Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, na 28. redni seji občinskega sveta

24 septembra, 2018

Gospod Slavko Krajnc je glede na poročilo nadzornega odbora, glede izdaje vrednosti bonov Sternthal vprašal ali je problem, da se to vrši v podjetju. Poraba bonov se mu zdi  zelo mala. Zanima ga, ali je to zakonsko sporno. Nadzorni obor je sprejel sklep, da se izdaja bonov preda skupni notranji revizijski službi in računskemu sodišču. Zanima ga, ali je bilo to izvedeno in kakšen je bil odgovor.

Odgovor: Prodaja bonov konstantno raste. K dodatni rasti bodo pripomogla tudi izplačila žepnin. Dokumentacijo smo predali notranji revizijski službi SOU Ptuj. Odgovora še nismo prejeli.

Prodaja bonov

Glede na podana vprašanja na prejšnji seji občinskega sveta z odgovori ni zadovoljen. Daj je pobude, da se pot od Taluma do Mercatorja označi še kot kolesarska pot. Ni res, da se to ne moremo označiti kot kolesarska pot.

Odgovor: V prihodnjem mandatu se bo gradilo precej kolesarskih stez, ki bodo urejena v skladu z zakonodajo. Prav tako bo se bo ustrezno nadgradila omenjena steza.

Zanima ga, katere spomenike bomo postavili v Spominskem parku, glede na to, da so predstavniki Rusije odstopili od postavitve spomenika. Zanima ga, ali bomo postavili druge spomenike in ali bomo postavili podstavek prejšnjega spomenika.

Odgovor: V parku so pripravljeni namenski prostori, ki bodo namenjeni postavitvah spomenikov v prihodnosti. Postavljat podstavek brez glavnega bistva spomenika se nam ne zdi smiselno.

Vprašanje je imel glede obrambe proti toči. Odgovor je dobil, da je občina k obrambi proti toči pristopimo, moti ga, da se  vse ureja prepočasi.

Odgovor: Občina Kidričevo že vrsto let aktivno sodeluje  pri obrambi proti toči. Do letošnjega leta je bila vsako leto pravočasno podpisana pogodba med Letalskim centrom Maribor in Občino Kidričevo v spomladanskih mesecih.
V letošnjem letu oz. za obrambo proti toči v letu 2018, pa  je aktivno pristopila tudi država in nas pozvala, da pristopimo k sodelovanju, kjer bi država izbirala izvajalca za vse občine in obenem tudi sofinancirala dejavnost.
Ministrstvo je tako pričelo s postopki izbire skupnega izvajalca za obrambo pred točo, zato se je zaradi postopkov,  na katere občina ni imela vpliva, izvira izvajalca zavlekla in s tem posledično tudi ukrepi  pred točo.

Tretje, glede na to, da so počitnice in da otroci se ukvarjajo z različnimi športnimi in drugimi dejavnostmi je predlagal, da bi v občini naredili športni objekt v smislu pump track steze, hkrati pa otroci tako ne bi bili izpostavljeni prometu.

Odgovor: Na temo pump track steze je potrebno opravil širšo razpravo in poiskat ustrezno lokacijo. Prav tako iščemo ustrezne razpise, da bi pridobili sofinanciranje projekta.

Gospa Ivanka Korez je prosila, če se lahko pošlje dopis društvom, da naj za svoje odpadke od piknikov in drugih prireditev poskrbijo sami. Sedaj svoje odpadke odlagajo v posode šole ter odpadke odlagajo kar zraven. Društva se naj obvesti, da za svoje odpadke tudi poskrbijo in jih sami odpeljejo v zbirni center.

Odgovor: Z društvi je bil opravljen razgovor in so zagotovila, da se bo stanje izboljšalo.

Gospod Milan Strmšek je imel dve vprašanji. Kako je z grediranjem poljskih cest kar, nismo izvedbi to kar je bilo po izgradnji  daljnovodov.

Odbor za kmetijstvo je peljal akcijo vsaka vas dobi gramoz. Ena vas deset tovornjakov, druga dvajset, tretja nič.

Odgovor: V teku je razdelitev gramoza za vse vasi, kar koordinira Odbor za kmetijstvo. Prav tako je v teku sanacija cest pri izgradnji daljnovodov.

Gospa Anja Rajher, je dala pobudo, da se tudi vrtec v Kidričevem sanirana.

Odgovor: S Stanjem smo seznanjeni in v prihodnjih letih se bo pristopilo k sanaciji.

Gospod Stanislav Lampič je vprašal ali se je pridobila soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine za izgradnjo parka spominov.

Odgovor: Prejeli smo kulturno varstvene pogoje na katere smo se pritožili na ministrstvo. Odgovora še nismo prejeli.

Gospod Srečko Lah je povedal, da se s 1.8. v Cirkovcah zapira pogodbena pošta. Ljudje so razočarani. Predlagajo, da bi občina z novim proračunom zagotovila sredstva za odkup prostora, kjer je bila prej pošta v Cirkovcah.

Odgovor: Sredstva se lahko zagotovijo za proračun 2019, ampak občina mora vsak nakup utemeljit in še predhodno ugotovit, kaj bi se v omenjenih prostorih izvajalo.

Vir: http://www.kidricevo.si


Podeželje izgublja poštne poslovalnice in druge urade

29 junija, 2018

V oddaji TV Slovenija Slovenska kronika so pripravili prispevek iz Cirkovc o zapiranju uradov in poštnih poslovalnic na podeželju.

Posnetek na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174548527


4. Redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

12 marca, 2015

Dnevni red:

1. Preoblikovanje stalnih pošt v pogodbene pošte v Lovrencu na Dr. polju in Cirkovcah
2. Načrt razvoja Gasilske zveze Kidričevo za obdobje 2015-2019
3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kidričevo, druga obravnava
4. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2015, hitri postopek
5. Letni program športa za leto 2015
6. Letni program kulture za leto 2015
7. Imenovanje odgovorne urednice glasila Ravno polje
8. Predlog sklepa o najemu nepremičnine, parc. št. 333/126 k.o. Apače
9. Izstop Občine Kidričevo in Združenja občin Slovenije
10. Pristop Občine Kidričevo k Skupnosti občin Slovenije
11. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


Preoblikovanje pošt 2324, 2326

26 februarja, 2015

Pismo Mirka Draškoviča Pošti Slovenije

Spoštovani,
krajani pošt na tem območju z velikim nezadovoljstvom in zgroženostjo opažamo, kako kvaliteta vaših storitev v zadnjem času nezadržno pada, vse od procesa “preoblikovanja stalnih pošt v mobilne”.

Kot zelo nazoren primer prilagam sliko včerajšnje napačne dostave poštne pošiljke, ki ne samo, da je zgrešena v hišni številki (to samoiniciativno uredimo sosedje med sabo), ampak dve naselji!

Naj navedem težave, ki so nastopile v tem času:

– netočne, napačne dostave pošiljk
– časovni zamiki pri dostavi (tudi nekaj dni)
– oteženo dostavljanje priporočenih pošiljk
– povečani stroški strank pri dvigu priporočenih pošiljk
– dostava paketov, hitre pošte v razumnih urah onemogočena in otežena (Rače)

Še bolj nesprejemljivo pa je za nas dejstvo, da poteka proces spremembe v pogodbeno pošto, ki za nas pomeni le eno: praktično neuporabnost vaših storitev na našem področju!

Naj izpostavimo še problematiko starejših občanov, ki so desetletja živeli in krepili vašo družbo (in s tem tudi vaše dobičke), sedaj pa jim bodo vaše storitve bistveno otežene!

Če to za vašo podjetje pomeni tiste vrednote, ki krepijo družbeno odgovornost, s katerimi se ponašate, se tej družbi slabo piše.

Lep dan želim,
Mirko Draškovič
2326 Cirkovce (zaenkrat še…)

Odgovor Pošte Slovenije

Spoštovani,

vaš dopis, v katerem izražate nezadovoljstvo krajanov pošt Cirkovce in Lovrenc na Dravskem polju, smo skrbno preučili.

Navajate:

  • da so zaradi uvedene centralizacije pošiljke napačno dostavljene. Napačna dostava pošiljk ni dopustna, vsekakor pa ni posledica centralizacije, saj dostavo opravljajo isti pismonoši kot pred centralizacijo. Napačno dostavo obžalujemo in se vam vljudno opravičujemo. Poskrbeli bomo, da vam bodo vse pošiljke pravilno dostavljene.
  • da je zaradi centralizacije časovni zamik pri dostavi in oteženo prevzemanje pošiljk ter povečani stroški strank pri prevzemu.  Pošiljke se dostavljajo po vnaprej določenem obhodnem redu, čas dostave pa ni določen. Pošta Slovenije je kot izvajalec univerzalne poštne storitve dolžna v skladu s 5. členom Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) Uradni list RS št. 51/2009 in 77/2010, uporabnikom poštnih storitev zagotoviti najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in eno dostavo dnevno na dom ali v poslovne prostore vsake fizične in pravne osebe.

V okviru optimizacije poštnega omrežja Pošta Slovenije postopoma centralizira dostavo poštnih pošiljk. Navedeno pomeni, da se dostava pošiljk naslovnikom vrši iz ene – dostavne pošte na več naslovnih pošt. Če vročitev na naslovu ni mogoča, lahko naslovnik pošiljko v roku za prevzem prevzame na izročilni pošti, to je na pošti, ki je lokacijsko bliže naslovniku, na dan dostave pa le na dostavni pošti. Takšen način poslovanja je v skladu z Zakonom o poštnih storitvah, s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve, Splošnimi pogoji izvajanja drugih poštnih storitev ter z ostalimi »specialnimi« zakoni, ki se morajo upoštevati pri vročanju ZPP pisem, ZUP pisem, ZKP pisem in ZSReg/ZFPPIPP pisem.

V Pošti Slovenije tudi s takšnim načinom izročanja pošiljk uporabnikom zagotavljamo kakovostno dostavo na dom in prevzem pošiljk v rokih za prevzem na pošti, ki je naslovniku najbližja.

  • da je dostava paketov in hitre pošte v razumnih urah onemogočena in otežena, predvidevate, da zaradi kombinacije s pošto Rače. Kombinacija s pošto Rače nima vpliva na dostavo paketov, zato menimo, da bi morala biti dostava pravočasna. Vsekakor pa na čas dostave vpliva število prispelih pošiljk.

Izražate tudi zaskrbljenost zaradi predvidenega preoblikovanja pošt Cirkovce in Lovrenc na Dravskem polju v pogodbeni pošti. Pošta Slovenije se je na gospodarske in tržne razmere, v katerih posluje zadnjih nekaj let, pričela odzivati že leta 2009 z izvajanjem programa optimizacije in reorganizacije poštne mreže, katerega cilj je učinkovitejše poslovanje oz. lažje in boljše prilagajanje potrebam uporabnikov ter poslovnim potrebam, ki so posledica sprememb okolja in navad uporabnikov, pa tudi naglega upadanja klasičnih poštnih storitev (e-substitucija). V sklopu optimizacije poštne mreže izvaja Pošta Slovenije optimizacijo delovnih časov, centralizacijo dostave ter preoblikovanje v pogodbene in premične pošte.

V tem trenutku v Sloveniji posluje 79 pogodbenih pošt. V mesecu decembru 2013 smo izvedli anketo o zadovoljstvu gospodinjstev na pogodbenih poštah. Na podlagi ankete smo ugotovili, da so uporabniki zadovoljni s poslovanjem pogodbene pošte. Zaradi navedenega smo prepričani, da bodo, v primeru preoblikovanja pošt Cirkovce in Lovrenc na Dravskem polju, s kakovostjo opravljenih storitev zadovoljni tudi naslovniki omenjenih pošt.

V upanju, da boste naše pojasnilo in opravičilo sprejeli z razumevanjem, vas lepo pozdravljamo.

Anica Čufar
Vodja oddelka logistike


Proti klobasam ob poštnem pultu

25 februarja, 2015

Kidričevski svetniki so soglasno zavrnili predlog Pošte Slovenije, da pošti v Cirkovcah in Lovrencu od jeseni delujeta kot pogodbeni, a njihov glas ni obvezujoč

Pošta Slovenije: Gre za manjše in nerentabilne pošte

V en glas, kar se v kidričevskem občinskem svetu dogodi le izjemoma, so tukajšnji svetniki rekli ne načrtovanemu preoblikovanju pošt v Cirkovcah in Lovrencu na Dravskem polju, saj so prepričani, da krajani s tem izgubljajo pomembno dejavnost, pa čeprav bo ta še naprej ostala v obeh krajih, a kot dodajajo, v ponudbi, ki si je ne želijo. A tudi odločno nasprotovanje lokalne skupnosti načrtovanemu poštnemu preoblikovanju za Pošto Slovenije ni obvezujoče in tako je pričakovati, da bosta že letošnjo jesen pošti v Lovrencu in Cirkovcah začeli delovati kot pogodbeni pošti.

Gradili so s samoprispevkom

“Mi smo objekte, kjer so prostori pošte, gradili sami, s samoprispevkom. Tod so nam bile na voljo ne le poštne, temveč tudi bančne storitve, pri opravljanju storitev nam je bila zagotovljena zasebnost, zdaj se bodo ob poštnem pultu prodajale klobase ali pripomočki za kmetijstvo,” sta o upravičenosti preoblikovanja pošte na območju občine Kidričevo dvomila svetnika Milan Fideršek in Milan Strmšek. Pritegnili so jima tudi drugi člani občinskega sveta, ki jih je zanimalo, ali Pošta Slovenije že ve, kdo bo kot pogodbenik vodil pošti v omenjenih krajih, in izvedeli, da gre zgolj za seznanitev lokalne skupnosti z načrtovanimi organizacijskimi spremembami.

“To je prvi korak, ki nas vodi k preoblikovanju, ki se običajno zgodi v pol leta. Sledil bo javni razpis, s katerim bomo iskali pogodbenega partnerja. Zdaj imate čas, da v kraju samem najdete najprimernejšega partnerja,” pojasnjuje Bojan Radinja s Pošte Slovenije in dodaja, da pogodbene pošte ohranjajo predpisan nivo učinkovitosti, kakovosti in zanesljivosti izvajanja poštnih storitev. “V Pošti Slovenije bomo v letošnjem in prihodnjih letih v pogodbene pošte preoblikovali 40 do 50 pošt na leto, do leta 2017 pa skupno do 180 pošt po vsej Sloveniji. Od leta 2012, ko smo v pogodbene pošte preoblikovali prve tri stacionarne pošte, imamo zdaj v Sloveniji skupno 79 pogodbenih pošt. Za tak korak se odločamo povsod tam, kjer se izkazalo, da gre za manjše in nerentabilne pošte. Naši uslužbenci pa zaradi teh sprememb ne ostajajo brez služb.” Da so se poštne storitve spremenile na slabše, odkar so začeli poštarji pošto razvažati z osrednje kidričevske pošte, opaža Ivanka Korez, svetnica iz Cirkovc, kjer, pravi, dobivajo poštne pošiljke kasneje kot v prejšnjih časih, pa še do napačne dostave prihaja, zato se krajani upravičeno bojijo, da napovedana sprememba ne prinaša nič dobrega.

Še letos tudi v Zavrču in Vitomarcih?

Pošta Slovenije namerava v pogodbeni pošti preoblikovati tudi pošti v Vitomarcih in Zavrču, kjer so o svoji nameri že seznanili tudi župana oziroma lokalno skupnost. “Morali smo se odzvati na gospodarske in tržne razmere, v katerih poslujemo, kar je narekovalo našo reorganizacijo in optimizacijo mreže poštnih enot. Prve spremembe so se zgodile že leta 2009, ko smo nekaj pošt preoblikovali v premične, tako da zdaj v državi deluje 24 tovrstnih pošt, njihova značilnost pa je, da pismonoša poštne storitve opravlja kar na terenu, z dostavnim vozilom, ki se ob vnaprej določeni uri ustavi v določenem kraju,” razlaga Radinja in poudarja, da se število na poštah opravljenih storitev močno zmanjšuje, a sami poskušajo z organizacijskimi spremembami uporabnikom zagotoviti kar se da kakovostne poštne storitve. Pogodbene pošte, dodaja, delujejo najmanj pet ur dnevno, lahko tudi daljši čas, v vseh letih preoblikovanja pa so imeli zgolj dva ali tri primere, da o so s pogodbenimi partnerji predčasno prekinili pogodbeno razmerje, običajno se ta sklepajo za obdobje desetih let. Na območju, ki ga pokriva mariborska poslovna enota pošte, deluje enajst pogodbenih pošt, in sicer v Marjeti na Dravskem polju, Jarenini, Jakobskem Dolu, na Polenšaku, Kogu, v Stopercah, Laporju, na Ptujski Gori, v Vuhredu, Podgorju pri Slovenj Gradcu in v Kotljah.

Pošta je tudi kraj srečevanj

Marjeta Sternad, vaščanka Cirkovc: “Cirkovčani smo sami zgradili pošto, s samoprispevkom smo v preteklih letih zbirali denar za krajevni razvoj. Zdaj pravijo, da bomo dobili pogodbeno pošto. Kaj to pomeni, niti ne vem, grem pa sama vsaj nekajkrat na teden na to našo pošto, kjer opravljam tudi bančne zadeve. Veste, sem med starejšimi in mi smo še navajeni pisati pisma ali pošiljati razglednice. Vedno, ko pridem sem, je tu še kdo iz vasi, ki ima kak opravek, zato ne vem, ali nas je res tako malo, ki še prihajamo na pošto.”

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 25.2.2015

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201502256098274