Letos v načrtu obnova šole

februar 8, 2018

Orkanski veter je lani decembra s strehe osnovne šole Cirkovce odtrgal okrog 300 m2 pločevinaste strehe, s tramovi vred. Do konca leta je bila streha popravljena, stroški interventnega popravila so znašali 50.000 evrov.

Strošek popravila so si razdelili občina in etažni lastniki stanovanj v objektu šole. Slednji bodo pokrili okrog 22 odstotkov vrednosti popravila. Občina za svoj del računa, da ji bo stroške sanacije strehe povrnila zavarovalnica. »Vso ostalo škodo (na strehi na drugem objektu, v katerega je veter odnesel iz šole odtrgano streho, in steklenih elementih na šoli) smo popisali in posredovali zavarovalnici in za ta del prav tako računamo, da bo stroške pokrila zavarovalnica. Za popravilo nastale škode bomo izvajalca izbrali z javnim naročilom,“ je pojasnil direktor kidričevske občinske uprave Damjan Napast.

Letos namerava občina Kidričevo v sodelovanju s še štirimi podravskimi občinami izvesti energetsko sanacijo objektov v javni lasti. Gre za projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga bodo najverjetneje sklenili z družbo Petrol in bo financiran s sredstvi Evropske unije. V projektu sodelujejo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica in Trnovska vas.Vrednost projekta je 1,8 milijona evrov, energetsko bodo sanirali pet javnih objektov.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/9314-cirkovce-letos-v-nacrtu-obnova-sole

Advertisements

Zaradi ogrevanja je (pre)vroče

december 11, 2015

Od lani za ogrevanje v naselju Kidričevo skrbi Eltec Petrol. Stanovalci pričakujejo, da jim bo toplo in da ogrevanje ne bo (pre)drago

“Prebivalci Kidričevega, ki smo priključeni na sistem daljinskega ogrevanja, se s problematiko izvajanja te gospodarske javne službe srečujemo že nekaj let. Nazadnje so nas v začetku jeseni presenetili visoki poračuni za ogrevanje v lanski kurilni sezoni, ko je za to že skrbelo podjetje Eltec Petrol,” v imenu sokrajanov razlaga Suzana Koderman, predsednica Krajevnega odbora Kidričevo. Ta se je na zahtevo krajanov pred dnevi sestal z vodstvom občine Kidričevo in s predstavniki Pe­trola, da bi skupaj dorekli problema­tiko, s katero se ukvarjajo. “Ljudje so ogorčeni, ker stanovanja niso dovolj ogreta, prihaja do okvar, kar je še zlasti hudo, če gre za družine z majhnimi otroki, pa tudi starejši se pritožujejo, da jih, kljub gretju, zebe, obenem pa poznam starejše, ki so morali denimo plačati kar 300 evrov in več poračuna, njihove pokojnine pa so le kak stotak višje,” opozarja Vito Mlinarič iz kidričevskega krajevnega odbora.

S sanacijo varčneje?

“Težave, o katerih govorite, so se začele še v času, ko je za ogrevanje skrbelo Ko­munalno podjetje Ptuj, takrat je občina pokrivala izgubo pri sistemu ogreva­nja, imeli smo več kriznih sestankov, a do prave rešitve nismo prišli, zato smo po izteku pogodbe s komunalo z javnim razpisom poiskali najcenejšega ponudnika in to je bil Eltec Petrol. Ta kupuje toplotno energijo v Silkemu in jo dovaja potrošnikom. Če se ne bi od­ločili, kot smo se, bi morali pristati na 15-odstotno povišanje cene, ki jo je zahtevala komunala, ki je dvig utemeljeva­la tudi s številnimi dolžniki,” pojasnjuje Anton Leskovar, župan občine Kidriče­vo. Dodaja, daje bila koncesija Petrolu podeljena za obdobje 15 let.

Poudarja, da gre za star, dotrajan sistem, kjer brez izgub preprosto ne gre, zato bo treba razmišljati o posodo­bitvi, hkrati s to pa tudi o energetski sanaciji blokovskega naselja v Kidri­čevem: “Naši bloki so stari 5o in več let, so zgodovinsko zaščiteni, a to ni ovira za energetsko sanacijo, za katero bi, če bi se ljudje odločili zanjo, lahko pridobili tudi evropska sredstva, a za­nimanja za tovrstna vlaganja v naše stanovanjske stavbe ta čas ni zaznati. Z energetsko sanacijo bi zagotovo po­cenili tudi ogrevanje, saj zdaj izgube toplote nastajajo zaradi starih, dotra­janih oken in fasad, ki so neizolira­ne, prav tako nastajajo velike izgube zaradi neurejenih podstrešij in kleti ter skupnih prostorov. Povedano preprosto, zaradi vsega omenjenega je poraba toplotne energije v Kidričevem mnogo večja, kot bi lahko bila, a v zdajšnjih razmerah se izgubi toplotne energije pač ni mogoče izogniti.”

Da je sistem ogrevanja v Kidriče­vem potreben obnove, poudarja tudi Matjaž Homar iz Petrola, ki dodaja, da so stanovalci te dni prejeli navodi­la, kako ravnati v nekih izrednih raz­merah, ko pride do izpada ogrevanja: “Na eni strani se srečujemo s stanoval­ci, ki si želijo višjih temperatur v stano­vanjih, na drugi strani so tisti, ki svoje radiatorje izklapljajo, češ da jim je pre­toplo. Mi pa ne moremo dvigniti tem­perature le pri enem stanovalcu in zato je še kako pomembno, da za normalno ogrevanje, brez izklopov, poskrbijo kar vsi stanovalci v neki stavbi. Najcenejši za vse bi bil dnevno-nočni režim ogrevanja, a to pomeni, da je treba radiator­je pustiti vklopljene, ne pa jih ponoči pripreti, saj se potem čez dan stanova­nje ne bo ogrelo.”

Kakšne so naloge koncesionarja in ali ta sploh ve, v kakšnem stanju je sistem in kaj narediti, da bodo sta­novalci na toplem, in to za čim nižjo ceno, so spraševali predstavniki ki­dričevskega krajevnega odbora, ki so nezadovoljni tudi zato, ker so morali stanovalci sami poskrbeti za vračilo preplačanega ogrevanja od prejšnjega izvajalca, pa jih nato ni opozoril nihče iz občine, ko je ta podpisala koncesijo z novim upravljavcem sistema.

Izbrali so najugodnejšega

“Pred dobrim letom smo bili primorani koncesijo za ogrevanje podeliti drugemu izvajalcu, saj je komunalno podjetje takrat začetek kurilne sezone pogoje­valo s plačilom neplačanih računov. Na razpis so se, poleg Petrola, prijavile še Javne službe Ptuj. Odločili smo se za Eltec Petrol, ker je bila njihova ponudba ugodnejša,” razlaga Damjan Napast, di­rektor občinske uprave v Kidričevem.

Barbara Malenšek iz Petrola, ki se je tudi udeležila nedavne seje kidri­čevskega krajevnega odbora, razlaga, da se na področju ogrevanja pripra­vlja nova zakonodaja, sami pa že raz­mišljajo o novih dogovorih o delitvi stroškov, ki nastajajo pri sistemu ogre­vanja v Kidričevem.

Petrol svetuje, kako prihraniti

“Uporabnikom predlagamo namestitev termostatskih ventilov, saj je samo na ta način mogoča regulacija temperature prostorov. Prihranki energije se ob vgradnji običajno gibljejo do pet odstotkov. Na bistveno znižanje stro­škov ogrevanja vpliva največ zmanjšana raba energije, ki se doseže s sanacijo ovoja stavbe. Ob prevzemu sistema daljinskega ogrevanja smo zaznali, da regulacija ogrevanja ne deluje pravilno, zato smo v vseh toplotnih posta­jah zamenjali regulacijsko opremo. S tem so omogočene boljša kontrola nad delovanjem sistema in nastavitve ogrevalnih parametrov, skladno z želja­mi stanovalcev,” sporočajo iz Petrola. Dodajajo, da je njihova naloga vzdrže­vanje primarnega razvoda daljinskega ogrevanja, ki ga v dogovoru z občino tudi obnavljajo: “Dela na sekundarnem sistemu ogrevanja, kot so obnova toplotnih postaj, dvižnih vodov ali inštalacijske obnove (menjave ogreval­nih teles) v individualnih stanovanjih, niso predmet koncesijske pogodbe. Javne službe Ptuj, ki so v preteklosti za Komunalno podjetje Ptuj izvajale di­stribucijo toplotne energije, ostajajo v vlogi izvajalca delitve stroškov v posa­mezni večstanovanjski stavbi, saj imajo vso potrebno opremo in že utečene postopke za odčitavanje.”

Objavljeno v Večeru, v petek, 11. december 2015

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201512116166488


Kako si bodo občani povrnili preveč plačane stroške ogrevanja

oktober 24, 2014

Nova cena ogrevanja še ni znana, »cena ogrevanja bo prvi in verjetno še drugi mesec nove kurilne sezone ostala enaka, saj mora nov izvajalec za novo pridobiti še soglasje resornega ministrstva. Po nam dosegljivih informacijah pa bo nova cena v povprečju ostala enaka, spremenilo se bo samo razmerje med fiksnim in variabilnim delom,« je na vprašanje, ali se bo z novim koncesionarjem morda spremenila tudi cena ogrevanja, povedal direktor občinske uprave Napast.

Hladni dnevi so pred vrati, prebivalci blokovskega naselja v Kidričevem pa še vedno ne vedo, kdo jih bo ogreval in po kakšni ceni. Dosedanjemu koncesionarju Komunalnemu podjetju (KP) Ptuj je namreč pogodba potekla 30. septembra, novi koncesionar Eltec Petrol pa še vedno čaka na podpis pogodbe za opravljanje te dejavnosti.

Na problematiko ogrevanja več kot pol stoletja starega naselja so nas opozorili zaskrbljeni krajani, prejeli pa smo tudi elektronsko pismo, v katerem nas občanka prosi, naj poskušamo izvedeti, kaj se dogaja in zakaj je prišlo do menjave koncesionarja za ogrevanje:

»Skrbi nas, ker se morajo tisti prebivalci, ki imajo na KP preplačilo stroškov, sami angažirati in izpolniti ustrezen zahtevek, če želijo, da jim bodo povrnili preplačan denar. Problem je tudi, da nas o zamenjavi ponudnika, po novem je to Eltec Petrol, ni obvestila ne Občina Kidričevo, ne KP, od katerega bi pričakovali več poštenosti, saj bi lahko “preplačnikom” sami poslali kakšno obvestilo. Sama sem sicer z njimi govorila po telefonu in dobila odgovor, da se zavedajo svoje napake, a bodo denar vrnili le tistim, ki jim bodo poslali omenjen »zahtevek«. Sicer pa krivijo tudi občino Kidričevo, da bi nas morala o tem obvestiti.”

Zapletati se je začelo že pred lansko kurilno sezono

Na občini Kidričevo se z zapleti okrog koncesije za opravljanje gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja naselja po besedah direktorja občinske uprave Damjana Napasta ubadajo že dobro leto dni: »Z ogrevanjem naselja Kidričevo se je resno zapletlo že pred začetkom lanske kurilne sezone. KP namreč ni hotel začeti sezone ogrevanja zaradi, kot so zatrdili, vsakoletnega izkazovanja izgube na tem področju in neurejenega pogodbenega razmerja. Takrat smo sklenili začasno pogodbo o opravljanju dejavnosti še do 30. septembra 2014. Vmes pa je svet občine Kidričevo sprejel ustrezne odloke in na občinski upravi smo objavili razpis za podelitev koncesije za opravljanje te dejavnosti za 15-letno obdobje. Na ta razpis sta se prijavili podjetji Eltec Petrol, d. o. o., in Javne službe Ptuj, d. o. o. Po temeljiti presoji je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje Eltec Petrol. Zaradi pritožbe in usklajevanja pogodbe se bo podpis pogodbe verjetno zgodil še ta teden, v vmesnem času pa imamo z novim koncesionarjem sklenjen dogovor, da bo v primeru hladnejšega vremena morebitno ogrevanje potekalo brez zapletov.«

Zakaj občina (še) ni obvestila javnosti

Napast je ob tem še pojasnil, da javnosti ne morejo obvestiti o izbiri novega koncesionarja, dokler z njim ne bo podpisana pogodba: »Sicer pa je bodoči izvajalec Eltes Petrol že 10. oktobra po vhodih v stanovanjske bloke izobesil obvestila, v katerih jih seznanjajo, da z ogrevalno sezono 2014/2015 prevzemajo v upravljanje sistem daljinskega ogrevanja naselja Kidričevo, pričetek ogrevanja in čas ogrevalne sezone pa je odvisen od zunanjih temperatur v prehodnih obdobjih leta.«

Dodal je še, da bodo občane, ki so preplačali ogrevanje, šele ob podpisu pogodbe obvestili, da lahko z zahtevkom zahtevajo vračilo preplačil. Če bodo denar vrnili le tistim, ki bodo poslali zahtevek, pa Napast ni znal odgovoriti, češ da je to stvar poslovne politike KP.

Komunala: uporabnike bi morala obvestiti Občina, zahtevek je ustaljena praksa

Direktor KP Ptuj Janko Širec pa je zaplet pojasnil tako: »Pogodbene obveznosti med KP Ptuj in Občino Kidričevo so se končale 30. septembra letos. Lastnik infrastrukture, ki je razpisal javni razpis o menjavi koncesionarja in ga tudi izbral, je dolžan o izbiri in spremembi koncesionarja obvestiti tudi končne odjemalce. Glede obveščanja odjemalcev nam je bilo od Občine posebej naročeno, da odjemalcev ne obvešča Komunalno podjetje Ptuj, temveč sama Občina.«

Glede načina povračila preplačanih stroškov pa je Širec pojasnil: »Višina preplačil za ogrevalno sezono 2013/2014 je bila znana že v juniju letos. Nekateri odjemalci so že takrat izpolnili zahtevek za izplačilo preplačanih sredstev. To je že ustaljena praksa, ki se je izvajala več let in ni novost na tem področju. Vsi tisti, ki zahtevka za izplačilo niso izpolnili, pa so svoja preplačana sredstva namenili poplačilu ostalih morebitnih obveznosti do družbe oziroma za poplačilo fiksnega dela stroškov ogrevanja, ki se je zaračunaval še v juliju, avgustu in v septembru 2014. Sam postopek vračila preplačanih sredstev ni zapleten, izpolniti je treba le obrazec, na katerem uporabniki navedejo svoje ime in priimek ter številko TRR, kamor jim sredstva tudi nakažemo.«

Kidričevo, 23.10.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kako-si-bodo-obcani-povrnili-prevec-placane-stroske-ogrevanja