpadek.

Poleg aluminijevega in drugih kovinskih oksidov, kot so železov, svinčev oksid, vsebuje tudi natrijev lug ter fluorovodikovo kislino (pravi vodja oddelka za toksikologijo na inštitutu za varovanje zdravja, dr. Lucija  Perharič), zraven tega vsebuje še visoke koncentracije arzena, kroma, živega srebra, ki so vse rakotvorne spojine (mednarodna raziskava narejena leta 2010 ob veliki katastrofi izlitja tega blata na Madžarskem). Rdeče blato je prisotno, z vsemi svojimi strupenimi kemijskimi spojinami in toksičnimi težkimi kovinami, na obeh deponijah, saj so ga po zračnih cevovodih, s pomočjo črpalk, leta in leta pretakali.

Bivši Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik je izjavil: »Vemo, da rdeče blato vsebuje rakotvorne spojine, vemo tudi kakšni so stranski produkti tega rdečega blata, gre za snovi, ki imajo posledice za zdravje ljudi in vpliv na naravo.« (oktober 2010)

Župana Leskovarja, pobudnika kmetovanja na teh deponijah, ki omenja predhodne raziskave tal, ki jih bodo naredili strokovnjaki, sprašujemo:

  1. Kateri parametri in kakšne geomehanske raziskave bodo izvedene?
  2. Katere posege v tla in nasip je Ministrstvo za okolje dovolilo?
  3. Ali župan sploh ve, da ima nevarno rdeče blato posebne fizikalne lastnosti, ki se ob pritisku fizične sile iz trdnega stanja spremeni v tekoče in to je trajen proces?

Od občine pričakujemo, da pripravi bolj podrobno analizo stanja okolja in celovit pregled nad obstoječimi povzročitelji onesnaženj, saj bo le tako možno pripraviti ustrezne ukrepe za sanacijo tega stanja. Morali bi tudi resno razmišljati o sanaciji več kot desetih gramoznic v katerih je več 100.000 kubičnih metrov v glavnem nevarnih odpadkov, škropiv idr. odpadkov.

O nameri kmetovanja na deponijah rdečega blata in pepela smo obvestili komisarja za okolje Evropske Unije, v kolikor se bo to res zgodilo pa imamo že vse pripravljeno, da vložimo prijavo zoper kršitelje zakona o varovanju okolja na Generalno policijsko upravo  z zahtevkom, da laboratorij, ki je v sestavi policije, naredi kemične raziskave tal in takoj prepreči resno nevarnost za ljudi in okolico.

Branko Štrucl,
Gibanje ZA Kidričevo

Advertisements

Gume morajo z deponije

april 2, 2013

Slovenija je v četrtek, 21. marca, iz Bruslja prejela drugi opomin, da mora odstraniti odpadne gume iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju, saj takšno odlaganje odpadkov evropska zakonodaja prepoveduje.

Če Slovenija ne bo ustrezno ukrepala v dveh mesecih, lahko po poročanju STA Evropska komisija zadevo preda Sodišču Evropske unije. Odlaganje odpadnih gum na odlagališča je v EU prepovedano zlasti zaradi njihove visoke vnetljivosti; pri ravnanju z odpadki se namreč ne sme ogrožati človeško zdravje ali okolje, torej vode, zraka, tal, rastlin ali živali.

V Bruslju opozarjajo, da je v gramozni jami v Kidričevem 107.060 kubičnih metrov celih gum ali gum v kosih, v njej sta izbruhnila že dva velika požara; poleg tega je v bližini ena največjih zalog pitne vode v državi. Komisija je zato na podlagi priporočila komisarja za okolje Janeza Potočnika Sloveniji poslala drugi opomin ali obrazloženo mnenje. Če država v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko komisija zadevo preda Sodišču EU.

Nekdanja gramoznica pri Lovrencu na Dravskem polju, ki jo je po ustrezni pogodbi z občino Kidričevo ter v skladu z izdanimi dovoljenji in soglasji za mletje odpadnih gum leta 2007 začelo sanirati podjetje Albin Promotion, vse od lanskega junija sameva. Ker je po drugem požaru na deponiji leta 2008 podjetje maja lani ostalo brez vseh dovoljenj, se je bilo primorano umakniti iz nekdanje občinske gramoznice.

Albin Brencl: Nobenih kršitev ni bilo

V podjetju AP Albin Promotion pojasnjujejo, da so za sanacijo divjega odlagališča, tako imenovanega projekta predelave odpadne gume in sanacije opuščene gramoznice kot investitor leta 2007 imeli vso potrebno dokumentacijo in uradno izdana vsa potrebna dovoljenja. Lastnik in prokurist omenjenega podjetja Albin Brencl poudarja:

»Projekt je zahteval sanacijo s predelano odpadno gumo, ki se po fazi predelave imenuje »polnilo«, za kar je družba Albin Promotion pridobila soglasje od Zavoda za gradbeništvo. To pomeni, da ko odpadno gumo, ki ni nevaren odpadek, predelaš, to ni več odpadek, ampak uporabna gradbena surovina. Ključni motiv, da se je družba AP odločila za ta projekt, je bil, da investiramo v izboljšanje okolja; saj bi s sanacijo odpadne jame pridobili kmetijsko zemljišče in rešili ekološki problem Občine Kidričevo; ob tem pa bi ustvarili še dodano vrednost.

Na žalost sta se v obdobju enega leta zgodila dva podtaknjena požara. Prvi je bil pravilno pogašen do jutra s posipavanjem, drugega pa je vodja gasilcev – zdajšnji župan Občine Kidričevo – gasil nepravilno in ga do jutra celo razširil. Takrat so mu poveljevanje odvzeli, začeli posipavati, kar je edino pravilno, in požar hitro pogasili. Še danes teče na ptujskem sodišču postopek proti naši družbi AP za vračilo stroškov gašenja v višini 126.000 evrov, a sodišče kljub poročilu kriminalistov in ovrženim ovadbam tožbe ne zavrne.

Dan po požaru pa so se pojavile težave, ki trajajo še danes. Občina Kidričevo in Civilna Iniciativa, po mojem gre za skoraj iste ljudi, so začeli izvajati pritisk na vse vladne inštitucije; zahtevali so prekinitev del in odvzem vseh dovoljenj. Takratno Ministrstvo za okolje in prostor jim preko visoke uradnice Barnarde Podlipnik vse obljubilo in proti naši družbi sprožilo postopek odvzema vseh dovoljenj. Ker analiza okolja po požaru ni zaznala onesnaženja, ministrstvo ni moglo izpolniti obljub, zato je Civilna Iniciativa problematiko prenesla na Evropsko komisijo. Vlada RS je na zahtevo Občine Kidričevo preklicala gradbeno dovoljenje 7. julija 2011; njihov argument je bil, da ga ni izdal pristojen organ, ter nas napotilo na ponovno izdajo na UE Ptuj. Poudarjam, da v izreku prekinitve gradbenega dovoljenja ni bilo nobenih kršitev družbe AP in nobenih dodatnih zahtev za ponovno izdajo dovoljenja. UE Ptuj si je to očitno razlagala po svoje, saj je 18. januarja 2012 izdala negativno odločbo.«

Gume naj odstrani država na stroške zavezanca

Na drugi opomin iz Bruslja so reagirali tudi na občini Kidričevo. Župan Anton Leskovar je menil, da če ne drugače, naj gume odstrani država na stroške zavezanca:

»Najprej moram izpostaviti, da si v Občini Kidričevo že dlje časa prizadevamo, da bi bile odpadne gume iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju odstranjene, saj se tudi sami zavedamo, da tako nezakonito odloženi nevarni odpadki predstavljajo neposredno grožnjo človeškemu zdravju in okolju. Na problematiko smo opozorili prav vse pristojne organe, od ministrstva za kmetijstvo in okolje preko ministrstva za infrastrukturo in prostor do vseh pristojnih inšpekcij. Okoljski inšpektor je že izdal odločbo, s katero je naročil zavezancu, družbi Albin Promotion, odstranitev vseh odpadnih gum iz gramozne jame. Čeprav je navedena odločba že izvršljiva, je zavezanec žal še ni izvršil. Pričakujemo, da bo tudi opomin Evropske komisije prispeval k temu, da bodo odpadki odstranjeni, če ne drugače, pa naj jih odstrani država na stroške zavezanca. Tako zakonodaja kot tudi izvršljive inšpekcijske odločbe ji dajejo to možnost.

Ob tem pa moram izpostaviti, da Občina Kidričevo ni zavezanec za odstranitev odpadnih gum, saj je te gume v gramozno jamo nezakonito odložila družba Albin Promotion. To jasno izhaja iz vseh izdanih inšpekcijskih odločb, prav tako pa je Okrožno sodišče na Ptuju s sodbo, ki sicer še ni pravnomočna, ugotovilo, da Občina Kidričevo v pravnem razmerju z družbo Albin Promotion ni storila ničesar protipravnega.«

Lovrenc na Dr. polju, 26.03.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/gume-morajo-z-deponije


Drugi poziv EU za gume v Kidričevem

marec 25, 2013

Evropska komisija je Slovenijo danes drugič pozvala, naj upošteva zakonodajo EU o odpadkih in odstrani veliko količino odpadnih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo. Odlaganje odpadnih gum na odlagališča je v EU prepovedano, predvsem zaradi njihove visoke vnetljivosti, pri ravnanju z odpadki pa se ne sme ogrožati človeškega zdravja ali okolja, vode, zraka, tal, rastlin ali živali. V gramozni jami so ogromne količine celih gum ali gum v kosih; v njej sta izbruhnila že dva velika požara, v njeni bližini pa je ena od največjih zalog pitne vode v državi.

Komisija je zato na podlagi priporočila komisarja za okolje Janeza Potočnika Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, ki pomeni drugo fazo postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Slovenija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepa­la, lahko komisija zadevo preda Sodi­šču EU.

Sonja Ploj Ratajc

Objavljeno v Večeru, 22.3.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekgos2013032205897697