Strokovno izobraževanje za kmetovalce

5 marca, 2013

V okviru zimskih strokovnih izobraževanj za kmetovalce vas vabimo na sklop strokovnih predavanj, ki bodo v ponedeljek, 11. 3. 2013 ob 9:30 uri v vaški dvorani v Mihovcah.

Teme predavanja:

– Novosti na področju davkov, DDV in dohodnine
– Zahteve prilagoditve reje prašičev s 1. 1. 2013 in alternativni sistemi reje plemenskih svinj in prašičev pitancev
– Kako pridelamo kakovostno travno in koruzno silažo in kako preprečimo gretje in plesnenje silaž

Predavali bodo:

– Stanislav Leskovar, univ. dipl. oec., ing. agr., specialist za agrarno ekonomiko,
– Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot., specialist za rejo prašičev,
– Anton Hohler, univ. dipl. ing. zoot., specialist za prehrano govedi.

Vabljeni!

Vabilo (doc.)


Otvoritev ceste Mihovce-Pleterje

9 novembra, 2012

21.10.2012

Vir: http://vimeo.com/kidricevo


Rekonstrukcija ceste v Pleterjah

15 aprila, 2012

Občina Kidričevo začenja obnovo ceste Mihovci-Pleterje v dolžini dobrega poldrugega kilometra. “Na omenjeni cesti od Medola pa vse do konca Mihovc, konkretneje do križišča proti Cirkovcam, so številne udarne jame, vse večje cestne razpoke, porušeni so robovi cestišča, ki se zaradi neutrjenosti spodnjega ustroja vse bolj poseda. Neurejeno je tudi odvodnjavanje, zaradi neurejenih bankin in brežin so v vse večji nevarnosti kolesarji in pešci, ki jih je v teh dneh na cesti spet vse večje število,” je še pred podpisom pogodbe z izvajalcem del, Cestnim podjetjem Ptuj, poudarjal Anton Leskovar, župan občine Kidričevo.

Ta bo za rekonstrukcijo omenjenega 1,6 kilometra dolgega odseka ceste iz občinskega proračuna namenila 355 tisoč evrov. “Celovita obnova ceste zajema celotno rekonstrukcijo vozišča in bankin, poskrbeli bomo za odvodnjavanje, postavili pa tudi primerne prometne znake,” omenja Leskovar in dodaja, da so nekaj denarja za obnovo pridobili tudi iz državnih virov. Dela naj bi delavci ptujskega cestnega podjetja začeli že te dni, obnovo pa končali do poletja.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v petek, 13.4.2012

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2012041305772281


Druga etapa delovne akcije na igrišču v Mihovcah!

9 aprila, 2012

V soboto, 14.4.2012, ob 9. uri, vaščane Mihovc in okoliških krajev ter vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružijo na nadaljevanju delovne akcije urejanja športnega igrišča v Mihovcah.

Igrišče in dom krajanov v Mihovcah bomo s pomočjo občine Kidričevo predvidoma do poletja uredili v nekaj etapah.

V soboto bomo postavljali varovalno ograjo in barvali določene elemente ob igrišču.

Vabljeni v čim večjem številu!

Če bo vreme slabo, bomo akcijo prestavili na drugi termin, o čemer vas bomo pravočasno obvestili!


Dela bodo veljala 355.000 evrov

5 aprila, 2012

Objavljeno v Štajerskem tedniku, v torek, 3.4.2012


Delovna akcija na igrišču v Mihovcah!

4 aprila, 2012

V soboto, 7.4.2012, ob 9. uri, vaščane Mihovc in okoliških krajev ter vse druge zainteresirane vabimo, da se nam pridružijo na delovni akciji urejanja športnega igrišča v Mihovcah.

Igrišče in dom krajanov v Mihovcah bomo s pomočjo občine Kidričevo predvidoma do poletja, uredili v nekaj etapah. V soboto bomo izkopali 10 manjših, en meter globokih gradbenih jam, v katere bomo v naslednji fazi namestili varovalno ograjo. Orodje (lopate, krampe…) prinesite s seboj. Vabljeni v čim večjem številu!

V primeru tako slabega vremena, da delo ne bo mogoče, bomo akcijo prestavili na naslednjo soboto, 14.4.!


Rekonstrukcija ceste MIHOVCE-PLETERJE

30 marca, 2012

Občina Kidričevo je pristopila k rekonstrukciji ceste v Pleterjih (od Medola) do konca Mihovc (do križišča proti Cirkovcam) v dolžini okrog 1600 m.

Udarne jame, mrežaste razpoke, porušitev robov vozišča, neravnine ali posedanje vozišča, kot posledica neurejenosti spodnjega ustroja, neurejeno odvodnjavanje, slaba utrjenost bankin in brežin, direktno ogroža prometno varnost.

Planirana investicija ne predvideva samo dviga kvalitete vožnje za uporabnike z namenom razvoja cestnega omrežja na prostoru lokalne skupnosti, temveč tudi izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in gospodinjstev v bližnjih naseljih.

Rekonstrukcija ceste zajema:

Kompletna voziščna konstrukcija se rekonstruira z odstranitvijo bankin obojestransko globine 0,4m ter se material zamenja z novim tamponom. Ob tako pripravljenem planumu je potrebno izvesti nadgradnjo zgornjega ustroja z lomljencem v debelini 40 cm in komprimacije 100 Mpa.

Ob saniranih bankinah se kompletna voziščna konstrukcija preplasti z izravnavo cca 150 kg/m2 nosilne mase AC 22 base B 50/70 A3. Ta ista plast pa se prevleče z zaporno plastjo AC 11surf B 70/100 A3 v deb 4cm.

Razširjeni del vozišča se predhodno dokrpa z nosilno maso AC22 base B 50/70 v deb 6 cm, vključno potrebne mulde.

S tem posegom se kompletna trasa višinsko dvigne za 10 cm .

Vozišče se odvodnjava neposredno delno na okoliške površine, delno z muldami in prečnimi propusti, delno z odprtimi odvodnimi jarki. Planum spodnjega ustroja se odvodnjava s plitvimi drenažami, ki so izvedene iz raudril drenažnimi cevmi.

Na mestih s plitvimi drenažami in ob vlažnih planumih se le ta zaščiti z geotekstilom 400g, kar bo natančno določal geomehanik ob prevzemanju planuma spodnjega ustroja.

Odvodnjavanja ni možno voditi do recipientov, zato se na primernih lokacijah izvedejo ponikalnice s predhodnim peskolovilcem.

Za izboljšanje prometne varnosti je predvidena postavitev prometnih znakov, ki na celotni trasi opozarjajo na nevarne in druge elemente. Vsi prometni znaki so osnovne velikosti in so nameščeni na samostojnih drogovih.

NORMALNI PROFIL CESTE

– utrjena bankina         0,75 m
– vozišče 2 x 3,10        6,20 m
– mulda                            0,50 m
– utrjene bankina         0,50 m ali 0,75m
skupaj:             7,95 m

Občina Kidričevo je izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Na osnovi prispelih ponudb je bila najugodnejša ponudba Cestnega podjetja Ptuj d.d. v višini 355.346,80 EUR.

Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 2012 ter s strani države v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin.

Rekonstrukcija ceste bo pripomogla k večji prometni varnosti in pretočnosti ceste na tem odseku.

Prav tako bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k ohranjanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.

Vir: www.kidricevo.si