25. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

februar 8, 2018

25. januar 2018

Dnevni red:

 1. Pogodbena pošta v Cirkovcah
 2. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, prva obravnava
 3. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, prva obravnava
 4. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2018
 5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, prva obravnava
 6. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarn Ptuj
 7. Soglasje k ceni pomoči družini na domu
 8. DIIP – rekonstrukcija LC 165011 Stražgonjca Gaj
 9. DIIP – modernizacija JP 828011 in JP 665691 v Njivercah
 10. DIIP – modernizacija občinskih cest v Občini Kidričevo
 11. DIIP –  ureditev vodovoda in kanalizacije ob državni cesti R.III – odsek št. 9013 – Gramoznica Pleterje – Kungota
 12. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ptuj
 13. Soglasje h rebalansu kadrovskega načrta Zdravstveni dom Ptuj
 14. Oprostitve nadomestila NUSZ za leto 2018
 15. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si

Advertisements

Ali bodo občani morali prenehati lulati in kakati?

marec 13, 2013

Svetniki občine Kidričevo so potrdili višje cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda, čeprav jih je Marjan Hergan vprašal, ali mislijo, da bodo nekateri občani morali prenehati lulati in kakati. Anton Habjanič pa je očital, da je javno podjetje poligon, po katerem se občinski denar preliva v zasebne žepe.

Na 19. redni seji so minuli četrtek, 7. marca, po precej vroči razpravi potrdili sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter kriterijev za oblikovanje cene izvajanja teh storitev, ki ga opravlja podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo. Kot je pojasnil Dušan Muškotevc iz Komunale Slovenska Bistrica, so spremembe nujne, ker je 1. januarja pričela veljati nova ureditev, ki omogoča prosto oblikovanje cen komunalnih storitev. Ker so bile te več let omejene, je prišlo do nesorazmerja med dejanskimi stroški zagotavljanja služb varstva okolja in plačili za te stroške. Župan Anton Leskovar je dodal, da so nove cene skupaj s poslovnimi načrti za opravljanje te dejavnosti potrdili že pred letom dni, a jih morajo zaradi sprejema uredbe potrditi še enkrat. Milan Fideršek je ugotovil, da je bila okoljska dajatev, ki so jih plačevali Komunalnemu podjetju Ptuj, bistveno višja, odločno proti povišanju cene pa je bil Marjan Hergan, ki je vprašal: »Ali bodo sedaj naši občani morali prenehati lulati in kakati, saj jim drugega ne preostane? Mar ni čas, da nekoga malo prizemljimo in mu povemo, da se nekateri ljudje zaradi nizkih plač že komaj preživljajo? Poznam ljudi, ki bi radi šli v trgovino, pa ne morejo, ker nimajo denarja. Župan, opozarjam te, da moraš za svoje občane bolj skrbeti!«

Da ga ljudje ustavljajo in vprašujejo, zakaj so položnice za 20 % višje kot prej, je zatrdil tudi Franc Planinšek, na vprašanje Ivanke Korez, ali bodo višjo takso plačevali tudi tisti, ki se nočejo priključiti na kanalizacijo ali čistilno napravo, čeprav imajo za to možnost, pa ji je Muškotevc odvrnil, da je priključitev na kanalizacijo ali čistilno napravo po zakonu za vse obvezna. Oster pa je bil tudi Anton Habjanič, ki je občinarjem očital, da ne znajo gospodariti: »Moti me, ker se vse ureja preveč po domače. Občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje je očitno poligon, na katerem se občinska sredstva prelivajo v zasebne žepe.« A ni pomagalo, saj je vladajoča županova koalicija potegnila skupaj, tako da so potrdili oba sklepa z devetimi glasovi svetnikov.

Kam je izginilo prek 71 km lokalnih cest in javnih poti?

Napeto je bilo tudi ob prvi obravnavi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, saj so ga potrdili, čeprav so imeli na njegovo vsebino več pomembnih pripomb. Andrej Napast je sicer opozoril, da mora biti odlok sprejet do sredine maja, če ne, bo občina v prekršku, svetniki pa so se drug za drugim spraševali, kam je izginilo prek 70 km lokalnih cest in več javnih poti, ki jih v novem odloku ni več, Jože Medved pa je odkrito povedal, da prav zaradi takih nejasnosti odloka ne bo podprl. Zaradi uskladitve stanja so na občinskem cestnem omrežju v preteklih letih uredili lastništvo več cest, ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih. Posamezne ceste, ki do sedaj še niso bile kategorizirane, pa so z novelacijo odloka vključili v evidenco, zato je več cest daljših, precej krajših, nekatere pa ukinjajo ali pa se jim spreminja potek ali kategorija glede na stanje v naravi.

Potrdili so tudi spremembe pravilnika o sprejemu otrok v vrtec; kot je pojasnil Marjan Bezjak, ki vodi odbor za družbene dejavnosti, je šlo le za spremembe, ki jih je narekovala lani sprejeta pripojitev vrtcev v Kidričevem in Cirkovcah k osnovnima šolama. Vse pristojnosti prejšnjih vrtcev so s tem prenesli na obe osnovni šoli, zanimivo pa je, da komisijo za sprejem otrok v vrtec po novem imenuje župan.

Potrdili so tudi spremembe pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti ter o podeljevanju nagrad za inovacije, v katerem so zneske nagrad prilagodili in zmanjšali.

So tudi soustanoviteljice Lekarn deležne dobička?

Potrdili so tudi spremembe odloka o ustanovitvi Lekarn Ptuj; te so bile potrebne po rednem nadzoru revizijske hiše. Ob tem sta Marjan Bezjak in Andrej Napast menila, da bi bilo dobro vprašati, kako je z udeležbo občine kot soustanoviteljice pri ustvarjenem dobičku. Ivanko Korez in Jožeta Medveda je zanimalo, kakšne so posledice za občine, ki so se soustanoviteljski pravici odrekle, Anton Habjanič pa je vprašal, ali je sploh še smotrno, da ostajajo še naprej soustanovitelji. Očitno pa so prevladali razlogi v prid slednjemu, saj so predlagane spremembe potrdili.

Med drugim so sprejeli še sklep, da bodo ob letošnjem občinskem prazniku podelili le eno plaketo, potrdili pa so tudi dva predloga odbora za gospodarstvo; da občina ne sprejme v javno dobro nepremičnine v zasebni lasti, poti v k. o. Hajdina, dokler ta ne bo odmerjena in dejansko utrjena cesta, ter da zavrnejo pobudo za odkup zemljišč zaradi ustrezne povezovalne ceste med ukinjenim železniškim prehodom v Zg. Jablanah, kjer naj pobudniki uredijo odmero zemljišča, naredijo utrjeno cesto ter se z lastniki dogovorijo o brezplačnem prenosu v javno dobro.

Soglašali so tudi s ponovnim imenovanjem Darje Potočnih Benčič za direktorico Lekarn Ptuj, na lastno željo pa so Janeza Drevenška razrešili funkcije predsednika krajevnega odbora Kungota pri Ptuju.

Potem ko so se seznanili s poročili nadzornega odbora z opravljenim nadzorom dela Prosvetnega društva Cirkovce in PGD Starošince, pa so na predlog župana Antona Leskovarja sprejeli še sklep o ureditvi lastništva na parceli v k. o. Cirkovce, kar je nujno potrebno pri gradnji krožišča.

Kdo je koga podkupil

Proti pričakovanju, predvsem zaradi žolčne razprave, so na dodaten predlog Andreja Napasta potrdili sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča v k. o. Dragonja vas za potrebe širitve dejavnosti zasebnika Damjana Medveda. Po mnenju skupne občinske uprave predlagana širitev ni v skladu s strateškimi usmeritvami občine, čeprav so nekateri svetniki menili, da za to ni pravega razloga, in čeprav je celo župan Anton Leskovar menil, da je pri predlagani širitvi tega območja preveč če-jev. Zalegle niso niti ostre besede Marka Pergerja: »To ni pošteno, pogoji morajo biti za vse občane enaki. Sem prvi, ki podpiram podjetništvo, saj sem tudi sam obrtnik, a se ne dam podkupiti in se nikoli ne bom dal tako kot nekateri med vami. Moti me, da ste se o vsem dogovorili že na tihem sestanku odbora za gospodarsko infrastrukturo, zato se take igre, kot jo igrate nekateri v koaliciji in sedaj slepo lobirate, ne grem!«

Da je zaradi naglice verjetno nekaj narobe, je posumil tudi Jože Medved: »Ne vem, zakaj se vam naenkrat tako mudi, zakaj želite biti nekateri pametnejši kot stroka, verjetno ste spet nekaj zlobirali samo zato, ker ima verjetno nekdo pri tem svoje interese. Nekaj mora biti za vsem tem, enkrat se bo že izvedelo.« Postalo je tako vroče, da je prekipelo tudi zasebniku Damjanu Medvedu, ki je sejo spremljal ob strani, saj je vstal in jim zabrusil: »Prosim vas, prekinite to neplodno razpravo, bom raje odšel v Avstrijo, upam, da mi bo tam boljše kot tukaj.« Kljub temu pa je Andrej Napast vendarle uspel prepričati šest svetnikov, saj so sklep s samo glasom več le potrdili.

Med pobudami in vprašanji je izstopalo opozorilo Branka Valentana, da v nekdanjo gramoznico pri Jablanah nekdo vozi odpadno blato iz bioplinarne, kar je treba takoj preprečiti, saj naj bi šlo za ekološko sporno početje. Jože Medved pa je ponovno vprašal, kaj je z obljubljeno odstranitvijo odpadnih gum iz gramoznice v Lovrencu, in dobil županovo pojasnilo, da naj bi za odstranitev v kratkem poskrbel okoljski inšpektorat, in to na strošek podjetja AP Albin Promotion.

Kidričevo, 12.3.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/ali-bodo-obcani-morali-prenehati-lulati-in-kakati