Odgovori na vprašanja in pobude, podane na 14. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo

september 6, 2016

Gospod Stanislav Lampič je vprašal, kaj se je zgodilo na pokopališču v Kidričevem. Vsi mislijo, da je to naredila Občina Kidričevo. Pričakoval je, da se bo prizadetim podalo pisno opravičilo. Boji se, kako bo s plačevanje položnic za vzdrževanje pokopališč.

Odgovor:

Za neljubo napako smo se vsem, ki so se obrnili na podjetje ali občino opravičili in poskusili zadevo čim hitreje sanira.. S plačevanjem računov za vzdrževanje pokopališč nismo zaznali povečanja neplačnikov.

Gospod Branko Valentan je glede odgovora na vprašanje  povedal, da gospa Fruk ne bi prišla k njemu, če bi se z njo sodelovalo. Kaj se dogaja s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dobil je odgovor, kaj je pristojnost sveta. Zakaj je vzpostavil, da je bila ena seja. Tukaj se ni delalo nič. Vprašanje je zakaj ni bilo seje, da  bi se lahko prenesle informacije.

Odgovor:

V tem času ni bilo primernega gradiva, da bi bil potreben sklic seje.

Gospod Milan Strmšek je povedal, da brežin ob obvoznici Pragersko nihče ne čisti. Upravljavec nekaj zemljišč je Dars nekaj občina. Predlagal je, da občina očisti naša zemljišča, Dars pa opozori, da jih tudi ti očistijo.

Odgovor:

Opozorili smo Direkcijo za ceste, da poskrbi za brežine na obvoznici Pragersko.

Gospa Ivanka Korez je povedala, da je občina Društvu upokojencev v Cirkovcah dala prostor, da si uredijo svoje prostore. Opozoriti bi jih bilo potrebno, da se po športnem igrišču ne smejo več voziti, saj  se vozijo tudi v času, ko je na šoli še  podaljšano bivanje in so otroci na igrišču.

Odgovor:

Opozorili smo Društvo upokojencev Cirkovce in povečan promet je bil samo v času gradnje. V primeru nadaljnjih kršitev bomo zadevo predali medobčinskemu redarstvu.

Na občino je poslala dopis v vezi s popravilom kanalete, ki je uničena na parkirišču kjer vozi avtobus. Prosila je,  da se  to sanira do 1.9., ker je nevarna.

Odgovor:

Kanaleta sanirana.

Gospod Anton Frangež je povedal, da je bankina ob  cesti od Cirkovc do Dragonje vasi v katastrofalnem stanju.

Drugo, pri Osnovni šoli v Cirkovcah je podrt znak za prehod za pešce.

Tretje, pri Cezarju v križišču, ko so kopali, je tam velika udarna jama.

Četrtič, glede Telekomovega jaška je bilo ugotovilo, da je občinski in bi ga bilo pravilno sanirati.

Petič, Občina sama je veliko investirala v igrala in bi jih bilo potrebno obnoviti.

Glede široko pasovnega interneta je povedal, da so vsi  dobili dovoljenja, da lahko ta internet gradijo, opozoriti pa jih je potrebno, da ceste ne smejo biti prekopane, ki so bile na novo grajene.

Gospod župan je je glede popravila igral povedal, da je praksa, da občina zagotovi denar za barvo, starši pa to uredijo sami.

Gospod Anton Frangež je povedal, da problem ni v barvi ampak v lesu, ki je ponekod že preperel.

Odgovor:

Večino zadev je bilo saniranih, razen bankine so v zaostanku zaradi kadrovskega manjka. V jesenskem času je planirana tudi sanacija kritičnih bankin.

Vir: http://www.kidricevo.si


Vandalizem, antisemitizem – vsega po malo

marec 25, 2015

Kdaj bomo izvedeli resnico o uničenju judovskega nagrobnika iz prve svetovne vojne na pokopališču v Kidričevem, nad katerega naj bi se (menda) spravili van­dali – kar postaja stereotipni odgovor, ko gre za takšna in podobna dejanja?

Še vedno sem zgrožen nad infor­macijo, da je nekdo v Kidričevem uničil judovski nagrobnik in daje vsaj za zdaj dejanje ostalo nepojasnjeno. Predsednik Zgodovinskega društva Kidričevo mag. Radovan Pulko mi je prijazno posredoval informacijo, da je bil spomenik od vandalov polomljen že oktobra lani. To so opazili člani Zgodovinskega društva med vode­njem učencev osnovne šole na poko­pališču. Zadevo so nemudoma prijavili Policijski postaji Kidričevo, Občini Ki­dričevo in Zavodu za varstvo kulture, OE Maribor. Da ne bi nastalo popol­no uničenje (spomenik je odlomljen v spodnjem delu), so ga člani Zgodo­vinskega društva začasno shranili v vojaško kapelo na omenjenem poko­pališču. Gospod Pulko mi je še sporo­čil, da uničeni judovski nagrobnik ni bil edino dejanje objestnežev na tem pokopališču. Srčno upam, da bodo pri­stojni našli krivca ali krivce, saj je bil ta nagrobnik (v spodnjem Podravju nasploh) eden redkih ostankov judo­vske dediščine in zato toliko bolj dra­gocen. Grob in nagrobnik nista bila nikomur v napoto, zato se postavlja resno vprašanje, koga je ta sicer osa­mljeni kulturni spomenik motil. Gaje bilo treba odstraniti, uničiti, zabrisa­ti vse sledi za njim, kot so to počeli še pred 70 leti nacistični oficirji in pazni­ki v koncentracijskih taboriščih, ko so se približevali zavezniški osvoboditelji z vzhoda in zahoda? Njihovo početje na neki način (še) lahko razumemo, ne moremo pa razumeti, da se odstrani redek ostanek kulturne dediščine. Za lažje razumevanje moje obsodbe tega nečastnega dejanja naj poudarim, da je judovski nagrobnik iz prve svetov­ne vojne v Kidričevem (tedaj Strni­šče/Šterntal pri Ptuju) edini tovrstni primer v celotni osrednji Sloveniji. Nagrobnik je imel Davidovo zvezdo, v grobu pa počiva Isidor Lowy, ki je umrl avgusta 1916. V Kidričevem je bilo med prvo svetovno vojno tabo­rišče za ruske vojne ujetnike, voja­ška bolnišnica, begunsko taborišče in druge zaledne ustanove.

Zaradi krepitve vseh vrst nestrpno­sti, ksenofobije in sovražnega govora po vsej Evropi in tudi pri nas moramo vedno in povsod javno obsojati vse primere še tako navideznega antisemi­tizma, kot se morda komu zdi primer uničenega groba in nagrobnika v Ki­dričevem. In zahtevati, da pristojni organi odkrijejo krivce in jih ustre­zno kaznujejo. Zanikanje holokavsta je diskurz in propaganda, ki zanika zgodovinska dejstva ter razsežnost iztrebljanja Judov, to je šoe oziroma holokavsta, ki so ga nacisti in njihovi pomagači izvedli med drugo svetov­no vojno. Zanikati holokavst konkre­tno pomeni trditi, da se ta ni zgodil, a tudi javno zanikati ali dvomiti, da so se ključni načini iztrebljanja (npr. plinske celice, množični poboji, stra­danje, mučenje) resnično uporabljali, ali da je bil genocid nad Judi nename­ren. Različni načini zanikanja holoka­vsta so izraz antisemitizma. Zanikanje genocida nad Judi je poskus nacional­ni socializem in antisemitizem oprati krivde ali razbremeniti odgovornosti za genocid nad judovskim ljudstvom. To preprosto ne vzdrži nobene resne in argumentirane presoje in zgodovino­pisje je holokavst oziroma šoo postavi­lo tja, kamor sodi. To je bil, preprosto povedano, zločin brez primere – naj­večji genocid doslej in najhujša oblika kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Zgodba iz Kidričevega ima daljšo brado, kot menijo nekateri, ki upo­rabljajo stereotipni besednjak, da so tega nečastnega dejanja enostavno krivi – vandali. Pa so tudi res? Odgo­vora najbrž ne bomo nikoli izvedeli, tako kot še danes ne vemo, kdo je pred nekaj leti popisal pročelje obnovljene mariborske Sinagoge. Juden raus je med drugim pisalo na njej … Na začet­ku 21. stoletja, ko menda kaj takega ni več mogoče. Pa očitno je!

Dr. Marjan Toš, Lenart v Slovenskih goricah

Objavljeno v Večeru, v sredo, 25.3.2015

Vir: http://www.vecer.com/