Medved kidričevski svetnik

10 decembra, 2018

Na enem od volišč, v Stražgojnci, je prišlo do napake pri vpisu glasov. Občinska volilna komisija se je odločila za ponovno štetje glasovnic in ugotovila, da je Anton Medved upravičeno vložil ugovor.

V 17-članskem občinskem svetu občine Kidričevo bo prihodnja štiri leta Anton Medved, SLS, iz Stražgonjce, je na današnji konstitutivni seji sveta odločilo šestnajst svetnikov in tako sledilo ugotovitvam občinske volilne komisije, da je imenovani svetnik tisti, ki mu z 58 prejetimi glasovi volivcev pripada svetniško mesto. Kot smo že poročali, se je izkazalo, da so na volišču v Stražgonjci, kjer je volilnemu odboru predsedovala članica SLS, 35 preferenčnih glasov narobe pripisali kandidatki Nini Jakolič, prav tako članici SLS, v občinski svet pa se je tako po prvih zbranih rezultatih lokalnih volitev uvrstil njihov strankarski kolega Jožef Smolinger z 49 glasovi volivcev. Medved je napako opazil, ko je videl oba zapisnika volilnega odbora in je na enem omenjenih 35 glasov zapisanih ob njegovem imenu, na drugem pa ob imenu kandidatke, ki je bila zapisana takoj za njim. S svojo ugotovitvijo je Medved seznanil občinsko volilno komisijo v Kidričevem, a ker je ugovor posredoval prepozno, so zdaj o njegovem mandatu odločali na prvi seji novoizvoljenega občinskega sveta.

Dan pred prvo sejo občinskega sveta v novi sestavi se je na izredni seji sestala tudi občinska volilna komisija, ki ji predseduje Natalija Horvat Medved, in člani so ugotovili, da je prišlo do napake v enem od zapisnikov. Odločili so se za ponovno štetje glasovnic in ugotovili, da je dovolj glasov za izvolitev v občinski svet prejel Anton Medved. “Ker iz obstoječih zapisnikov nismo mogli vedeti, kateri je pravilen, smo se odločili za ponovno štetje glasovnic, temu je prisostvoval tudi predstavnik liste SLS. In ugotovili smo, da je resnično prišlo do napake,” pravi Horvat Medvedova, ki je obenem občinsko vodstvo in svetnike pozvala, naj na prihodnjih volitvah skrbno premislijo, koga bodo imenovali v volilne odbore, saj so jih letos sestavili z veliko težavo, obenem pa predlagala, da naj izkoristijo možnost spremljanja volitev. Občino Kidričevo že tretji mandat vodi župan Anton Leskovar, SDS. Ta stranka ima v občinskem svetu tudi največ svetnikov, kar sedem, štiri svetnike ima SLS, tri NSi, dva SD in enega Desus. V občinskem svetu je osem novih svetnikov, šest je žensk.

Slavica Pičerko Peklar

Vir: https://www.vecer.com/medved-v-kidricevski-svetnik-6624922


Napaka volilnega odbora je Medveda skoraj prikrajšala za svetniški stolček

10 decembra, 2018

Volilna komisija na volišču v Stražgonjci je na dan volitev naredila napako pri zapisniku. Namesto da bi 35 preferenčnih glasov pripisala kandidatu Antonu Medvedu, je te glasove pripisala Nini Jakolič, ki je bila naslednja na listi SLS. To je za Medveda pomenilo, da se v občinski svet ne uvrsti. Kandidat je podal pritožbo na volilno komisijo, vendar je ni oddal v predvidenih rokih, zato so usodo njegovega mandata reševali na prvi, ustanovni seji.

Precej običajna in velikokrat ponovljena praksa volilnih odborov je bila na volišču v Stražgonjci tokrat opravljena površno. Ko so se na volilno nedeljo ob 19. uri vrata volišča zaprla, je tričlanska komisija preštela glasove in pripravila zapisnik v dveh izvodih. Pri tem se je zgodila napaka, in sicer je predsednica na enem od zapisnikov 35 preferenčnih glasov pripisala Antonu Medvedu, na drugem zapisniku pa kandidatki Nini Jakolič. Oba sta kandidirala na listi SLS. Medved je bil na listi na 8. mestu, Jakoličeva pa na 9. mestu. Ker sta bila zapisana drug pod drugim, je predsednica volilnega odbora spregledala črto in glasove zapisala prenizko. Volilni odbor je volilni komisiji predal napačen zapisnik, in sicer tistega s preferenčnimi glasovi za Jakoličevo, glasovnice pa zapečatil. Na spletnem portalu Državne volilne komisije so zato objavili seznam novih svetnikov, na katerem ni bilo Antona Medveda. Namesto njega se je nanj uvrstil Jožef Smolinger.

Ker je Medved vedel, da je preferenčne glasove dobil, saj je šlo za volišče v njegovi vasi, se je pritožil na volilno komisijo, vendar prepozno, zato je komisija pritožbo zavrnila.

Več v Štajerskem Tedniku

Vida Božičko

Vir: https://www.tednik.si/tednik/13509-kidricevo-napaka-volilnega-odbora-je-medveda-skoraj-prikrajsala-za-svetniski-stolcek


Odgovori na vprašanja in pobude, podane na 26. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo

22 maja, 2018

Gospod Slavko Krajnc predlagal je, da se cesta od Serdinška do Piška v Lovrencu gramozira in cestišče uredi, če se v letošnjem letu ne bo asfaltirala.

Odgovor: V letošnjem letu ni predvidenega sredstev za urejanje omenjenega odseka.

Gospa Milana Strmška zanimajo  poljske ceste in sanacija s strani Elektra.

Odgovor: Z Elesom je bil sklenjen sporazum o odškodnini in ko bomo prejeli sredstva bomo pristopili k sanaciji poljskih cest.

Gospod Milan Strmšek je opozoril na štiri prekope po kanalizaciji v Šikolah, katere bi bilo potrebno obnoviti.

Odgovor: V planu je ureditev prekopov v okviru rednega vzdrževanje cest.

Gospod Milan Fideršek je vprašal, glede na to, da smo pred kratkim sprejeli odlok o ureditvi stavb in sankcij, da se v Cirkovcah  pri Napastu na tak način nekaj uredit, saj objekt propada in kazi sam center Cirkovc.

Odgovor: S 1.6. bo začel veljat nov zakon na podlagi katerega bo možno sprožit postopek za urejanje zapuščenih zemljišč.

Gospa Ivanka Korez, je v imenu odboru za varstvo okolja in požarno varnost povedala, da so se na odboru že večkrat pogovarjali o potokih, kateri se bodo sedaj sanirali. Večkrat pa tudi o potoku, ki priteče iz Gaja v Šikole, kjer so spuščali kanalizacijo. Vedno je bilo rečeno, da se počaka, dokler ne bo kanalizacija urejena, potem pa bi se to saniralo. Sprašuje, če je možno kakršna koli sanacija in očiščenje tega potoka.

Odgovor: Potok je v planu sanacije v sklopu izgradnje razbremenilnika Framskega potoka v Stražgonjci. Trenutno se na ministrstvu pripravlja DIIP za omenjen poseg.

Druga stvar je, da potekajo določene delavnice glede turizma. Apelirala je, da če želimo privabiti turiste, moramo imeti objekte in jih po potrebi tudi obnoviti ali sanirati. Prosi, če je možno kaj narediti, saj se muzej podeželja v Starošincah poseda in bi ga bilo potrebno sanirati v tej smeri, da se bi posedanje preprečilo.

Odgovor: Trenutno iščemo tehnične rešitve, s katerimi bi razumnih finančnih okvirih uspeli sanirat in preprečit nadaljnjo posedanje objekta.

Gospod Marjan Petek je imel pripombo glede parkiranja v Kidričevem na zelenicah. Kako se lahko to prepreči.

Odgovor: Večina zelenic v Kidričevem niso javne površine in inšpekcija nima pristojnosti.

Vir: http://www.kidricevo.si


22. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

18 oktobra, 2017

28. september 2017

Dnevni red:

 1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prometa P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in O16-P9 Njiverce ob avtocestnem priključku – del, prva obravnava
 2. Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, prva obravnava
 3. Rebalans 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017
  2. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017
 4. Novelacija IP Športno rekreacijskega centra Ravno polju
 5. Sprememba koncesijskega akta Športno rekreacijskega centra Ravno polju
 6. Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora,  skrajšani postopek
 7. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
 8. Predlog o prodaji nepremičnine, parc. št. 331/2 in 333/226, obe v k.o. Apače
 9. Predlog o prodaji nepremičnine, parc. št. 1615 k.o. Pleterje
 10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
 11. Predlog o prenosu nepremičnine, parc. št. 409/4 k.o. Stražgonjca na RS
 12. Končno poročilo nadzornega odbora – polletna realizacija proračuna za leto 2017
 13. Vprašanja in pobude

Vir:  http://www.kidricevo.si


Odgovori na vprašanja članov občinskega sveta, ki so bila podana na 9. redni seji

4 decembra, 2015

Gospod Milan Strmšek je predlagal, da bi se po celotni občini pogledalo, ali se urejajo bankine. Če se urejajo, naj bi se uredile po celotni občini, primer je Stražgonjca.

Pri menjavi vodovodnih cevi ob cesti pri studencu v Šikolah so kopali po zemljišču občine in pustili slabo stanje.

Prav tako je po njegovem mnenju slabo narejena cesta Pongrce – Šikole.

Gospod župan je povedal, da kar se tiče ceste Pongrce – Šikole, naj zapišejo, kar ni bilo narejeno na tej cesti, in to bomo posredovali pristojnim službam, saj cesta verjetno še nima uporabnega dovoljenja. Kje pa bo cesta potekala, je bilo odločeno v letu 2009.

Odgovor: Za sanacijo cest po izgradnji so dobili pisna zagotovila, da bo zadeva urejena (v času seje bi dela že morala bit opravljena). Bankine se urejajo predvidoma 2x na leto, odvisno od potreb in obsega dela. Na območjih, kjer se urejajo večji gradbeni posegi (primer Stražgonjce) se počaka na dokončanje del.

Gospod Anton Frangež je opozoril, naj se izvede pregled, da se pogleda, kje vse so uničili poljske ceste ob izgradnji železnice.

Glede izgradnje ceste v Pongrce pa je imel vprašanje, kako bo potekala varna pot v šolo. Ko se pride izza ovinka v naselje Pongrce, je to nepregledni ovinek, saj so ob cesti brajde. V zimskem času, ko se bodo ceste plužile, pa je vprašanje, kje bodo hodili otroci in kje bo vozil avtobus.

Odgovor: Zadeva je bila predana investitorju. Še zmeraj čakamo na dokončno parcelacijo, da se ugotovi, kje je meja območja. Če so ovire zunaj območja, se bo zadeva predala občinskemu inšpektorju.

Vir: http://www.kidricevo.si


Odgovori na vprašanja, podana na 7. redni seji občinskega sveta

4 septembra, 2015

Gospod Danilo Lendero je postavil vprašanje glede krožišča v Apačah. Odgovor je bil, da se čaka na načrta iz Ljubljana. Prebivalcem na tem območju se naj pove, kako je s temi načrti, saj bi se radi priključili na kanalizacijo. Prosi, da bi se dokumentacija čim prej pridobila.

Odgovor: Občina si je pridobila vso dokumentacijo in bo investicijo predvidoma izvedla v naslednjem letu.

Gospod Milan Strmšek je vprašal glede podvoza Stražgonjca – Gaj na tem podvozu se kmetijska mehanizacija ne bo mogla srečevati.

Zanima ga, kdaj se bodo lahko priključevali na sekundarno kanalizacijo in kdaj se bo nadaljevala izgradnja kanalizacije v Stražgonjcih.

Odgovor: Priklop na kanalizacijo bo predvidoma možen od 1.10. dalje. V Stražgonjci bo preostanek kanalizacije zaključen še v tem letu.

Gospod Stanislav Lampič je vprašal, glede najemnine za stanovanja v Industrijskem naselju 1. Stanovalcem se najemnina zdi visoka.

Odgovor: Najemnina se določi na podlagi točkovanja v skladu z zakonodajo.

Gospod Branko Valentan je vprašal, ali je bilo res naročeno, da se bankine pokosijo samo v obsegu enega dosega kosilnice, tudi če bi bila potreba za dvakratni obseg.

Odgovor: Bankine se kosijo v obsegu javne površine, ki se nahaja med cesto in ostalimi zemljišči. V primeru premajhnega obsega košnje se naj informacija sporoči občinski upravi.

Vir: http://www.kidricevo.si


Odgovori na vprašanja, podana na 6. redni seji občinskega sveta

30 junija, 2015

Na 6. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo, ki je bila dne 21.5.2015 so bila podana vprašanja in pobude članov občinskega sveta.

Gospod Branko Valentan je povedal, da je vesel, da se bo naredila javna razsvetljava v Apačah. Predlagal je,da se čim prej uredijo tudi hidranti.

Ponovno je podal pobudo, da se v Gaju uredijo odplake skozi vas.

Odgovor: V kanal v Stražgonjci je speljana kanalizacija iz dela naselja Gaj. K sanaciji lahko pristopimo, ko bo Občina Slovenska Bistrica izgradila kanalizacijo, kar bo predvidoma do konca tega leta.

Gospod župan je povedal, da je že večkrat podal informacijo, da je popravilo hidranta stvar komunale.

Gospod Milan Strmšek je vprašal glede čistilne naprave v Apačah. V eni izmed številk Štajerskega tednika, je bilo zapisano, da čistilna naprava v Apačah ne deluje. Zanima ga, kaj se je dogajalo. Drugo ga znanima glede podvoza železnice v Jablanah. Pločnik je zgrajen znotraj cestišča, zato je cestišče oži.

Zanima ga, kako daleč smo s podpisi za cesto Pongrce – Šikole.

Četrto, v večjem dežju voda v Šikolah poplavlja cestišče za cesto v Pongrce in glavno cesto skozi Šikole.

Odgovor: Preverimo smo delovanje čistilne naprave in nismo zaznali napak pri delovanju. Prav tako se opravljajo redni monitoringi in prav tako ni zaznanih odstopanj.

Glede pločnikov pri podvozih je bil opravljen sestanek z nadzorom in investitorjem, ampak v tej fazi se projekt ne more več spreminjat (čakamo še na pisni odgovor).

Za vzporedno traktorsko pot imamo odprte še 3 parcele. Dve pripadata Skladu kmetijskih zemljišč (njihov odgovor še čakamo), ena fizični osebi iz Šikol.

Problem rešitve odvodnjavanja v Šikolah je mogoče rešit samo s fizičnim pregledom meteorne kanalizacije, za kar trenutno nimamo sredstev.

Gospod Marjan Petek je predlagal, da se v Apačah pregleda dom krajanov in kdaj se začne delati elektrika, saj se ta izklaplja.

Cesta, ki je asfaltirana proti njemu se je posedla in je veliko jam. Če je še garancija, se naj popravi pod garancijo.

Odgovor: V poletnih mesecih se bo uredila električna napeljava v domu.

Pozvali bomo izvajalca del, da čim prej sanira nastale posedke.

Gospod Stanislav Lampič je vprašal, glede na to, da bi se naj občinska uprava v juniju preselila, ga zanima, kaj bo s prostori bivše občine.

Kot drugo je prosil odbor za gospodarsko infrastrukturo, če so že določili prioriteto asfaltiranja in izgradnjo javne razsvetljave po občini in kje je možno videti.

Odgovor: Za prostore bivše občine bo v kratkem objavljen razpis.

Prioriteta asfaltiranja in izgradnja JR po občini je sledeča:

 1. javna pot PJ 665 511-dolžina 650m-širitev za okrog 1,5m – vrednost del 30.000 eurov
 2. nekategorizirana JP v Lovrencu-novogradnja dolžine 130m in javna razsvetljava-vrednost del 13.000 eurov
 3. cesta Njiverce pri zbirnem centru-novogradnja dolžine 100m in javna razsvetljava-vrednost del 13.125 eurov
 4. cesta Apače gmajna – obnova v dolžini 70m-vrednost del 8.000 eurov
 5. cesta JP 665 101 v Lovrencu-preplastitev v dolžini 270 in položitev elektro vodov v zemljo ter izvedba javne razsvetljave-vrednost del 18.900 eurov

Gospod Slavko Krajnc, je vprašal kako daleč je s projektom pogodbene pošte v Lovrencu na Dr. polju.

Drugo ga zanima, kdaj se bo začela košnja trave ob cesti.

Odgovor: Gospod župan je povedal, da kar se tiče pogodbene pošte, so bili interesenti.

Košnja trave se je začela danes.

Gospa Nuša Ferenčič je vprašala, kako je z zemljiščem pri igrišču v Lovrencu.

Odgovor: Gospod župan je povedal, da je ureditev tega zemljišča bilo prijavljeno na Fundacijo za šport, in po neuradnih informacijah so na razpisu uspeli.

Vir: http://www.kidricevo.si