V Kidričevem ne bodo na hladnem

december 11, 2013

Do konca letošnje kurilne sezone bo za ogrevanje več kot 400 stanovanj v naselju Kidričevo še naprej skrbelo Komunalno podjetje Ptuj, je dogovor občine s ptujsko komunalo, kar so podprli tudi kidričevski občinski svetniki. Odločili pa so, da mora občina že v začetku prihodnjega leta objaviti razpis za podelitev koncesije. Z zadnjo odločitvijo so v Kidričevem rešili vprašanje ogrevanja, ki je v zadnjih tednih razvnemalo domačine, saj so se ti, zaradi različnih napovedi, bali, da bodo sredi zime ostali na hladnem.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 11.12.2013

Advertisements

Kdo bo grel Kidričane?

december 4, 2013

Ta čas je daljinsko ogrevanje v Kidričevem v rokah Silkema kot dobavitelja energije ter Komunale Ptuj kot kupca energije in upravljavca omrežja. Bo v prihodnje za topla stanovanja skrbelo občinsko podjetje?

Na jutrišnji seji občinskega sveta naj bi svetniki občine Kidričevo odločili, kdo bo v prihodnje v tej občini skrbel za oskrbo s toplotno energijo. “Ta čas še ne vemo, kakšna bo odločitev. Pred odločitvijo moramo sprejeti občinski odlok in koncesijo podeliti našemu javnemu podjetju ali se odločiti za podaljšanje pogodbe s Komunalo Ptuj,” je povedal Damjan Napast, direktor občinske uprave občine Kidričevo. Na podlagi 18 let starega sklepa takratnega občinske­ga sveta gospodarsko javno službo na področju ogrevanja izvaja Komu­nalno podjetje Ptuj. “Pred 15 leti je bila podpisana tripartitna pogodba, kjer nastopajo podjetje Silkem kot dobavitelj energije, Komunala Ptuj kot kupec te energije in upravljavec omrežja ter Občina Kidričevo kot la­stnica omrežja,” je pojasnil Napast. Na sistem daljinskega ogrevanja je v Ki­dričevem priključenih 429 stanovanj, kar pomeni celotno naselje Kidriče­vega. “Odgovora na vprašanje, zakaj v vseh teh letih nikoli ni bila podeljena koncesija za ogrevanje, ne poznam, dejstvo pa je, da se je v zadnjih letih v Komunali Ptuj menjalo kar nekaj direktorjev. Tako smo denimo lansko leto od tega podjetja prejeli dopis, v katerem so izrazili zanimanje za na­daljnje opravljanje te dejavnosti v Ki­dričevem, v začetku letošnjega leta pa nas je presenetil dopis Komunale Ptuj, ko nas je ta pozvala, naj podpiše­mo pogodbo, s katero bi občina zago­tovila sredstva, ki bi pokrila izgubo, ki nastaja pri opravljanju omenjene dejavnosti. Mi takšne pogodbe seveda ne moremo podpisati, saj je nezakonita. V vseh letih ogrevanja je Komu­nala Ptuj prikazovala bilančno izgubo na našem delu ogrevanja, so pa do ne­davnega v naši občini opravljali še ne­katere druge dejavnosti, kar pa se je v zadnjih dveh letih precej zmanjšalo,” razlaga direktor kidričevske občinske uprave.

Svetniki občine Kidričevo so o pro­blematiki ogrevanja že nekajkrat razpravljali, na zadnji občinski seji pa prišli do zaključka, da se po koncu le­tošnje ogrevalne sezone s Komunalo Ptuj razidejo in da “občina poskrbi za drugačen način oziroma izvajalca daljinskega ogrevanja”. “V za­dnjem dopisu nas je vodstvo ptujskega komunalnega podjetja seznanilo z odločitvijo, da naj bi sodelovanje preki­nili že konec letošnjega leta. To je za nas nesprejemljivo, saj v tako kratkem času ne moremo poskrbeti za oskrbo s toplotno energijo v lastni režiji. Edina rešitev, ki se zdi v nastalih razmerah sprejemljiva in ki bo omogočila dol­goročno nemoteno oskrbo s toplotno energijo, se po vsem, kar se dogaja, zdi podelitev koncesije lastnemu javnemu podjetju;’ je dodal Napast in poudaril, da vodstvo občine Kidričevo pospe­šeno išče najustreznejšo rešitev ter da bi bila prekinitev pogodbe s Komu­nalo Ptuj ob koncu ogrevalne sezone ena ustreznejših, a kot rečeno, odločili bodo svetniki na četrtkovi seji kidričevskega občinskega sveta.

Na težave z ogrevanjem so opozo­rili tudi v nestrankarskem gibanju Za Kidričevo, ki ga vodi Branko Štrucl. Ta je prepričan, da sta za nastalo proble­matiko kriva župan in občinski svet s svojim javnim podjetjem Vzdrževa­nje in gradnje in da je njuna odgovor­nost, da zagotovita nemoteno oskrbo s toplotno energijo. “Z družbo Silkem naj se že enkrat za vselej dogovorijo o ceni energije, ki mora biti poštena do nas občanov in v kateri bo upošteva­no tudi dejstvo, da je omenjeno pod­jetje eno največjih onesnaževalcev v naši občini;’ še zahtevajo v nestran­karskem gibanju.

Dolžni že okrog 140 tisoč evrov

Dolg občanov Kidričevega za ogrevanje je okrog 140 tisoč evrov. Občina je imela že preteklo leto skupaj s Komunalo Ptuj z dolžniki razgovore in je iskala možnosti za poplačilo dolgov. Na občini pripravljajo tudi pravilnik o denarni pomoči socialno šibkim, ki bo začel veljati v začetku prihodnjega leta.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 4.12.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013120405981094


Komunala prekinila distribucijo, za ogrevanje zadolžili Javne službe

november 25, 2013

Na Občino Kidričevo je poklicalo več občanov, ki jih zanima, zakaj niso prejeli položnic za ogrevanje za oktober; ker je Komunalno podjetje (KP) Ptuj zaradi neurejenih razmer prekinilo distribucijo toplotne energije, je občina za to zadolžila podjetje Javne službe iz Ptuja.

Da postajajo težave zaradi ogrevanja naselja Kidričevo vse bolj zapletene in resne, so opozorili že na oktobrski seji sveta občine Kidričevo, kjer so precejšen del razprave namenili prav tej problematiki. Direktor KP Ptuj Janko Širec je županu in svetnikom pojasnil, da imajo zaradi neurejenih razmer in nerešenih pravnih vprašanj na tem področju že več let bilančno izgubo, povečuje pa se tudi število neplačnikov. Da bi izvedeli, kaj se sedaj dogaja in zakaj občani še niso prejeli položnic za ogrevanje v oktobru, pa smo za pojasnilo najprej zaprosili direktorja občinske uprave Damjana Napasta, ki je o tem povedal: »Čeprav nam niso znani razlogi, zaradi katerih izvajalec gospodarske javne službe ogrevanja z daljinsko toploto – (KP) Ptuj – za oktober še ni poslal položnic za stroške ogrevanja, pa sklepamo, da se je za to potezo odločil zaradi, po njihovi oceni, nerešenih pravnih vprašanj med občino in KP Ptuj, ki segajo nazaj do leta 1997; pa tudi zaradi dejstva, da država ne dovoljuje dviga cene stroškov ogrevanja. Občina Kidričevo je od KP Ptuj, ki je vse od leta 1997 nemoteno izvajalo to storitev ogrevanja, prvič že v oktobru letos doživela »bojkot« distribucije toplote v naselju Kidričevo, brez ogrevanja pa so ostali tudi v šoli in vrtcu v Kidričevem. S tovrstnimi ponovnimi potezami smo deležni ponovnih pritiskov za dvig cene ogrevanja in za plačilo izgube, vendar tega enostavno ne odobravamo.«

Težave zaradi ogrevanja v naselju sicer segajo že več let nazaj, Napast pa pojasnjuje: »Zaradi neustrezne ureditve izvajanja te javne službe se izvajalec in Občina pogajamo od spomladi 20l3, vendar pa zaradi različnih ekonomskih in pravnih vprašanj, žal nismo uspeli doseči dokončnega dogovora. Občanom sporočamo, da se pravnemu reševanju problematike ogrevanja žal ne moremo izogniti, zagotavljamo pa jim, da je dogovor za nemoteno ogrevanje prioritetna naloga vseh občinskih organov in bomo storili vse, kar je v moči, da se tak dogovor čim prej uresniči. Obenem verjamemo, da je tak dogovor tudi v najboljšem interesu drugih podjetij, ki sodelujejo pri zagotavljanju toplote na daljavo v naši občini. Ker bo del celovitega dogovora zagotovo tudi plačilo storitev ogrevanja, ki v vmesnem obdobju ne bi bile zaračunane, zagotavljamo, da se bomo za morebiti neplačane storitve z odjemalci naknadno dogovorili o načinu plačila, ki bo zanje najmanj obremenjujoč.«

Dolgovi in izguba: skoraj 200.000 evrov

Zaradi nerešenih pravnih vprašanj, kopičenja izgube in neplačnikov pa je KP Ptuj očitno prekipelo, njegov direktor Širec ob tem poudarja: »V KP Ptuj smo Občino Kidričevo že dlje časa opozarjali na nevzdržno situacijo v zvezi z ogrevanjem, saj je v zadnjih letih v tej dejavnosti izkazana izguba, ki v obdobju od januarja do oktobra 2013 znaša okoli 57.000 evrov. Poleg tega je v občini veliko število neplačnikov, katerih dolg je na dan 31. oktobra 2013 znašal okoli 141.330 evrov, pri čemer pa ta dolg ne zajema izvršilnih stroškov in zamudnih obresti. Že dlje časa smo si prizadevali, da bi nastalo situacijo v dogovoru z Občino, sporazumno rešili; ne nazadnje smo že v aprilu podali predloge za razrešitev nastale situacije, vendar odgovora od Občine Kidričevo žal nismo prejeli. Prav tako je bilo na našo pobudo organiziranih več skupnih sestankov, tudi z večjimi dolžniki, vendar pa vse to ni pripeljalo do izboljšanja stanja!«

Za ogrevanje skrbijo javne službe, plačnik je Občina

Res je, kot je potrdil tudi Širec, da KP od oktobra ni več izvajalec ogrevanja v Kidričevem: »KP Ptuj od 4. oktobra 2013 ni več izvajalec oskrbe s toplotno energijo v občini Kidričevo, saj je Občina izdala naročilnico za upravljanje ogrevanja podjetju Javne službe Ptuj.

Razpolagamo tudi z informacijo, da je strošek nabave energenta s 4. oktobrom 2013 v celoti breme Občine. Občini smo v predlogu pogodbe tudi navedli, da smo na podlagi pooblastila Občine Kidričevo in pooblastila sedanjega upravljavca z ogrevanjem v občini Kidričevo pripravljeni izdati tudi položnice odjemalcem v občini Kidričevo, vendar do podpisa le-te do sedaj še ni prišlo. Iz navedenih razlogov KP Ptuj nima pravne podlage za izstavitev računov odjemalcem toplotne energije v občini Kidričevo.«

Na Občini Kidričevo ob tem dodajajo, da je Komunala Ptuj, ki je opravljala dejavnost distribucije daljinskega ogrevanja vse od leta 1997, to dejavnost dolžna opravljati še do konca kurilne sezone. Kot je poudaril direktor občinske uprave Napast, so bili naročilnico za distribucijo toplotne energije prisiljeni izdati podjetju Javne službe, saj po tem, ko je KP prenehalo z distribucijo, niso želeli, da bi stanovalci in drugi odjemalci ostali brez ogrevanja.

Bodo težave rešili z dogovorom ali na sodišču?

Sicer pa nekaj upanja za rešitev nastalih težav še vedno ostaja, saj naj bi se o tej pereči problematiki poskušali dogovoriti še na petkovem dopoldanskem skupnem sestanku v prostorih Občine Kidričevo, kamor so povabili tako predstavnike KP Ptuj kot podjetja Javne službe Ptuj in dobavitelja ogrevanja, kidričevskega podjetja Silkem. V nasprotnem primeru pa naj bi za epilog poskrbeli na ustreznem sodišču.

Kidričevo, 21.11.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/komunala-prekinila-distribucijo-za-ogrevanje-zadolzili-javne-sluzbe


Nestrankarsko gibanje predlaga ogrevanje z lesno biomaso

november 13, 2013

Potem ko so na težave zaradi ogrevanja naselja Kidričevo opozorili na zadnji seji sveta občine Kidričevo, se je oglasil vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl, ki predlaga, da bi uredili ogrevanje na lesno biomaso v celotni občini.

»O problematiki ogrevanja v Kidričevem od Komunalnega podjetja Ptuj poslušamo vsako leto, že vsaj 15 let. Po eni strani razumemo njihov ekonomski izračun, saj jim ceno narekuje Silkem, član madžarske skupine Mal, ki deluje v sklopu kompleksa Talum. Po drugi strani pa bi bil že skrajni čas, da se tudi Silkem sam zaveda, da je največji onesnaževalec v tem okolju in da vsakodnevno zastruplja nas, občane Kidričevega, ki tu živimo. Mi plačujemo svoj davek s svojim zdravjem, zato bi krajani nekaj od tega morali dobiti nazaj, pa četudi v obliki znižanja cene distribucije centralnega gretja in tople vode. Znano je dejstvo, da je veliko neplačnikov centralnega ogrevanja v Kidričevem. Zavedamo se, kakšno nevzdržno socialno stanje je v občini, zato apeliramo na občinski svet, da vsem pomoči potrebnim ljudem pomagajo,« pravi Branko Štrucl.

Po mnenju Štrucla bi moralo KP Ptuj že zdavnaj preveriti učinkovitost daljinskega ogrevanja, predvsem gre za previsoke temperature povratne vode, povečane upori v primarnem vodu, največja napaka pa so velike dnevne izgube tople vode v sistemu, ki ga nihče ne sanira.

Nova degradacija okolja in življenja: ruski plinovod

Ob tem opozarja tudi na nedorečenost in domnevno povečano nevarnost za okolje zaradi plinske kompresorske postaje sredi polja med Kidričevim in Cirkovcami: »Tudi glede ruskega Gazproma se bo moralo nekaj doreči, saj vemo, da se na našem območju nahaja plinska kompresorska postaja, ki služi za uravnavanje oziroma dvig tlaka, in to 8 milijard m3 letno. Sedaj pa Rusi zahtevajo celo večjo zmogljivost plinovoda, na 30 milijard m3 plina letno, kar mimo nas, prebivalcev, ki tu živimo in delamo. Kidričani se sploh ne zavedajo, kakšna nevarnost je to, zlasti če bi prišlo do požara ali drugih nevarnih nesreč. Sramota, da pri nas župan in svetniki brezpogojno dovoljujejo, da nas kapital zastruplja in straši, žalostno, da nas v občini zastopajo takšni ljudje, ki ne znajo ali nočejo na tem področju nič postoriti, da bi nam bilo lažje in nas ne bi bilo treba biti strah!«

Predlagajo javno-zasebno partnerstvo za ogrevanje

»V gibanju Za Kidričevo predlagamo županu Antonu Leskovarju in občinskemu svetu, da skupaj s strokovnjaki pripravijo strategijo, kako v občini Kidričevo vzpostaviti primeren interes javno-zasebnega partnerstva in potem skupaj investirajo v sistem ogrevanja z lesno biomaso, ki bi pokrival ogrevanje za celotno občino Kidričevo. To bi bila zagotovo prava in najprimernejša vizija razvoja, ki bi zagotavljala boljšo prihodnost vsakemu krajanu naše občine. Primeri dobre prakse namreč kažejo, da so ta javno-zasebna partnerstva odlična. Predstavniki občine bi se morali le sestati z lastniki gozdov in lesno predelovalnimi obrati v občini, kajti v naših gozdovih je odpadnega lesa za več desetletij, s tem pa bi se lahko odpirala nova delovna mesta z dodano vrednostjo.«

Kidričevo, 7.11.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/nestrankarsko-gibanje-predlaga-ogrevanje-z-lesno-biomaso


Zaradi socialne stiske je tudi vse več neplačnikov ogrevanja

november 5, 2013

Na zadnji seji sveta občine Kidričevo so precejšen del razprave namenili problematiki ogrevanja v naselju Kidričevo, pri čemer ima ptujska komunala že več let bilančno izgubo, zaradi slabšanja socialnih razmer pa se povečuje tudi število neplačnikov.

Kot je na seji prejšnji četrtek, 24. oktobra, opozoril direktor Komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec, se s težavami pri ogrevanju naselja Kidričevo ubadajo vse od leta 1998, ko je bila podpisana pogodba s sedanjim dobaviteljem toplotnega ogrevanja, saj se vsako leto pojavlja bilančna izguba, vse več pa je tudi neplačnikov. Sicer ne vedo, zakaj se reševanja te problematike niso lotili že prej, s preoblikovanjem in reorganizacijo Komunalnega podjetja pa so se v okviru sanacije morali lotiti tudi tega, saj postaja situacija nevzdržna.

Več razlogov za izgube, veliko tudi neplačnikov

»Če se omejim le na izgubo, se ta pri ogrevanju Kidričevega zadnja tri leta vrti od 52.000 do 55.000 evrov letno. O natančnih vzrokih za izgubo bi težko govoril, dejstvo pa je, da je tudi toplovod tehnično neustrezen, saj plačujemo dobavitelju energije za okoli 30 odstotkov več, kot je lahko prodamo; to pomeni, da se 30 odstotkov energije v omrežju enostavno izgubi. Pa ne samo zato, ker bi bil sistem tako slabo izoliran ali slabo vzdrževan, ampak je tudi projektiran zelo slabo, težave so predvsem na toplovodnih izmenjevalnikih posameznih objektov, pa tudi celoten sistem je predimenzioniran. In če k temu prištejemo še povečevanje števila neplačnikov, je zadeva nevzdržna, zato je nujno, da se dogovorimo o spremembi, saj na takih osnovah naprej enostavno ne bo šlo,« je poudaril Širec.

Poseben segment pa so neplačniki, s katerimi so imeli že več sestankov in pogovorov, vse z namenom, da bi dosegli znižanje terjatev oziroma neplačanih računov za ogrevanje, žal pa so pri tem ugotovili, da je socialno stanje večine neplačnikov izredno težko, saj mnogi dejansko nimajo s čim plačevati. Zato so se z občinsko upravo in županom občine Kidričevo že dogovorili, da bodo letošnjo sezono nekako prebrodili, za prihodnjo kurilno sezono pa bo treba zadeve urediti in težave odpraviti. Komunalno podjetje pošilja v kurilni sezoni porabnikom vsak mesec položnice za okoli 40.000 evrov, dolžnikov pa imajo za več kot 130.000 evrov, to pomeni, da so porabniki v povprečju dolžni več kot tri mesečne položnice, zato je stanje dejansko nevzdržno.

Bodo poiskali novega distributerja za ogrevanje?

A v razpravi je bilo očitno, da iz tega, kar je bilo povedano, svetniki niso mogli razbrati, kaj Komunalno podjetje oziroma Janko Širec želi konkretno doseči, zato je Milan Fideršek zelo konkretno vprašal: »Iz tega, kar ste povedali, ni jasno, ali od nas zahtevate povišanje cene ogrevanja ali kaj drugega. Poraja se mi tudi več drugih dilem. Trdite, da imate vsako leto z ogrevanjem Kidričevega za okoli 50.000 evrov izgube. Sicer že dolgo vemo, da so v sistemu ogrevanja Kidričevega toplotne izgube. Ali imate izgubo tudi po tem, ko smo vam lani potrdili višjo ceno ogrevanja. Poleg tega je znano, da so se cene energentov v zadnjem času znižale, ni pa mi jasno, kako ste lahko kot javno podjetje lansko poslovno leto v Komunali končali z okoli 100.000 evri dobička.«

Svetnik Andrej Napast je bil še bolj kritičen, saj je Šircu enostavno predlagal, da če je res tako, kot trdi, ogrevanjem Kidričevega po tej zimski sezoni enostavno končajo: »To, kar ste si privoščili pred dnevi, da ste kljub nizkim temperaturam kidričevski vrtec kar tri dni pustili neogrevan, pa se mi zdi navadno izsiljevanje. Če ste v Kidričevem že 10 let delali z izgubo, boste morali leto dni še potrpeti, potem pa bomo pač morali iskati novega distributerja toplotne energije.« Z navedbami Fiderška in Napasta sta se strinjala tudi Branko Valentan in Marko Perger, medtem ko je Jože Medved predlagal, da sodelovanje s Komunalnim podjetje enostavno končajo in dejavnost ogrevanja prenesejo na svoje občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje. Marjanu Bezjaku niso bile jasne Širčeve navedbe o okoli 30-odstotnih toplotnih izgubah, saj so v lokalnem energetskem konceptu zapisali, da znašajo toplotne izgube do 20 odstotkov. Goran Bezjak pa je menil, da so največji krivec za toplotne izgube dotrajani toplotni izmenjevalniki in črpalke ob starih stanovanjskih blokih, saj so ugotovili, da niso očiščeni, zato so stanovanja v blokih slabo ogrevana.

Občina naj bi pomagal socialno šibkim pri plačilu

Širec je Fideršku pojasnil, da Komunalno podjetje Ptuj ni javno podjetje, ampak podjetje v javni lasti, kar je bistvena razlika, zato ne ve, zakaj ne bi smeli poslovati z dobičkom. Jasno pa je povedal, da ni prišel zato, da bi izsilil višje cen ogrevanja, ampak le zato, da bi skupaj z županom in občinskim svetom problematiko ogrevanja in neplačnikov v Kidričevem vendarle rešili. Ob tem je omenil, da imajo v nekaterih občinah za neplačnike komunalnih in drugih storitev rezervirana sredstva za nudenje enkratne socialne pomoči tistim, ki resnično nimajo virov za plačevanje položnic.

Jasen pa je bil tudi odgovor župana Antona Leskovarja, ki je najprej ugotovil, da je zadeva okrog ogrevanja zelo zapletena, nato pa Šircu pojasnil, da v občinskem proračunu za kritje izgub Komunale nimajo predvidenih rezervnih sredstev, v letošnjem predlogu proračuna pa naj bi predvideli nekaj denarja vsaj za tiste, ki so socialno najbolj ogroženi in dejansko ne zmorejo teh plačil. Sicer pa se je tudi župan zavzel za to, da bi poskušali težave odpraviti s predlaganimi tehničnimi posegi in izboljšavami pri odpravi toplotnih izgub v blokovskem naselju.

Kidričevo, 4.11.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/zaradi-socialne-stiske-je-tudi-vse-vec-neplacnikov-ogrevanja


Odgovori na podana vprašanja in pobude članov občinskega sveta

september 9, 2013

Vprašanja in odgovori dodani vabilu na 22. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo.

Gospod Franc Planinšek, z odgovorom glede garaž ni zadovoljen. Od nas gredo odločbe za NUSZ in če kdo ne plačuje nadomestila lahko smatramo, je verjetno  garaže ne koristi.

Nadomestilo za garaže plačuje lastnik in nimamo podatka ali se garaža dejansko uporablja ali ne. Vsak zainteresiran lahko na terenu preveri, če se garaža uporablja in ga lahko na občini napotimo k lastniku.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Branko Valentan. Vprašal je, kaj se bo naredilo s cesto od Veite v smeri Lancove vasi.

Za obnovo omenjene ceste trenutno ni na voljo sredstev v proračunu.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Uredili se niso niti kanali kanalizacije, kanalizacije zaudarja.

Sredstva za zamenjavo pokrovov kanalizacije so rezervirana na Komunali Ptuj, kjer pa morajo vse občine podpisat delitveno bilanco. Z novo lastniško strukturo upamo, da bo zadeva čimprej realizirana.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Glede odgovore ki jih je prejel, ni zadovoljen, vseh odgovorov pa tudi ni dobil.

Kar pa se tiče ureditve ceste od trgovine v smeri Lovrenca pa ne verjame, da se bo to letos uredilo.

Pogodba z izvajalcem je podpisana in rok za dokončanje del je 30.11.2013.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Branko Valentan je glede postavitve prometnega znaka prepoved za tovorna vozila v Apačah na cesti v smeri Trnovec povedal, da je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejel sklep, da se prometni znak postavi.

Čakamo na odgovor Občine Videm, ker je potrebno znak postaviti tudi v Trnovcu.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Branko Valentan je povedal, da smo pri trgovini v Apačah pod cesto dali cevi, pri košnji trave, pa so to porezali.

V septembru se pričnejo dela na rekonstrukciji LC Apače-Lovrenc odsek dom krajanov-Korpič. Ob tem se bo postavil betonski jašek za zaščito cevi.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Vprašal je glede odpadkov na območju Jablan, ali se je kaj uredilo. Gre za odpadke iz bio plinarne. Zanima ga, kakšen ukrep je bil glede tega sprejet.

Inšpekcijske službe vodijo postopek in nismo seznanjeni s postopkom.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Danijel Zajc je povedal, da smo asfaltirali cesto v Apačah, naredil pa se ni prehod za pešce.  Na cesto od Hvalca proti Pišeku  je potrebno posneti bankino, saj je voda na cesti. Bankine, ki so se urejale je bil s peskom mešana  trava.

Dela so se opravila.

Odgovor pripravil: Igor Premužič.

Na trgovini v Apačah je potrebno pogledat kritino, ker je uničena. Trgovino bo potrebno prekriti.

Na objektu še ni zaznati zamakanja strehe. Vizualno so vidne poškodbe kritine od zadnje nevihte s točo, ampak na samo funkcionalnost strehe ne vplivajo.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Danilo Lendero je opozoril, da hiše na nasprotni strani ceste še nimajo kanalizacije, ker čakajo na izvedbo te ceste. Če se bo to vleklo, bo potrebno kanalizacijo narediti.

Opozoril je tudi, da še žice telekoma še vedno visijo nizko, in je nevarno, da jih s kmetijskimi stroji pretrgajo.

V primeru neizgradnje krožišča do leta 2016 bomo primorani izvest kanalizacijo. Telekom Slovenije pa se zelo slabo odziva in na terenu izvaja samo nujna popravila.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Zoran Žunko, na cesti, v Stražgonjca, ki se priključuje na obvoznico Pragersko je trava tako visoka, da ovira varno priključitev. Travo je potrebno pokositi. Iz Stražgonjca proti Gaju so krpali ceste, v Gaju niso nič pokrpali, pa so udarne jame. Tovornjaki so cesto uničili, pred novim letom so cesto popravili, udarne jame se naj popravijo.

Trava je bila pokošena. Udarne jame so se pokrpale, ampak zaradi del pri gradnji kanalizacije nastajajo nove, ki jih bomo poskušali sproti sanirat.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Vir: http://www.kidricevo.si


Zakaj omejitve v ptujskem vodovodu

avgust 8, 2013

Omejitve so nujne zaradi dejstva, da večji pretoki vode v omrežju povzro­čajo dvig usedlin in s tem motno vodo iz pip. Nujni so posodobitev omrežja, novi cevovod čez Dravo in namestitev filtrov za mangan in železo

Zakaj je Komunalno podjetje Ptuj med redkimi upravljavci javnih vodo­vodov, ki so ljudi pozvali k omejeva­nju porabe vode iz javnega vodovoda, ko pa je podtalnico Dravskega polja minula zima izdatno napolnila, smo včeraj vprašali direktorja mag. Janka Širca.

“Tudi mi si želimo prispevati svoj delež k dvigu zavesti o varčevanju z vodo in ohranjanju zalog podtalni­ce. Čeprav je res, da se za pretirano zmanjšanje njenih zalog na Dravskem polju res ne gre bati. Toda verjetno se strinjate, da glavni namen javnega vodovoda z zdravo pitno ni, da z njo polnimo velike bazene in zalivamo travo ter peremo avtomobile. Še večji problem pa je, da v tej suši, saj razu­mem stisko kmetov, nekateri kar pri­klapljajo svoje cevi na naše hidrante in porabijo vodo za zalivanje poljščin ali vrtnin. Te vode nikoli ne dobimo pla­čane;” je odgovoril.

V zadnjih dneh so poostrili nadzor nad hidranti, ki so nekaterim pred­stavljali brezplačno pomoč pri teža­vah s sušo. Komunalni inšpektorji so v zadnjih tednih veliko na terenu in zaznavajo precej kršitev. Tiste, ki “zlo­rabljajo” javno vodovodno omrežje, že kmalu čakajo opozorilna pisma. “Nikoli pa ne bomo omejevali porabe vode ali kaznovali nikogar, ki mu gasilci pomagajo zaradi resnične-ga pomanjkanja pitne vode, presah­njenega studenca ali porabljene vode iz zbiralnic deževnice. Takrat gre za razumljivo potrebo prikrajšanih gospodinjstev. Gasilska društva samo prosimo, da zadevo ustrezno evi­dentirajo in nam sporočajo podatke o količinah, za kar seveda ne bomo komplicirali s kakšnimi plačili,” pojasnjuje Širec. Vendar je poziv k omejeni porabi vode iz javnega komunalnega omrežja predvsem ukrep, ki je nujen zaradi tehničnih pomanjkljivosti in dotrajanosti sistema. “Zaradi pove­čane porabe vode in starega sistema namreč pride do nezaželenega dvi­govanja usedlin, ki povzročijo, da je voda iz pip pogosto kalna,” je še poja­snil Širec.

In prav zato so nujne naložbe, ki se jih bodo skupaj s podjetjem lotile posamezne občine. Zamenjali ali ob­novili bodo 160 kilometrov omrežja in ga tehnično posodobili in zmanj­šali izgube vode. Naložba bo vredna 30 milijonov evrov. Pomembno pa bo k izboljšanju sistema prispeval tudi načrtovani novi cevovod pod Dravo, ki bo poslej nameščen pod Puhovim mostom. Sedanji cevovod je star 35 let in nihče natančno ne ve, kaj se v njem dogaja. Pomembni cilji so še usposo­bitev novega globinskega vodnjaka v Brstju ter oprema omrežja in črpališč tudi s filtri, ki odstranjujejo usedline mangana in železa.

Ptujsko vodovodno omrežje sicer oskrbuje s pitno vodo 75 tisoč pre­bivalcev v 23 občinah. Napaja se iz sedmih površinskih in petih globin­skih vodnjakov v glavnem vodnem črpališču v Skorbi, kjer letno načrpa­jo do 3,5 milijona kubičnih metrov vode za kakih 24 tisoč odjemnih mest.

Boljši časi za ptujsko komunalo

Tatjana Hočurščak Sternad, vodja financ v Komunalnem podjetju Ptuj, je prepri­čana, daje podjetje, kije zdaj že v 98-odstotni lasti občin, izplavalo iz krize, v katero je zabredlo leta 2010. Vzrok je bil, ocenjuje, predvsem v stečajih dveh gradbenih firm, njihovih največjih dolžnic.

“Letos načrtujemo prihodek v višini 9,5 milijona evrov, stroškov pa za 9,33 milijona, torej že pričakujemo nekaj malega, kakih 130 tisoč evrov, do­bička, Gleda nato, da je imelo podjetje pred tremi leti 1,5 milijona evrov pri­manjkljaja, je to vsekakor dobra napoved,” pravi finančnica.

Bistveno so v treh letih zmanjšali stroške in tudi število zaposlenih, z 212 na 145, predvsem z upokojitvami in prerazporeditvami. Zanimivo je, da so morali v zadnjem letu zaradi izvajanja novih projektov zaposliti dva­najst ljudi.

Darja Lukman Žunec

Objavljeno v Večeru, četrtek, 8.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013080805943933