Zakaj se občani ne počutijo več varno

junij 8, 2018

Prekoračitve hitrosti, parkiranje na zelenicah, neupoštevanje prepovedi vožnje …, to je le nekaj najpogostejših prekrškov, ki so jih redarji v lanskem letu zasledili na območju občine Kidričevo. »Se je pa precej stvari izboljšalo, med drugim parkiranje vozil, ki čakajo za Talum, problematična ostaja točka pri podjetju Boxmark, nadzor pa bomo nadaljevali tudi v Dragonji vasi, Apačah in Njivercah, kjer pogosto prejemamo pobude po naši prisotnosti,« je izpostavil vodja medobčinskega redarstva Robert Brkič.

Redarji Skupne občinske uprave so lani na območju občine Kidričevo med drugim zasledili 52 prekoračitev hitrosti, zabeležili so tudi več prijav zaradi pogostih pasjih iztrebkov na zelenicah okoli blokov. »Konkretno se prijave nanašajo na vodenje psa brez povodca v blokovskem naselju v Kidričevem ter na splošno so prijave povezane s primeri nepobiranja pasjih iztrebkov,« je povedal Brkič.

Tudi v letu 2017 so sprejeli več pobud oziroma prijav zaradi brskanja po zabojnikih za smeti. »Ta problematika se pojavlja predvsem v strnjenem naselju Kidričevo, najpogosteje gre za pripadnike romske narodnosti iz obmejnih hrvaških vasi, ki so brskali po smeteh in beračili,« je povedal Brkič in ob tem pojasnil, da samo brskanje po smeteh ni prekršek, kršitev pa predstavlja kraja odpadkov oziroma povzročanje onesnaženja okoli posod za odpadke. Prav tako ni samo beračenje prekršek, dokler to ni vsiljivo. »Stanovalci se v teh primerih ne počutijo preveč varno, vendar če ne gre za prekršek, jih ne moremo obravnavati kot kršitelje. Se pa s tovrstnimi težavami soočamo tudi v letošnjem letu,« je priznal.

Domači vozniki tovornjakov ne upoštevajo prepovedi …

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/crna-kronika/11022-kidricevo-zakaj-se-obcani-ne-pocutijo-vec-varno

Advertisements

Anton Leskovar: »Na namigovanja in želje gospoda Branka Štrucla se ne oziramo«

januar 16, 2017

Trenje in iskrenje med Brankom Štruclom iz Gibanja ZA Kidričevo in kidričevskim županom Antonom Leskovarjem se nadaljuje. Tokrat je kamen spoti­ke industrijska cona Njiverce.

V Gibanju ZA Kidričevo na­sprotujejo še eni obrtni coni v Občini Kidričevo. Menijo, da je občina že sedaj obremenjena z in­dustrijo in da še ena dodatna po­slovna cona ni potrebna, saj da bo krajanom poslabšala zdravje in ži­vljenjske razmere. »V to smo pre­pričani, kajti zaradi povečanega hrupa in emisij izpušnih plinov tovornjakov bodo ogrožene tudi stanovanjske hiše v neposredni bližini, ne glede na obljube ob­čine o njihovi zaščiti,« je zapisal Štrucl in navrgel še nekaj ostrih kritik zoper župana Antona Le­skovarja in mu med drugim pripi­sal še podkupljivost.

Namesto poslovne cone si želijo kopališče

Dodal je, da so v gibanju še posebej zaskrbljeni zaradi ugo­tovitev nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki kažejo, da je v Kidričevem delež možganskih kapi, prejemnikov zdravil zaradi povišanega tlaka in proti strje­vanju krvi višji od slovenskega povprečja. Štrucl še je izpostavil, da naj bi bila tudi astma pri kidri­čevskih otrocih in mladostnikih precej pogostejša od slovenske­ ga povprečja (glede na podatke nacionalnega inštituta je ta delež v Kidričevem 1,4, kar je 0,2 nad slovenskim povprečjem). »Prav zaradi takšnih in drugačnih pro­blemov, ki ogrožajo zdravje naših ljudi, zahtevamo od občinskih oblastnikov, da zaustavijo posto­pek izgradnje obrtne cone v na­selju Njiverce v občini Kidričevo in začnejo razmišljati o vrnitvi letnega kopališča in rekreacijske­ga centra, kar smo pred 50 leti že imeli in kar si želi vsak občan Kidričevega, predvsem pa mladi,« je svojo zahtevo predstavil Štrucl.

Natolcevanja so neresna

Za pojasnilo in komentar smo zaprosili tudi župana Antona Le­skovarja. »Naše delo je odločno za razvoj in odpiranje novih delov­nih mest. Vsi postopki potekajo v skladu z zakonodajo in so javnosti dostopni in vsem dajemo ena­ke možnosti sodelovanja, odprti smo za predloge in sugestije. Natolcevanja, nepreverjena namigo­vanja in posploševanja gospoda Štrucla so pa vedno zelo neresna. V zadevi obrtne cone se ni odzval niti enkrat, čeprav je imel mo­žnost že v postopku sprememb in dopolnitev družbenega plana za območje občine Kidričevo, še pred sprejetjem, to je bilo leta 2007. Kar se tiče zdravstvenih podatkov za naše območje, pa jih ne komentiramo, saj javno objavljeni podatki kažejo drugačno statisti­ko glede Kidričevega, kakor jo na­vaja Štrucl. Očitno je pismo zgolj publiciteta, da opomni nase,« je poudaril župan.

Vsi so imeli možnost sodelovati

Ob tem je spomnil, da je bila že leta 2007 v prostorskem načr­tu občine določena proizvodna cona Njiverce. »Torej, še preden sem postal župan, se je govorilo o tem. Vsi postopki so bili vodeni v skladu z zakonodajo in predpi­si in javno objavljeni s pravili,« je povedal. Dodal je, da je javna razgrnitev potekala od 30. no­vembra do 31. decembra 2015 in da je imela javnost možnost, da se vključi v odločanje in sodelova­nje. »Krajevni odbor Njiverce je pri tem opravil pomembno vlo­go, saj so se aktivno vključevali med postopkom, podali pripom­be na javno razgrnitev in sode­lovali pri pripravi odloka. Njihovi sklepi so bili argumentirani, volja je bila izkazana … Občinski svet je podprl stališča Krajevne­ga odbora Njiverce, tudi sam jih zagovarjam. Njihova iniciativa je pristopila resno, z argumenti, predlogi in z njimi dobro sode­lujemo. Takšno skupno sodelova­nje je potem tudi učinkovito. Zato ponavljam, da se na namigovanja in želje gospoda Štrucla ne ozira­mo, saj prvič ni naš občan; civilna iniciativa ni izkazala nobene re­snosti; problema ne konkretizira, temveč posplošuje, kategorično je proti vsemu; če rezultat nečesa ni po njegovi želji, je definitivno narobe …,« je sklenil župan.

Mojca Vtič

Objavljeno v Štajerskem Tedniku, v petek, 13. januarja 2017

Vir: http://www.tednik.si/politika/4019-kidricevo-gibanje-za-kidricevo-ostro-proti-poslovni-coni-njiverce


Zanimanje za poslovno cono v Njivercah je

december 22, 2016

Občini Hajdina in Kidričevo načrtujeta vzpostavitev poslovne cone ob avtocestnem priključku Zgornja Hajdina in Njiverce. Kidričevski svetniki so podrobni prostorski načrt za cono že potrdili, hajdinski bodo to gradivo imeli na mizi še ta teden.

Gre za poslovno cono, ki bo namenjena obrtnim, skladiščnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter tudi spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim, piše v gradivu, ki so ga prejeli svetniki.

V coni, ki obsega 14,77 ha, je predvidena izgradnja 19 objektov. Polovico zemljišč ima v lasti Cestno podjetje Ptuj. »Povpraševanje po zemljiščih je, tako da straha, da zemljišča ne bi bila prodana, ni.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/gospodarstvo/3753-kidricevo-zanimanje-za-poslovno-cono-v-njivercah-je


Odgovori na vprašanja in pobude, podane na 15. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo

oktober 19, 2016

Gospod Slavko Krajnc je vprašal, kdo sestavlja sezname obrtnikov in jim pošilja vabila za izobraževanje in izlete. Obveščajo ga namreč, da vsi ne prejemalo vabil.

Odgovor: Seznam se redno posodablja iz AJPES seznama aktivnih podjetij. Za konkretno analizo izpada, bi potrebovali konkreten primer.

Gospod Miran Golub je povedal, da govori o jaških na cestišču v Apačah. Na denar je potrebno paziti, in dobiti moramo najboljšo izvedbo, kar je možno.

Odgovor: Pristopilo se bo k sanaciji 13 jaškov, ki odstopajo od normativov.

Gospod Stanislav Lampič vprašal glede izvedbe kanalizacije v  Njivercah. Rad bi zagotovilo, kdaj se bo ta izvedla.

Gospod župan je povedal, da je izvajalec že izbran in bi moral že delati.

Odgovor: Dela so že končana. Prav tako je bila urejena JR.

Gospa Ivanka Korez je vprašala, če bi bilo možno popraviti asfalt, pri vhodu v šolo, kjer je  večja jama, ki je nastala pri spoju. Tako je ena jama precej velika, ob drugi pa se je začel asfalt lomiti.

Prosila je, če bi bilo možno sedaj, ko se obnavljajo oznake na cestiščih,  pri šoli  označiti prehod za pešce. Prometni znak je postavljen, manjka pa talna označba.

Opomnila je, da se ob izgradnji kanalizacije v Starošincah ne pozabiti na elektriko.

Odgovor: Označbe so bile urejene. Asfaltiranje se bo izvedbo še v letošnjem letu.

Gospa Anja Rajher je podala pobudo dela krajanov Kungota pri Ptuju. Ti so opozorili na  nedelovanje mobilnega signala. Predlaga, da bi se rešilo telekomunikacijo omrežje v Kungoti.

Odgovor: Težave so bile sporočene na Telekom, odgovora še nismo prejeli.

Gospod Slavko Krajnc je vprašal kako daleč je izvedba krožiščem na Tovariški cesti.

Odgovor: Dela na gradbišču so trenutno ustavljena, saj Direkcija ureja problem po pravni poti.

Ob Tovarniške ceste do Lovrenca je ostal del nepokošene trave med cestiščem in traktorsko potjo.

Odgovor: Zadeva bo urejena. V kratkem se obeta košnja skupaj z urejanjem železniških podvozov.

Vir: http://www.kidricevo.si


Kidričani noč in dan nadzirajo skladišče Slovenske vojske

februar 12, 2016

Poleg izrečenih očitkov o političnem nabiranju točk in političnem potrjevanju projektov so svetniki in svetnice občine Kidričevo na januarski seji minuli teden potrdili dve idejni dokumentaciji za izgradnjo kanalizacije v naselju Starošince in ureditev ceste Lancova vas–Apače. Skupna vrednost obeh projektov je nekaj več kot milijon evrov.

Najprej so svetniki obravnavali prve spremembe in dopolnitve prostorskega načrta. »S spremembami omogočamo, da lahko občan brez soglasja soseda gradi dva metra od meje, sedaj je bila ta omejitev postavljena na štirih metrih. Druga zadeva je gradnja hlevov oziroma kmetijskih objektov, kjer smo uredili nesmisle glede naklonov, dolžin. Ob tem smo omogočili Talumu gradnjo industrijskega objekta znotraj industrijske cone, gradnjo prenočitvenih kapacitet gostišču Pan ter kozolca na območju učilnice v naravi, kar po sedanjem odloku ni bilo mogoče,« je pojasnil direktor občinske uprave Damjan Napast.

Svetnik Milan Fideršek je spremembe pokomentiral: »Odmiki so bili res problem, saj so imeli občani, ki so želeli graditi v strnjenih naseljih, težave s sosedi.« Ob tem pa je izpostavil člen glede omejitve postavljanja objektov, ki povzročajo vonjave, in besedilo člena, ki govori, da bi morali kmetje, npr. pri prevozu gnoja, obvezno uporabiti tehnološke postopke, ki bi preprečili širjenje neprijetnih vonjav. »Živimo na območju kmetijstva, kjer se v spomladanskem in jesenskem času razvaža hlevski gnoj. Do neprijetnih vonjav zagotovo pride, ne vem, kakšni bi bili tehnološki postopki,« je vprašal Fideršek.

Spet pritožbe zaradi neprijetnih vonjav

Direktor občinske uprave je pojasnil, da je ta člen zahtevalo ministrstvo za zdravje, saj da iz Občine Kidričevo prejmejo veliko pritožb zaradi neprijetnih vonjav. »Člen se bo še preoblikoval, saj vonji v slovenski zakonodaji še niso definirani, določitev, da mora biti hlev na primer 300 metrov oddaljen, pa velja samo za  stanovanjska območja, to sta v naši občini novi del Njiverc in Kidričevo, ampak tudi tukaj iščemo kompromisno rešitev.«

V tem letu naj bi občina izvedla tudi ureditev in prenovo cestnega odseka v dolžini 1,1 kilometra na lokalni cesti Lancova vas – Apače. Prav tako letos naj bi se dela začela tudi v Starošincah, in sicer občina namerava zgraditi kanalizacijski sistem, na katerega se bo priključilo vseh 76 gospodinjstev s tega območja. Vrednost investicije, ki jo bo v celoti financirala občina, je ocenjena na nekaj manj kot 870.000 evrov.

Miran Golub je spomnil, da v Apačah še deset hiš nima urejene kanalizacije. Župan Anton Leskovar je obljubil, da je ta v načrtu prihodnje leto.

Vaška straža zaradi migrantskega centra

Najburnejša je bila dodatna točka seje – informacije o migrantskem centru v Kidričevem. Slavko Krajnc je med drugim županu oponesel, da svetniki niso bili obveščeni o dogajanju okoli vzpostavitve migrantskega centra. Župan je odgovoril, da so bile svetnikom posredovane vse uradne informacije, s katerimi je razpolagala občina. »Ko bom dobil druge uradne informacije, vas bomo o tem obvestil. Vendar še danes ne vemo, katere so ostale lokacije, ki jih ministrstvo preučuje in kakšne kriterije imajo. Sicer pa je vzpostavljena vaška straža, ki nadzira dejavnosti na območju skladišča.«

Svetniki so na tej točki še povedali svoje mnenje, da so odločno proti in sprejeli tudi takšen sklep. Glede vaške straže pa je svetnica Anja Rajher povedala, da krajani Njiverc budno spremljajo dogajanje ponoči in podnevi. »Apeliram na vas, da ste aktivni na tem področju. Predvidevamo še uraden shod, da jasno povemo, da damo jasen ne migrantskemu centru in upam, da nas bo na shodu več kot 200 ali 300.«

Kidričevo, 25.1.2016

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/kidricani-noc-in-dan-nadzirajo-skladisce-slovenske-vojske


11. redna sejo občinskega sveta Občine Kidričevo

februar 12, 2016

1. del

1. Predstavitev dnevnega centra
2. Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje
3. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kidričevo za programsko obdobje 2015-2020, druga obravnava
4. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kidričevo, prva obravnava
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP – modernizacija LC 456 010 Lancova vas – Apače
Konec prvega dela
6. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP – izgradnja kanalizacije v naselju Starošince

2. del

7. Investicijski program IP – izgradnja kanalizacije v naselju Starošince
8. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Zdravstveni dom Ptuj
9. Prodaja nepremičnin družbi DRI
10. Begunci/migranti
11. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


27. redna seja

junij 18, 2014

5.6.2014


27. redna seja – nadaljevanje seje 9.6.2014

Predlog dnevnega reda:

 1. Predstavitev Eko regije Kaindorf
 2. Ocena izvajanja občinskega programa varnoti Občine Kidričevo v letu 2013
 3. Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo – skrajšani postopek
 4. Odlok o imenovanju lic v naselju Njiverce – skrajšani postopek
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo
 6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kidričevo
 7. Predlog imenovanja Občinske volilne komisije Občine Kidričevo
 8. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem

a. Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Šikole, Prepolje in Stražgonjca

 1. Predlog sklepa o prodajni nepremičnin v k.o. Sp. Jablane
 2. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 577/101, k.o. Lovrenc na Dr. polju
 3. Predlog sklepa o prodaji nepremičnin, parc. št. 681, k.o. Stražgonjca
 4. Predlog sklepa o nakupu pokopališča v Lovrencu na Dr. polju
 5. Predlog sklepa o brezplačnem prenosu nepremičnine na vlogo Mire Steiner
 6. Predlog sklepa o odškodnini zaradi izgubljenih 18 m2 zemljišča
 7. Predlog za podelitev občinskih priznanj
 8. Potrditev sistemizacije delovnih mest v enotah vrtca
 9. Osnovne šole Cirkovce
 10. Osnovne šola Borisa Kidriča Kidričevo
 11. Predlog sklepa o potrditvi normativov in vrstah oddelkov v enotah vrtca
 12. Osnovne šole Cirkovce
 13. Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo
 14. Oprostitve NUSZ Kirbiš in Malek
 15. OŠ Ljudevita Pivka
 16. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si