23. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

14 novembra, 2017

19. oktober 2017

Dnevni red:

 1. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto  2018, prva obravnava
  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2018
  2. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kiričevo za leto 2018
  3. Kadrovski načrt Občine Kidričevo za leto 2018 in 2019
 2. Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora
 3. Volitve elektorjev in kandidata za člana državnega sveta
 4. Vprašanja in pobude

Napotilo:
Predlog proračuna 2018 – javna razprava
https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/predlog-proracuna-2018—javna-razprava.html

Vir:  http://www.kidricevo.si


20. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

7 junija, 2017

18. 5. 2017

Dnevni red:

 1. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Kidričevo v letu 2016
 2. Polovnik Občinskega sveta Občine Kidričevo, prva obravnava
 3. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kidričevo, prva obravnava
 4. Predlog podelitve občinskih priznanj v letu 2017
 5. Potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC 165 141 Strnišče – Župečja vas
 6. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo,
  1. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 991/1 i 992/2, k.o. Gerečja vas
  2. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 996/3 k.o. Gerečja vas
  3. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 333/212 in 324/7 k.o. Apače
 7. Predlog sklepa o prenosu nepremičnin na RS
 8. Predlog o oprostitvi plačila NUSZ
 9. Vprašanja in pobude

Vir: https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/20-redna-seja-obcinskega-sveta-3.html


19. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

7 junija, 2017

23. 3. 2017

Dnevni red:

 1. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kidričevo, druga obravnava
 2. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2016
  1. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora
 3. Rebalans 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
  1. Kadrovski načrt za leto 2017 in 2018
 4. Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Kidričevo za leto 2016
 5. Elaborat oblikovanja cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode za leto 2017
 6. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Cirkovce
 7. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo

–          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 907/8, k.o. Gerečja vas
–          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 907/10, k.o. Gerečja vas
–          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 906/7, k.o. Gerečja vas
–          Sklenitev služnostne pogodbe na nepremičnina, parc. št. 563/14, k.o. Apače

 1. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 72, ko. Starošince v najem
 2. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 511/13, k.o. Dragonja vas v najem
 3. Sklep o ukinitvi statusa JD, na nepremičnini, parc. št. 511/136, k.o. Dragonja vas
 4. Sklep o določitvi števila občinskih priznanj, ki se bodo podelile v letu 2017
 5. Predlog sklepa o podpisu sporazuma o medsebojnem sodelovanju z Občino Ugljevik
 6. Predlog sklepa o pristopu k projektu »Kidričevo-otrokom prijazno Unicefovo mesto«
 7. Vprašanja in pobude

Vir: https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/19-redna-seja.html


V Kidričevem z odlokom nad zapuščene stavbe, kaj čakamo v Mariboru?

29 marca, 2017

Na Kidričevem so se s posebnim odlokom lotili urejanja propadajočih nepremičnin, ki jih bodo bodisi rušili bodisi prenovili.

Občina Kidričevo se je na zanimiv način lotila urejanja propadajočih nepremičnin v zasebni lasti, ki kazijo okolico ali celo ogrožajo varnost mimoidočih. Z novim odlokom bo zdaj lahko odredila obnovo ali rušenje. V skrajnem primeru bo lahko celo občina sama prisilno prenovila propadajoče hiše in nato nanje vpisala hipoteko v zemljiško knjigo.

Mariborske vile žalostno propadajo, na Kidričevem pa dvorce prenavljajo

Občina Kidričevo je sama že obnovila dvorec Sternthal in ga namenila za občinsko upravo. Zdaj pa želijo, da se reševanja propadajočih stavb lotijo tudi zasebni lastniki.

“Zakonodaja nam daje možnost urejanja samo tistih delov, ki so vidni iz javnih površin. Mi se ne bomo vtikali v konstrukcijo, torej neke zaledne objekte, ampak samo tisto, kar je vidno iz javnih površin,” je povedal Damjan Napast, direktor občinske uprave Kidričevo.

Kaj menijo občani?

In občani to potezo podpirajo, ko jim pokažemo sliko ene izmed stavb v občini, ki kazi okolico.

“Se mi zdi prav, da če so hiše do take mere razrušene, kot ste pokazali, da bi se to uredilo,” je o odloku občine sklenila občanka Nataša Fras Hrastnikar.

Medtem pa v Mariboru, ki se lahko pohvali z zavidljivim številom čudovitih meščanskih vil, mnoge žalostno propadajo v čakanju na novega lastnika, saj številni lastniki denarja za sanacije nimajo. Pred dnevi smo pisali, da so bile tri tovrstne vile tudi naprodaj, a po precej visoki ceni. Za vilo Transilvanija na Mladinski, ki bi jo bilo potrebno v celoti prenoviti, je lastnik na spletni strani Bolha zahteval kar 850.000 evrov. Na Kidričevem pa so mislili tudi na finančne zagate lastnikov.

Občina lahko sama prisilno opravi sanacijo

Za zdaj so na občinskem spisku za prenovo tri stavbe. Ena izmed njih je ta v neposredni bližini cerkve v Cirkovcah. Seveda pa vsi lastniki denarja za prenovo nimajo. “Vprašanje je, koliko so lastniki sploh finančno sposobni. Če ni denarja, je zastonj odlok, če bi moral prenavljati lastnik,” se sprašuje Anton Ornik, občan Kidričevega.

Na Kidričevem so tudi ta problem ustrezno naslovili z rešitvijo za finančne zagate lastnikov. Če namreč lastniki slabo vzdrževanih hiš ne bodo upoštevali odloka, bo lahko občina sama prisilno izvedla sanacijo. V zameno za to pa nato vpisala hipoteko v zemljiško knjigo. Občina tako v propadajoče nepremičnine ne vlaga kakor v vrečo brez dna, saj ima od tega tudi sama koristi.

Občina bi vselej sodelovala z lastniki

A cilj občine ni, da bi plenila zasebno lastnino. Z lastniki bodo namreč dorekli potrebna dela in določili rok za izvedbo.

“Vse te stavbe, ki jih imamo mi v evidenci, so brez prebivalcev, torej so nezasedene. V večini primerov gre za več lastnikov ali dedičev, ki imajo probleme pri dogovoru o dedovanju,” je še direktor občinske uprave Kidričevo.

Najprej se bodo lotili stavb v strnjenih naseljih, ob glavnih cestah in v bližini kulturnih spomenikov.

Bodo občini Kidričevo sledile še druge?

Občina Kidričevo pa ni edina, ki se na tak način spopada z nevzdrževanimi objekti, ki kazijo okolico. Podoben odlok je leta 2010 kot prva sprejela občina Zreče in kmalu so sledile tudi druge. A za zdaj še v nobeni izmed trinajstih občin s tem odlokom ni bilo primera, da bi vpisala hipoteko na kakšno hišo, ki jo je prisilno obnovila.

Odloke o nevzdrževanih objektih so poleg Kidričevega sprejele tudi naslednje občine: Zreče, Pivka, Sežana, Komen, Slovenj Gradec, Poljčane, Murska Sobota, Prebolt, Kuzma, Hrpelje-Kozina, Škofljica in Litija.

Vir: http://mariborinfo.com/novica/kultura/na-kidricevem-z-odlokom-nad-zapuscene-stavbe-kaj-se-cakamo-v-mariboru/130558

Vanja Čiček


15. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

27 septembra, 2016

Dnevni red:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora LP57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem), skrajšani postopek
DIIP – modernizacija LC 165 171 Lovrenc na Dr. polju – Cirkovce (odsek Pleterje – Lovrenc)
Sklep o spremembi vrsta oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2016/2017
Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premoženja – večnamenska dvorana Kidričevo
Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Predlog nezamenjave nepremičnin med Občino Kidričevo in Agrarno skupnostjo Mihovce
Predlog pridobitve nepremičnine v zasebni lasti, parc. št. 390/11, k.o. Šikole
Predlog oddaje nepremičnine v najem, parc. št. 240/7 k.o. Cirkovce
Predstavitev lokalne valute
Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


Obvarovali kulturno dediščino

11 avgusta, 2016

Zgodovinsko društvo Kidričevo si že od svoje ustanovitve prizadeva, da bi v Kidričevem zaščitili nekatere objekte, ki so imeli pomembno vlogo v preteklosti. Eden izmed takšnih objektov je tudi upravna stavba nemškega taborišča iz 2. svetovne vojne – tako imenovana stara pošta, ki bi bila v naslednjih letih zagotovo uničena. 10. avgusta lansko leto smo na podlagi predhodnega sestanka poslali dopis na Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, s predlogom za ohranitev tega edinstvenega objekta iz obdobja, ko je slovenskemu narodu grozilo uničenje. S strani Zavoda je bil nato opravljen terenski pregled, ki se ga je z naše strani udeležil Rajko Topolovec. Ugotovljeno je bilo, da ima objekt izjemno izpovedno vrednost, zato je bil pred dnevi vpisan v Register nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije. S tem so bila dosežena dolgoletna prizadevanja našega člana Rajka za ohranitev tega objekta.

Skupaj smo močnejši!

Upamo, da bo Občinska uprava občine Kidričevo sprevidela, da za razvoj turizma na podlagi zgodovine potrebujemo originalne objekte in ne nekakšnih lesenih kulis.

Za Zgodovinsko društvo Kidričevo
mag. Radovan Pulko, prof.

Vir: http://www.mojaobcina.si/kidricevo


Odgovori na vprašanja, podana na 13. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo

15 julija, 2016

Gospod Branko Valentan je vprašal, kaj se dogaja s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Bila je samo ena seja. Prav tako Svet za preventivo ne sodeluje pri izgradnji cest.

Vprašal je glede čiščenja pločnikov.

Vprašal je, zakaj se ne kosi trava nasproti trgovine in pri bazenu.

Vprašal je glede košnje trave ob državnih cestah oziroma križiščih.

Pri njem se je oglasila gospa Fruk Frančka iz Apač 217 in povedala,  da se posega v njeno zemljišče brez soglasja.

Gospod župan je povedal, zakaj ni dal odgovora glede najema parkirišča, katerega uporabljajo za bar, in zakaj niso podpisali najemne pogodbe.

Odgovor: Pri rekonsktrukciji ceste v Apačah dnevno sodeluje z občani in sproti razrešujemo probleme. Na določene nevarne odseke ob državnih cestah smo obvestili izvajalca in je izvedel dodatno oz. pokosil širši obseg. Pri košnji, čiščenju pločnikov in urejanju bankin prihaja do zamude, zaradi manjšega števila javnih delavcev in bolniških staležev redno zaposlenih. Podjetje se trudi čim prej zadevo pripeljat v normalni okvir. Seje odborov in komisij sklicujejo predsedniki, glede na potrebe oz. pripravljeno gradivo. Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravljajo naslednje naloge:

– ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;

– predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;

– koordinirajo izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa;

– sodelujejo in skrbijo za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu;

– izdajajo in razširjajo prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Gospod Milan Strmšek je povedal, da so v Šikolah pločniki zaraščeni s travo.

Predlagal je, da se asfaltirajo prekopi čez cestišča po izgradnji kanalizacije v Šikolah.

Vprašal je, kaj bomo naredili s križiščem za Starošince. Zopet je bila prometna nesreča.

Gospod župan je povedal, da se bodo pločniki uredili; trenutno se opravlja košnja.

Odgovor: Prekopi, ki so posledica vzpostavitve sekundarne kanalizacije, so asfaltirani. Glede križišča smo ponovno urgirali na Direkcijo in bi naj v kratkem prišlo do odstranitve ograje.

Gospod Slavko Krajnc je vprašal glede parkiranja avtomobilov ob avtocesti v Njivercah. Predlagal je, da se apelira na Občino Hajdina. Dogaja se, da so avtomobili poškodovani. Predlagal je, da bi se uredile bankine. Ostajajo večji nepokošeni pasovi. Predlagal je, da se apelira na Cestno podjetje Ptuj, da se pokosijo bankine ob državnih cestah, kjer prav tako ostajajo nepokošeni pasovi.

Odgovor: Parkirišče je privatno in samo lastniki lahko urejajo zadeve. CP Ptuj smo opozorili na določene odseke, kjer so bankine ogrožale prometno varnost.

Gospod Milan Fideršek je povedal, da je za križišče v Starošincah bilo predlagano, da bi se ograja znižala. Kot drugo je že enkrat glede zdravstvenega doma povedal, da se na telefon ne oglašajo tudi več dni. Dajmo jim predlagati spremembo. Predlaga se naj, da bi se odprl e-mail in bi bilo marsikaj rešeno.

Odgovor je podal gospod Bogdan Potočnik. Povedal je, da je odbor za družbene dejavnosti povabil direktorico Zdravstvenega doma Ptuj na sestanek. Zagotovili so, da v primeru, da se na telefon ne oglasijo, potem pokličejo nazaj. Kar se tiče telefonskih tajnic, te niso zakonsko dovoljene. Če bodo pripombe, je potrebno le-te poslati na Zdravstveni dom Ptuj, kjer bodo to tudi uredili.

Gospod župan je povedal, da v ambulanti v Talumu ni takega problema. Tam je dorečemo, da se kliče od 7. do 8. ure.

Gospod  Danilo Lendero je vprašal glede krožišča v Apačah.

Gospod župan je povedal, da je zadnja informacija ta, da teče pritožbeni rok glede izbora izvajalca. 

Odgovor: Sofinancerska pogodba je podpisana v višini dobrih 211.000,00 EUR. Izvajalec del je CP Ptuj. Projekt bo zaključen predvidoma še v tem letu.

Gospod Srečko Lah je predlagal, da si Svet za preventivo pogleda cesto v Pongrcah. Zanima ga, kdo je bil nadzornik pri obvoznici Pongrce, saj je stanje obupno. Ograja je, ne vidi pa se nič.

Odgovor: Projekt je vodilo Ministrstvo za infrastrukturo oz. z njihove strani izbrani nadzorniki. Za cesto je bil opravljen tehnični pregled in ustreza vseh zakonodajnim normativom.

Vir: http://www.kidricevo.si