OPN za gospodarsko cono pri Strnišču na majavih temeljih

22 maja, 2020

Svetniki občine Kidričevo so na februarski seji potrdili občinski prostorski načrt (OPN) za območje bodoče gospodarske cone, ki se bo oblikovala v zaledju naselja Strnišče in tovarne Talum. Približno 30 hektarjev velikemu območju so spremenili namembnost in ga iz kmetijskega prekategorizirali v industrijsko.

Krajani bližnje vasice Strnišče, ki je dejansko že v obstoječi situaciji precej degradirana, so v času prejemanja OPN izrazili kar nekaj pomislekov. Skrbi jih okoljska varnost. Že danes so v neposredni bližini naselja železniška proga in dve odlagališči industrijskega odpada, v prihodnje bodo ob njem zgradili še obvoznico in razširili industrijsko območje. Da bi zmanjšali vplive industrije na bivanjsko okolje, bodo po predlogu občine med bodočo gospodarsko cono in naseljem Strnišče uredili tako imenovani zeleni pas – nekaj metrov visok nasip, ki bi ga zasadili z drevesi ali grmičevjem in ozelenili.

Škafar opozarja na več nepravilnosti

„Direktorat za kmetijstvo trdi, da se ministrstvo v svojem drugem mnenju do pobude št. 6 ni opredeljevalo, ker v gradivu več ni bila prikazana. Če je trditev resnična, sledi, da je pripravljavec plana, to je občina Kidričevo, brez odobritve ministrstva za kmetijstvo spremenil namensko rabo iz kmetijske v stavbno. Ravno tako sledi, da ministrstvo za okolje ni strokovno in celovito ovrednotilo vseh mnenj. Ne želim razpravljati o tem, da mogoče pripravljavec plana namenoma v gradivu za pridobitev mnenja ni več prikazoval pobude št. 6 med predlogi sprememb namenske rabe, rad bi zgolj izpostavil dejstvo, da je ministrstvo za okolje opustilo dolžnostno ravnanje ugotovitve dejanskega stanja v postopku sprejemanja OPN. Menim, da bi ministrstvo za kmetijstvo moralo zahtevati ali izvzem pobude št. 6 iz odloka ali pa ponovitev postopka sprejemanja plana oz. celo uvesti kazenski postopek odgovornosti, kdo je kriv, da v gradivu za pridobitev mnenja pobuda št. 6 ni bila več prikazana med predlogi sprememb namenske rabe,“ je med drugim poudaril Škafar.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/20696-kidricevo-opn-za-gospodarsko-cono-pri-strniscu-na-majavih-temeljih

Mojca Zemljarič 


Merc ostaja direktor

12 marca, 2020

Svetniki občine Kidričevo so na februarski seji med drugim potrdili občinski prostorski načrt (OPN), ki omogoča oblikovanje obrtno-poslovne cone v Strnišču. Hkrati se z OPN dopušča vzpostavitev kmetijskih obdelovalnih površin pod daljnovodi, desno ob glavni cesti proti Slovenski Bistrici.

OPN so pripravljali dve leti, po besedah župana Antona Leskovarja pa je pomemben za razvoj gospodarskih in kmetijskih dejavnosti. Na zemljišča pod daljnovodi bodo navozili zemljino z gradbišča Magne v Hočah, jih komasirali in v prihodnosti najverjetneje tudi opremili z namakalnim sistemom.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/politika/19911-kidricevo-merc-ostaja-direktor

Mojca Zemljarič 


OPN za obrtno cono Strnišče tik pred potrditvijo

17 februarja, 2020

Svetniki občine Kidričevo bodo ta teden potrjevali občinski prostorski načrt, ki med drugim vključuje urejanje obrtno-poslovne cone v zaledju naselja Strnišče.

Nova gospodarska cona bo zrasla na okoli 25 hektarjih zemljišč, za potrebe gradnje bodo posekali tudi gozd. Po zagotovilu lokalne skupnosti naj bi med naseljem Strnišče, kjer biva okoli sto krajanov, in bodočo obrtno cono uredili zeleno pregrado, najverjetneje nasip z zasaditvijo. S potrditvijo OPN bo sedaj izpolnjen eden od temeljnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno in infrastrukturno opremljanje območja. „Konec februarja bi OPN pravnomočno stopil v veljavo.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/19570-kidricevo-opn-za-obrtno-cono-strnisce-tik-pred-potrditvijo


2. Izredna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

12 oktobra, 2019

22.8.2019

Dnevni red:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN – SP2) – skrajšan postopek
  2. Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

Vir: https://www.kidricevo.si


Občina gozda za širjenje letališča ne da!

20 decembra, 2018

Nov državni prostorski načrt, ki omogoča širitev mariborskega letališča, predvideva posek 200 hektarjev gozda v okoliških občinah. Domačini in župani temu nasprotujejo, tudi v občini Kidričevo, kjer bi država za ta namen podrla 100 hektarjev gozda.

V okolici mariborskega letališča, na območju občin Hoče-Slivnica, Miklavž in Kidričevo nov državni prostorski načrt predvideva posek gozda. Občino Kidričevo bi to še posebej prizadelo, saj bi na tem območju posekali kar 100 hektarjev. »Za to smo izvedeli iz medijev, pristojnim bomo poslali pritožbo, saj se s tem posegom nikakor ne strinjamo,« pojasnjuje župan Anton Leskovar.

Država želi na tem mestu narediti njivske površine, ki pa bi bile po mnenju župana zelo nekakovostne. »Že naši predniki so vedeli, da na tem mestu ne zraste nič, zato so v času Marije Terezije tukaj zasadili gozd. Nesmiselno je, da zdaj pričakujemo, da bo na teh njivah kaj obrodilo,« je še prepričan Leskovar.

Nestrinjanje občine je še toliko večje, saj na teh zemljiščih ne bodo delali kidričevski kmetje. Soseda teh zemljišč je namreč Perutnina Ptuj, kar pomeni, da bo imela pri najemu prednost, saj bo šlo za njive v okviru Sklada kmetijskih zemljišč. Tudi zato občina tega projekta ne podpira, vsekakor pa je ključno to, da bi s tem vetru omogočili prosto pot, še zlasti do Kungote.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/politika/21-zgoraj-rotator-desno/13662-kidricevo-obcina-gozda-za-sirjenje-letalisca-ne-da

Vida Božičko


26. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

11 aprila, 2018

29. marec 2018

Dnevni red:

1. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
2. Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo za leto 2017
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kidričevo, skrajšani postopek
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo, skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za vzhodni del poseljenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
6. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, druga obravnava
7. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, druga obravnava,
8. Pravilnik o žepninah v Občini Kidričevo, prva obravnava
9. Sprememba normativov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2017/2018
10. Predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Kidričevo v letu 2018
11. Predlog o nakupu nepremičnine, parc. št. 1011/121 k.o. Lovrenc na Dr. polju
12. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


UM in Kidričevo za trajnostni razvoj

24 novembra, 2016

Univerza v Mariboru in Občina Kidričevo podpisali sporazum o sodelovanju

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Občine Kidričevo Anton Leskovar sta podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja.

S sporazumom želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Kidričevo, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije.

V okviru podpisa sporazuma o sodelovanju so na ploščadi dvorca Sternthal otvorili tudi razstavo »Naselje Kidričevo – urbana regeneracija«, kjer so razstavljeni scenariji in zasnove urbane regeneracije naselja Kidričevo, ki so jih pripravili študenti prvega letnika študijskega programa Arhitektura 2. stopnje na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, izdelanih v okviru predmeta Prostorske strategije in urbani razvoj.

»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes formalno vstopa tudi  Občina Kidričevo, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Za učinkovito pridobivanje evropskih razvojnih sredstev je ključno, da se čimprej zagotovi ustrezne vire, s katerimi se bodo na izvedbenem nivoju ustvarjale prave dodane vrednosti. S tem bodo ustvarjeni osnovni pogoji za to, da bodo razvojna sredstva prišla v gospodarstvo in lokalne skupnosti regije, ki jih najbolj potrebujejo«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

»Podpisan Sporazum med Univerzo v Mariboru in Občino Kidričevo o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja, je odlična podlaga  za ustvarjanje pozitivnega zgleda, ustvarjanja  inovativnega okolja, ki bo z razvojem in prenašanjem ključnih znanj pripomogel h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju v prihodnosti. Veseli me, da smo Občina Kidričevo in Univerza v Mariboru,  naselju Kidričevo omogočili  več odličnih inovativnih pogledov na reševanje problematike celovite prenove in regeneracije in da je čas, da se  odločimo o prihodnosti naselja Kidričevo. Arhitekturna zasnova Kidričevega, ki je nastala po Fürstu, še danes ustvarja videz posebnega naselja, zasnovanega v gozdu in vse do danes ostaja nespremenjena. Želja po razvoju, načinu življenja, narekuje spremembe, regeneracijo in nove rešitve. Take rešitve, ki bodo ponujale naselju Kidričevo nove smeri prostorskega in arhitekturnega  razvoja«, je poudaril župan Občine Kidričevo Anton Leskovar.

Študentski projekt z naslovom »Kidričevo – regeneracija naselja Kidričevo« je nastal na osnovi sodelovanja Občine Kidričevo s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v prizadevanjih povezovanja seminarskega dela na študijskem programu Arhitektura s konkretnimi projekti iz prakse. Projekt je potekal v okviru predmeta Prostorske strategije in urbani razvoj pod mentorskim vodstvom izr.prof.dr. Metke Sitar, vabljenega predavatelja arhitekta Stojana Skalickega in sodelavca krajinskega arhitekta Marka Klemenčiča. Vključenih je bilo 22 študentov na magistrski stopnji v študijskem letu 2016/2017. Končni rezultat projekta predstavljajo različni scenariji za preoblikovanje naselja Kidričevo v smislu urbane regeneracije, ki iščejo odgovore na številna vprašanja grajenega in odprtega prostora v tem tradicionalno zasnovanem naselju s ciljem ustvariti trajnostno, privlačno in zdravo okolje za stanovalce.

Razstavo grafičnih rešitev na ploščadi dvorca Sternthal spremlja tudi strokovna publikacija s predstavitvijo izbora projektnih rešitev študentov Lee Korošec, Tonija Popovskega, Jureta Sakelšak, Mirzeta Salkanovića, Žana Silovška in Vita Viranta. Projektne rešitve predstavljajo prostorske vizije iskanja novih inovativnih pristopov, pri čemer smo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in predstavniki gospodarstva pridobili dragocene izkušnje v iskanju razvojnih možnosti urbane regeneracije ožjega in širšega območja naselja Kidričevega.

Vir: http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=7218


1. Izredna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

18 maja, 2016

9.5.2016

Vir: http://www.kidricevo.si


Gramoznica Pleterje kot turistični center

20 oktobra, 2014

Občina Kidričevo dopolnjuje osnutek občinskega prostorskega načrta, da bi lahko na območju gramoznice Pleterje zgradila turistično-rekreacijski center

V gramoznici Pleterje, kjer se v poletnih mesecih – na lastno odgovornost, saj je sicer gibanje po območju gramoznice, kjer v enem delu še izkopavajo gramoz, prepovedano – zbirajo vodne osvežitve željni obiskovalci, občina Kidričevo snuje s športom in rekreacijo povezane razvojne načrte. V javni razpravi je dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta, še pred koncem leta naj bi projekte za sodobno urejen center, namenjen oddihu, rekreaciji in turizmu, potrdili kidričevski svetniki. Tisti, ki so se udeležili nedavne javne predstavitve projekta, so nad predstavljenim navdušeni, v vodstvu občine Kidričevo pa poudarjajo, da ureditev gramoznice Pleterje predstavlja celovito sanacijo zdaj degradiranega območja.

“V prvi vrsti predvidevamo ureditev vodnih površin in z njimi povezanih zunanjih zelenih površin, kjer poleg parkirišča in sanitarij načrtujemo ureditev prostora za kampiranje. Del gramoznice in njene okolice namenjamo ribičem, uredili bomo igrišča na mivki, razgledni plato, vlečnice za smučanje na vodi, ponudbo pa želimo obogatili še z izgradnjo plavajočih otokov in pomolov, gramoznica bo ponujala možnosti za razvoj veslaškega športa, načrtovana je tudi ureditev sten gramoznice za gnezdenje ptic breguljk in plitvin, ki so življenjski prostor za dvoživke ter vodne rastline in živali,” predstavlja projekt Damjan Napast, direktor občinske uprave Kidričevo, ki dodaja, da do konca tedna domačini še lahko posredujejo svoje poglede, tudi pripombe, na predstavljeno ureditev gramoznice Pleterje.

“Odločili smo se za ureditev gramoznice ob regionalni cesti Rače Kungota-Kidričevo in leži sredi gozda v katastrski občini Pleterje. Celotno območje obsega blizu 23 hektarjev vodnih in gozdnih površin. Pred nami je zahteven projekt, v prvi vrsti s turistično-športno ponudbo, a smo razmišljali tudi širše, saj bomo del prostora ob gramoznici uredili tako, da bo območje namenjeno izobraževanju in naravoslovnemu turizmu. Ob na novo urejeni makadamski krožni učni poti bomo postavili informacijske ploščadi in učne točke, namenjene opazovanju tukaj živečih rastlinskih in živalskih vrst, ob sprehajalni poti so predvidene tudi številne klopi.

Vse to bomo predstavili na način, da bo naša prizadevanja finančno podprla tudi Evropska unija,” razlaga župan Anton Leskovar in dodaja, da bodo k občinskemu projektu poskušali pritegniti domače gospodarstvo in tuje sovlagatelje, s katerimi se že nekaj časa dogovarjajo o možnostih sodelovanja, a konkretnejši dogovori niso mogoči pred sprejetjem občinskega prostorskega načrta, kar naj bi se zgodilo, kot napovedujejo v vodstvu kidričevske občine, že v nekaj mesecih.

Objavljeno v Večeru, v soboto, 18.10.2014

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201410186067085


Javna obravnava OPPN-ja za Gramoznico Pleterje

3 oktobra, 2014

24.9.2014

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt –B, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) Občina Kidričevo objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za

ENOTO UREJANJA PROSTORA PL57 GRAMOZNICA PLETERJE

1.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem), ki ga je izdelalo podjetje BOSON trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, avgust 2014. V nadaljnjem besedilu se namesto pojma občinski podrobni prostorski načrt uporablja kratica OPPN.

Sočasno se razgrne tudi okoljsko poročilo, ki ga je za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem) izdelal Okoljski inženiring Marko Kovač s.p., april 2014.

2.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za enoto urejanja prostora PL Gramoznica Pleterje in okoljskega poročila bo v sejni sobi Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

Javna razgrnitev bo od srede, 17. 09. 2014, do vključno četrtka, 16. 10. 2014.

3.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila, ki bo v sredo, dne 24. 09. 2014, ob 16 . uri, v dvorani X v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo.

4.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem). Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

5.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Štajerski TEDNIK in na spletni strani Občine Kidričevo (kidricevo.si).

Številka:430-8/2012

Datum: 5.09.2014

Anton LESKOVAR, župan Občine Kidričevo

Vir: http://www.kidricevo.si