Zaradi ogrevanja je (pre)vroče

december 11, 2015

Od lani za ogrevanje v naselju Kidričevo skrbi Eltec Petrol. Stanovalci pričakujejo, da jim bo toplo in da ogrevanje ne bo (pre)drago

“Prebivalci Kidričevega, ki smo priključeni na sistem daljinskega ogrevanja, se s problematiko izvajanja te gospodarske javne službe srečujemo že nekaj let. Nazadnje so nas v začetku jeseni presenetili visoki poračuni za ogrevanje v lanski kurilni sezoni, ko je za to že skrbelo podjetje Eltec Petrol,” v imenu sokrajanov razlaga Suzana Koderman, predsednica Krajevnega odbora Kidričevo. Ta se je na zahtevo krajanov pred dnevi sestal z vodstvom občine Kidričevo in s predstavniki Pe­trola, da bi skupaj dorekli problema­tiko, s katero se ukvarjajo. “Ljudje so ogorčeni, ker stanovanja niso dovolj ogreta, prihaja do okvar, kar je še zlasti hudo, če gre za družine z majhnimi otroki, pa tudi starejši se pritožujejo, da jih, kljub gretju, zebe, obenem pa poznam starejše, ki so morali denimo plačati kar 300 evrov in več poračuna, njihove pokojnine pa so le kak stotak višje,” opozarja Vito Mlinarič iz kidričevskega krajevnega odbora.

S sanacijo varčneje?

“Težave, o katerih govorite, so se začele še v času, ko je za ogrevanje skrbelo Ko­munalno podjetje Ptuj, takrat je občina pokrivala izgubo pri sistemu ogreva­nja, imeli smo več kriznih sestankov, a do prave rešitve nismo prišli, zato smo po izteku pogodbe s komunalo z javnim razpisom poiskali najcenejšega ponudnika in to je bil Eltec Petrol. Ta kupuje toplotno energijo v Silkemu in jo dovaja potrošnikom. Če se ne bi od­ločili, kot smo se, bi morali pristati na 15-odstotno povišanje cene, ki jo je zahtevala komunala, ki je dvig utemeljeva­la tudi s številnimi dolžniki,” pojasnjuje Anton Leskovar, župan občine Kidriče­vo. Dodaja, daje bila koncesija Petrolu podeljena za obdobje 15 let.

Poudarja, da gre za star, dotrajan sistem, kjer brez izgub preprosto ne gre, zato bo treba razmišljati o posodo­bitvi, hkrati s to pa tudi o energetski sanaciji blokovskega naselja v Kidri­čevem: “Naši bloki so stari 5o in več let, so zgodovinsko zaščiteni, a to ni ovira za energetsko sanacijo, za katero bi, če bi se ljudje odločili zanjo, lahko pridobili tudi evropska sredstva, a za­nimanja za tovrstna vlaganja v naše stanovanjske stavbe ta čas ni zaznati. Z energetsko sanacijo bi zagotovo po­cenili tudi ogrevanje, saj zdaj izgube toplote nastajajo zaradi starih, dotra­janih oken in fasad, ki so neizolira­ne, prav tako nastajajo velike izgube zaradi neurejenih podstrešij in kleti ter skupnih prostorov. Povedano preprosto, zaradi vsega omenjenega je poraba toplotne energije v Kidričevem mnogo večja, kot bi lahko bila, a v zdajšnjih razmerah se izgubi toplotne energije pač ni mogoče izogniti.”

Da je sistem ogrevanja v Kidriče­vem potreben obnove, poudarja tudi Matjaž Homar iz Petrola, ki dodaja, da so stanovalci te dni prejeli navodi­la, kako ravnati v nekih izrednih raz­merah, ko pride do izpada ogrevanja: “Na eni strani se srečujemo s stanoval­ci, ki si želijo višjih temperatur v stano­vanjih, na drugi strani so tisti, ki svoje radiatorje izklapljajo, češ da jim je pre­toplo. Mi pa ne moremo dvigniti tem­perature le pri enem stanovalcu in zato je še kako pomembno, da za normalno ogrevanje, brez izklopov, poskrbijo kar vsi stanovalci v neki stavbi. Najcenejši za vse bi bil dnevno-nočni režim ogrevanja, a to pomeni, da je treba radiator­je pustiti vklopljene, ne pa jih ponoči pripreti, saj se potem čez dan stanova­nje ne bo ogrelo.”

Kakšne so naloge koncesionarja in ali ta sploh ve, v kakšnem stanju je sistem in kaj narediti, da bodo sta­novalci na toplem, in to za čim nižjo ceno, so spraševali predstavniki ki­dričevskega krajevnega odbora, ki so nezadovoljni tudi zato, ker so morali stanovalci sami poskrbeti za vračilo preplačanega ogrevanja od prejšnjega izvajalca, pa jih nato ni opozoril nihče iz občine, ko je ta podpisala koncesijo z novim upravljavcem sistema.

Izbrali so najugodnejšega

“Pred dobrim letom smo bili primorani koncesijo za ogrevanje podeliti drugemu izvajalcu, saj je komunalno podjetje takrat začetek kurilne sezone pogoje­valo s plačilom neplačanih računov. Na razpis so se, poleg Petrola, prijavile še Javne službe Ptuj. Odločili smo se za Eltec Petrol, ker je bila njihova ponudba ugodnejša,” razlaga Damjan Napast, di­rektor občinske uprave v Kidričevem.

Barbara Malenšek iz Petrola, ki se je tudi udeležila nedavne seje kidri­čevskega krajevnega odbora, razlaga, da se na področju ogrevanja pripra­vlja nova zakonodaja, sami pa že raz­mišljajo o novih dogovorih o delitvi stroškov, ki nastajajo pri sistemu ogre­vanja v Kidričevem.

Petrol svetuje, kako prihraniti

“Uporabnikom predlagamo namestitev termostatskih ventilov, saj je samo na ta način mogoča regulacija temperature prostorov. Prihranki energije se ob vgradnji običajno gibljejo do pet odstotkov. Na bistveno znižanje stro­škov ogrevanja vpliva največ zmanjšana raba energije, ki se doseže s sanacijo ovoja stavbe. Ob prevzemu sistema daljinskega ogrevanja smo zaznali, da regulacija ogrevanja ne deluje pravilno, zato smo v vseh toplotnih posta­jah zamenjali regulacijsko opremo. S tem so omogočene boljša kontrola nad delovanjem sistema in nastavitve ogrevalnih parametrov, skladno z želja­mi stanovalcev,” sporočajo iz Petrola. Dodajajo, da je njihova naloga vzdrže­vanje primarnega razvoda daljinskega ogrevanja, ki ga v dogovoru z občino tudi obnavljajo: “Dela na sekundarnem sistemu ogrevanja, kot so obnova toplotnih postaj, dvižnih vodov ali inštalacijske obnove (menjave ogreval­nih teles) v individualnih stanovanjih, niso predmet koncesijske pogodbe. Javne službe Ptuj, ki so v preteklosti za Komunalno podjetje Ptuj izvajale di­stribucijo toplotne energije, ostajajo v vlogi izvajalca delitve stroškov v posa­mezni večstanovanjski stavbi, saj imajo vso potrebno opremo in že utečene postopke za odčitavanje.”

Objavljeno v Večeru, v petek, 11. december 2015

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201512116166488

Advertisements

To ni več samo problem občine, ampak tudi države!

april 29, 2015

Po tem, ko so prek evropske komisije dosegli tesnejše sodelovanje z okoljskim ministrstvom, naj bi na pobudo gibanja Za Kidričevo opravili analizo stanja okolja ter pregled nad povzročitelji onesnaževanja. Ker je Kidričevo rezervat podtalnice in pitne vode za več kot 70.000 ljudi, so prepričani, da to ni več samo problem občine, ampak tudi države.

»Leto 2015 mora biti za Kidričevo glede okoljske problematike prelomno, saj je nedopustno, da naši ljudje še danes pridelujejo hrano v potencialno sporni zemlji. Nekatere njive in vrtovi so pomešani s strupenim blatom, druga območja z radioaktivnim pepelom, raznimi lugi in žlindro. In te vrtove zalivajo iz njihovih vodnjakov, z vodo z omenjenimi primesmi, da o podtalnici ne izgubljamo besed, saj je že danes menda občasno ‘kritično’ onesnažena. Veseli nas spoznanje udeležencev sestanka na okoljskem ministrstvu, da je Kidričevo rezervat podtalnice in pitne vode, s katero se oskrbuje več kot 70.000 ljudi, tako da to ni več samo problem občine, ampak tudi države,« je poudaril vodja gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl na tiskovni konferenci. Novinarjem je pojasnil, da so se prejšnji teden na okoljskem ministrstvu sestali z ministrico Ireno Majcen in njenimi sodelavci ter da naj bi Majcnova zatrdila, da je nujna analiza stanja okolja in celovit pregled nad obstoječimi povzročitelji onesnaženj v tej občini, saj bo tako mogoče pripraviti nabor vseh potrebnih ukrepov za sanacijo.

Ljudem je treba povedati, katero zelenjavo je varno gojiti!

»Za nas je spodbudna izjava ministrice, da bomo pri teh analizah sodelovali enakopravno, naša tričlanska komisija bo celo odločala, kje se bodo te analize izvajale. Opozorili smo jo tudi na čimprejšnjo ureditev zapuščenih gramoznic v občini, na takojšnje zaprtje centra nevarnih odpadkov družbe Saubermacher, na budno spremljanje madžarskega Silkema, na analizo vodnjakov, tal in zraka ter na sanacijo odpadnih gum v Lovrencu, zaradi česar je EU zoper občino že vložila tožbo. Vzpostaviti je treba monitoring in povedati ljudem, katero zelenjavo je na naših vrtovih in njivah varno gojiti ter prepovedati pridelavo hrane na tistih območjih, ki so tako onesnažena, da škodujejo zdravju ljudi in živali,« je menil Štrucl in dodal, da so govorili tudi o možnostih termične predelave komunalnih odpadkov na tem območju. »Ministrica je bila začudena, da do sedaj pri reševanju okoljske problematike občina ni sodelovala, zato je predlagala, da se v razreševanje aktivno vključi tudi občina. Jasno smo ji povedali, da z županom Leskovarjem sodelovanje ni mogoče.«

Proti županu Leskovarju bodo začeli tudi pravno bitko

Prav zaradi vsega tega so se v gibanju Za Kidričevo odločili, da bodo proti županu Antonu Leskovarju začeli tudi pravno bitko: »Ta naša odločitev temelji na dejstvu, da je župan kršil več členov statuta občine Kidričevo ter 72. člen ustave RS, ki opredeljuje, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. V gibanju Za Kidričevo z vso odgovornostjo trdimo, da je največji krivec, da je bila podeljena služnostna pot za dostavo odpadnih gum, prav sedanji župan, tedanji občinski svetnik Anton Leskovar, ki si je na vso moč prizadeval in prepričeval ljudi, da bo občina od teh gum imela samo korist, danes pa ta dvoličnež govori čisto drugače. Obstajajo zvočni zapisi sej in ljudje, ki bodo to potrdili. Tudi za center nevarnih odpadkov družbe Saubermacher si je župan prizadeval z vsemi štirimi. V medijih je zatrjeval, da bodo ta center posodobili po najvišjih evropskih standardih. Minila so štiri leta, pa o teh standardih ne duha ne sluha. Šel je celo tako daleč, da si je drznil zavreči pobudo 505 volivcev naše občine, da razpiše posvetovalni referendum o tem centru. Na občino smo večkrat posredovali predloge, tudi pobudo za izdelavo celostne okoljevarstvene in zdravstvene študije, saj smo imeli že vse dogovorjeno pri Inštitutu za varovanja zdravja kakor tudi onkološkem inštitutu, vendar se to županu to ni zdelo pomembno. Namesto da bi skupaj s svojimi somišljeniki naredil nekaj za zdravje naših ljudi, bije od vsega začetka svojega županovanja ideološki boj.«

Kidričevo, 27.4.2015

Martin Ozmec

V celoti objavljeno v Štajerskem tedniku

Vir: http://www.tednik.si/to-ni-vec-samo-problem-obcine-ampak-tudi-drzave