Kritični pesticidi in nitrati, vprašljive zaloge vode …

17 aprila, 2019

Ugotovitve in opozorila Računskega sodišča RS so skrb vzbujajoči: podtalnica na Dravskem polju, kjer se črpa večina vode za ptujski vodooskrbni sistem, je onesnažena s pesticidi in nitrati, vprašljiva je tudi zadostnost količin vode za oskrbo sistema.

Vira onesnaženja vodonosnikov pitne vode sta vsaj dva. Kot smo že poročali, je Dravsko polje prepredeno s spečimi (ali pa morda že aktiviranimi) kemičnimi bombami, skritimi v gramoznicah. V jamah so odloženi strupi in kemikalije, menda so ponekod zakopani celi sodi tega smrtonosnega materiala. Po pričevanjih domačinov naj bi bile v gramoznicah odložene kemikalije iz nekdanje tovarne Pinus. Onesnaženost podtalnice na Dravskem polju je tudi posledica intenzivnega kmetijstva. Komunalno podjetje Ptuj, ki je upravljavec ptujskega vodovodnega sistema, je predlani javno opozorilo na povečane koncentracije atrazina in njegovega razgradnega produkta desetilatrazina v pitni vodi. Komunala se je nato ob soglasju občin, ki so lastnice vodooskrbnega sistema, v Skorbi lotila gradnje dveh globinskih vodnjakov. Zagnali so ju lani sredi leta. Voda iz plitkega vodonosnika je obremenjena s pesticidi in nitrati, voda iz globinskega vodonosnika naj bi bila čistejša. Kakšno je njeno stanje, bo pokazal podrobni monitoring, ki ga od lani izvaja Agencija RS za okolje (Arso). Upravljavcu z mešanjem načrpane vode iz obeh vodonosnikov sicer uspe zniževati koncentracijo zdravju nevarnih snovi in tveganje za preseganje mejnih vrednosti.

V poročilu računskega sodišča je problematika onesnaženosti podtalnice na Dravskem polju in vodooskrbe celotnega ptujskega območja posebej izpostavljena. »V prvem vodonosniku na črpališču Skorba pogosto prihaja do prekoračitev najvišje dovoljene koncentracije nitratov v podzemni vodi (50 mg/l). Na južnem delu je celo opazen naraščajoč dolgoročni trend koncentracije nitrata. V globokih vodnjakih so koncentracije nitratov bistveno nižje, zato se z mešanjem vode iz prvega in drugega vodonosnika ustrezno znižuje koncentracija nitratov v vodi, ki se nato uporablja kot pitna voda,« je navedeno med drugim.

Zakaj je pitna voda ogrožena

V letih 1998–2016 se je koncentracija nitratov tudi v globokih vodnjakih hitro povečevala in se je v enem od njih že približala 40 mg/l, leta 2017 pa to vrednost že presegla. V globokem vodnjaku črpališča Skorba so vsebnosti nitrata v desetih letih narasle za okoli 20 mg/l. To pomeni, da upravljavec vodovoda, niti z mešanjem vode iz plitvih in globokih vodnjakov, že v obdobju nekaj let ne bo več mogel zagotavljati neoporečne pitne vode. Za drugi vodonosnik vlada ocenjuje, da obstaja tveganje nezadostnosti zagotavljanja količin vode. Razpoložljive zaloge v drugem vodonosniku so namreč veliko bolj omejene in ne morejo nadomestiti izpadlih zalog iz prvega, onesnaženega vodonosnika.

Stanje vode je posebej razdelalo tudi računsko sodišče. Lani so v omrežje priključili dva nova globinska vodnjaka in s tem v distribuirani vodi zmanjšali vsebnost nitratov.

Mojca Zemljarič

Vir: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5cab327de2f2c/kriticni-pesticidi-in-nitrati-vprasljive-zaloge-vode


Namesto na morje ali v toplice letos v Pleterje

8 februarja, 2018
Občina Kidričevo namerava s slovensko-hrvaškim konzorcijem treh podjetij čez teden dni podpisati koncesijsko pogodbo za ureditev Športno rekreacijskega centra (ŠRC) Ravno polje v gramoznici Pleterje.

Razpis za izbiro koncesionarja je občina Kidričevo ponovila, ponudbo pa je, tako kot na prvi poziv, podal konzorcij treh podjetij: Cestno podjetje Ptuj, samostojni podjetnik Dušan Kuhar iz Cerkvenjaka in družba CWS Cablewake Systems. Občina Kidričevo je do sedaj za projekt zagotovila ustrezni prostorski akt in pridobila gradbeno dovoljenje. Njena naloga je tudi, da bo lokacijo opremila z javnim vodovodom in kanalizacijo. Za ta namen so svetniki z rebalansom proračuna zagotovili blizu 300.000 evrov za letos in prihodnje leto. Cevovode za obe napeljavi, vodovod in kanalizacijo, bo treba položiti v dolžini 1,8 kilometra. Sprva je bilo predvideno, da bi koncesionar vodo na lokaciji pridobival iz lastnega studenca, za odpadno vodo bi uredili greznico z malo čistilno napravo. V pogajanjih med občino in ponudnikom je bilo dogovorjeno, da bo za komunalno opremljenost območja poskrbela lokalna skupnost. Medtem ko se podpis pogodbe šele načrtuje, župan Kidričevega Anton Leskovar računa, da bi ŠRC Ravno polje odprli že pred letošnjo poletno turistično sezono, 1. junija.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/9247-kidricevo-namesto-na-morje-ali-v-toplice-letos-v-pleterje

 


Proračun z rebalansom za milijon evrov višji

8 februarja, 2018

Kidričevski občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili rebalans letošnjega proračuna. Prihodki in odhodki se povečujejo za približno milijon evrov. Prihodki bodo znašali okrog 7,3 milijona evrov, odhodki bodo za dobrih 100.000 višji od prihodkov.

Spremembe v proračunu se nanašajo na projekt izgradnje 1,8 km vodovoda in kanalizacije do športno-rekreacijskega centra Ravno polje in skupni projekt energetske obnove javnih stavb v štirih občinah, pa tudi na interventna dela na poslopju OŠ Cirkovce, kjer je veter sredi decembra odtrgal streho. Občina pričakuje, da bo del stroškov popravila strehe povrnila zavarovalnica. Nekatere svetnike je zmotilo, da občina financira gradnjo vodovoda in kanalizacije do gramoznice Pleterje v predvidenem znesku skoraj 300.000 evrov. Menijo, da bi bilo treba v občini postoriti še kaj pomembnejšega in da je župan Leskovar marsikdaj v preteklosti opozoril, da morajo paziti na to, »da ne mečejo denarja s šaflo skozi okno«. Milan Strmšek (SLS) je poudaril, da je to velik finančni zalogaj za občino. Miran Golub (SMC) je povedal, da nima nič proti razvoju, a ga dajejo pomisleki, če se bo ta vložek občini Kidričevo kdaj povrnil. Župan Anton Leskovar je dejal, da je projekt širšega pomena, gre pa za dobrobit celotnega okolja…

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/politika/9193-kidricevo-proracun-z-rebalansom-za-milijon-evrov-visji


Onesnaženje vodovoda na Ptuju

25 marca, 2016

Prispevek informativne oddaje TV Slovenija, Slovenska kronika, o težavah z vodo v ptujskem vodovodu, s katerega med drugimi vodo dobavlja tudi Občina Kidričevo.

Posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174395999


Namesto vode iz pipe koktajl pesticidov

23 februarja, 2016

Da so na Dravskem polju zakopane tempirane ekološke bombe, je na svoji predstavitvi izpostavila Ekološka iniciativa Rače. Kot so povedali predstavniki iniciative, naj bi nekdanje podjetje Pinus pred več desetletji sode, napolnjene z nevarnimi snovmi, zakopalo v zemljo, kar pa predstavlja vsakodnevno nevarnost za zastrupitev pitne vode ne samo Račanov, temveč vseh prebivalcev, ki pijejo vodo iz črpališča Šikole.

Tako je Samo Repolusk izpostavil, da je stanje podtalnice kritično, predvsem zaradi odlagališč fitofarmacevtskih odpadkov Pinusa, nekdaj enega izmed vodilnih podjetij fitofarmacevtskih sredstev v Jugoslaviji. »Predvidoma naj bi bilo na tem območju približno 13 nesaniranih odlagališč. Sanacija je bila v državnih dokumentih v letih 2009–2013 kot prioritetna naloga, verjetno je zaradi gospodarske krize izpadla. Sodi, v katerih naj bi bili skladiščeni ti odpadki, imajo določeno življenjsko dobo, tako da ima lahko nesanacija teh odlagališč posledice za celotno prebivalstvo. Ob tem pa je po podatkih ARSA prisotnost pesticidov v podtalnici konstantna oziroma je ta koncentracija najvišja ravno na območju Rač, Brunšvika in Kidričevega.« Ob tem je Repolusk zbrane pozval, da če imajo kakršnekoli informacije o teh jamah, naj jih sporočijo, saj da vedenje o lokacijah, ki so bile izkopane pred več kot pol stoletja, tone v pozabo.

Vsebnost nitrata 2014

Da pitna voda na tem območju Dravskega polja vsebuje tudi številne snovi, ki lahko predstavljajo resno grožnjo zdravju, je izpostavil tudi Tomaž Seliškar. »Zaradi vseh informacij o obolevnosti za rakom sem naročil analizo vode, ki sem jo natočil izpod pipe. Nobena od vrednosti ni bila presežena, a so bile te vrednosti tik pod mejo. Atrazin, ki je prepovedan že od leta 2003, je bil komaj pod dopustno mejo, ob tem da nisem vzel vzorca v sušnem obdobju. Tako se resno sprašujem, kaj pijemo. Voda je pitna in je v skladu z zakonodajo, vendar pa je koktajl pesticidov. Verjetno bi problem rešile globlje vrtine.«
Seliškar je še dodal, da obstajajo indici, da je na območju Rač obolevnost za rakom večja kot drugje. »Prejeli smo podatke, kjer nam je bilo sporočeno, da je na OŠ Rače v 25 letih 22 učiteljic in učiteljev zbolelo za rakom, na ostalih šolah so v enakem obdobju oboleli do štirje ljudje. Takšno odstopanje pri šoli je nenavadno, naključje je preveliko. Z registra raka so nam posredovali podatke po občinah. Zanimivo je, da je med okoliškimi občinami po raku črevesja in pljučnem raku najvišje in da se trend obolevnosti povečuje. Na drugi strani pa na registru raka pravijo, da je število obolelih oseb premajhno, da bi lahko naredili vzročno-posledične zaključke.«

Namreč nekdanje podjetje Pinus, sedaj Albaugh, je le nekaj metrov oddaljeno od Osnovne šole Rače.

Ugotovljene presežene koncentracije

Merilna mesta državnega monitoringa kakovosti podzemne vode, na katerih so bile v letu 2014 ugotovljene presežene koncentracije

Kemijsko stanje vode

Vir: Arso, Kemijsko stanje podzemne vode 2014

V Šikolah na Dravskem polju je plitvi vodnjak onesnažen z nitrati in atrazinom. Vsebnosti nitratov nihajo, a so visoko presežene. Vsebnosti atrazina se v vodnjaku že vrsto let znižujejo, vendar še niso padle pod standard kakovosti, čeprav je atrazin od leta 2003 prepovedan, prej pa se je uporabljal predvsem za zatiranje širokolistnih plevelov na koruznih poljih. Plitvi vodnjak v črpališču Skorba je obremenjen z nitrati, atrazinom in desetil-atrazinom. Vsebnosti nitratov v vodnjaku nihajo, vsebnosti atrazina in desetil-atrazina pa se znižujejo, vendar še niso nižje od standarda kakovosti. V črpališču Skorba, v globokem vodnjaku, oziroma globo­kem vodonosniku, beležimo naraščanje vsebnosti nitratov, katerih vsebnosti so že nad 75 % standarda kakovosti.

Ob tem na Arsu ugotavljajo, da v zadnjih 16 letih na Dravskem polju koncentracije nitratov ostajajo visoke. Na nekaterih merilnih mestih vrednosti nitrata nihajo nad standardom kako­vosti (Brunšvik-Podova, Kidričevo, Lancova vas), v Staršah in na črpališču v Šikolah se še ve­dno zvišujejo. Prav tako vrednosti nitrata naraščajo v globokem vodnjaku črpališča Skorba.

Objavljeno v Štajerskem tedniku, v torek, 16.2.2016

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/tempiarna-bomba-v-dravski-diolini-namesto-vode-iz-pipe-koktajl-pesticidov

Napotili:
Analiza pitne vode
http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/analizni-izvidi-pitne-vode/
Predstavitev ekološke iniciative Rače
https://sterntal.wordpress.com/2016/02/12/predstavitev-ekoloske-iniciative-race/


Je kdo preiskal umazano vodo?

28 junija, 2013

Krajani Njiverc in dela naselja Kidričevo so minuli konec tedna doživeli pravcati vodni šok, saj je iz vodovodnih pip namesto bistre pitne vode skoraj tri dni tekla rjavkasta tekočina z delci peska in temnih drobcev, pa jim tega do danes ni nihče pojasnil, zato še vedno ne vedo, ali je voda užitna in kako naj ravnajo.

A šok terapije še ni bilo konec. Čeprav se je vse skupaj dogajalo od petka do nedelje popoldne, o vzrokih za onesnaženje uradno sploh niso bili obveščeni – ne od distributerja pitne vode ne od občine ali drugega organa. O neoporečnosti pitne vode pa so upravičeno dvomili, saj je iz vodovodnih pip tekla rjavkasta voda s peskom in rjavo-črnimi primesmi. Ker uradnega obvestila ni bilo, so krajani ogroženega območja spontano pokupili vse zaloge vode v plastenkah, ki so jo imele kidričevske trgovine na zalogi.

Da bi vendarle izvedeli, kaj se dogaja, kje so vzroki za onesnaženje in kako bi bilo treba ukrepati, smo na Marjana Gregorinčiča v Komunalnem podjetju (KP) Ptuj naslovili nekaj vprašanj. Povedal je: »Zaradi visokih temperatur v zadnjih dneh se je izredno povečala poraba vode. Uporabniki vode so intenzivno polnili bazene in zalivali. Ugotovljeni so bili nedovoljeni odvzemi vode iz hidrantov. Zaradi povečanih pretokov v cevovodih in turbulenc je prišlo do luščenja vodnega kamna s sten cevovodov in do dviga usedlin peska, rje, železovih in manganovih oksidov ter s tem posledično do kalne oz. umazane vode v pipah uporabnikov. Pri tem ni prišlo do zunanjega onesnaženja vode.“

Številni klici krajanov v prazno

„O dogodku in o naših ukrepih je bil v soboto obveščen zdravstveni inšpektor. Obvestilo o dogodku in navodilo uporabnikom sta bila objavljena na spletni strani Komunale Ptuj. Ker je bila voda rjavo-rdeče barve samo v Njivercah in delu naselja Kidričevo, nismo želeli vznemirjati prebivalcev celotnega ptujskega območja. Voda je namreč pitna in uporabna, saj sta železo in mangan za človeški organizem potrebna elementa in zato voda ne pomeni tveganja za zdravje, ampak samo fizično nevšečnost.

Če zaznate v pipi kalno vodo, jo je treba pustiti teči do zbistritve; če do zbistritve ne pride, vodo za kuhanje in pitje prefiltrirajte skozi čisto gazo ali bombažno plenico. Če nimate gaze ali plenice, vodo natočite v večjo posodo, in ko se usedline posedejo, odlijte zgornji, bistri del vode in ga uporabite. Iz previdnostnih razlogov pa odsvetujemo uporabo vode za dojenčke do 6 mesecev starosti, starejše osebe in osebe z obolenji jeter.

Vzorci za mikrobiološke preiskave so bili odvzeti v ponedeljek, vzorci za preiskave na železo in mangan v sredo. Rezultati delnih mikrobioloških preiskav so skladni s pravilnikom o pitni vodi, o rezultatih preiskav na železo in magnezij pa boste obveščeni, ko bodo na razpolago. Preiskave namreč zahtevajo svoj čas.“

V mariborskem ZZV niso bili obveščeni

Ker smo želeli izvedeti, kaj o tem onesnaženju menijo na Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru, smo vodjo Emila Žerjala v sredo zjutraj povprašali, ali in kdaj so bili o tem obveščeni, ter dobili zelo kratek in presenetljiv odgovor:

„Od Komunale Ptuj Zavod za zdravstveno varstvo Maribor o dogodku ni bil obveščen.“ Žerjal je tudi pojasnil, da dvig usedline lahko povzroči nenadna sprememba tlaka v vodovodnih ceveh.

Ali je distributer pitne vode v primeru suma onesnaženja dolžan vodo takoj dati v analizo in o rezultatih oziroma o morebitni oporečnosti pitne vode obvestiti javnost prek medijev?

„Upravljavec je ob ugotovljenih neskladnostih pitne vode dolžan obvestiti uporabnike na tri načine, ki si jih opredeli v svojem HACCP načrtu, in izvesti ukrepe za odpravo neskladnosti – spiranje omrežja in podobno. Tovrstni pojavi niso redkost, zlasti v poletnih mesecih, ko poteka polnjenje bazenov, občasno se problematika pojavlja tudi na drugih vodovodih.“

K temu menda komentar ni potreben, dejstvo pa je, da so krajani upravičeno zgroženi, saj je njihovo zaupanje do distributerja pitne vode splahnelo. Še vedno pa se sprašujejo: Kaj pa če bi bila rjava tekočina nezdrava ali celo strupena?

Stroškov izpiranja občanom ne bodo povrnili

Večina prebivalcev Njiverc in dela Kidričevega je zaradi močne vsebnosti peska in drugih drobcev utrpela škodo ne samo zato, ker so nekateri po navodilih Komunalnega podjetja točili vodo v prazno, češ da se bodo tako cevi izprale, zato so porabili tudi po nekaj kubičnih metrov vode več, ampak so se nekaterim pokvarili gospodinjski aparati, pomivalni in pralni stroji. Zanima nas, ali jim boste škodo povrnili.

Gregorinčič:„Izpiranje cevi oziroma odtakanje onesnažene vode je edini smiselni postopek sanacije. Voda je zelo poceni, zato pripombe o količinah niso na mestu. Gospodinjski aparati imajo vgrajene filtre, zato so izjave o škodah pretirane. Teh stroškov ne nameravamo pokrivati.“

Ali je vaš vodooskrbni sistem zgrajen dovolj varno ali lahko čez poletne mesece ponovno pričakujemo podobno onesnaženje pitne vode?

Gregorinčič:„Vodovodni sistem je sicer zgrajen dovolj varno, vendar v poletnih vročinah poraba zelo naraste. Tu priporočamo varčno rabo vode in upoštevanje veljavnih norm, da se izognemo podobnim situacijam. Voda iz hidrantov je namenjena izključno za požarno rabo in nič drugega. Vodovodna infrastruktura je v lasti občin. Varno in zanesljivo delovanje vodovodnega sistema je odvisno od zanesljivega rednega in tudi investicijskega vzdrževanja objektov in naprav. Redno vzdrževanje naj bi se financiralo z vodarino, investicijska vzdrževanja in vlaganja pa se pokrivajo iz omrežnine, ki pa še ni oblikovana.“

Kidričevo, 28.06.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/je-kdo-preiskal-umazano-vodo

Več o tem na: http://www.kidricevo.si/index.php/9-naslovna-stran/781-zapis-o-dvigu-usedlin-na-vodovodnem-omre%C5%BEju-na-obmo%C4%8Dju-ob%C4%8Dine-kidri%C4%8Devo.html