27. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

junij 8, 2018

17. maj

Dnevni red:

 1. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, prva obravnava
 2. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2017
 3. Pravilnik o žepnini v Občini Kidričevo, druga obravnava
 4. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kidričevo, prva obravnava
 5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kidričevo
 6. Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Kidričevo
 7. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kidričevo
 8. Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2018
 9. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišče na Občino Slovenska Bistrica
 10. Sklep o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 478/9 k.o. Župečja vas
 11. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 577/8 k.o. Lovrenc na Dr. polju
 12. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 1030, k.o. Pleterje
 13. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
 14. Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora na naslovu Kopališka ul. 16, Kidričevo
 15. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si

Advertisements

26. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

april 11, 2018

29. marec 2018

Dnevni red:

1. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
2. Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo za leto 2017
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kidričevo, skrajšani postopek
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo, skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za vzhodni del poseljenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
6. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, druga obravnava
7. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, druga obravnava,
8. Pravilnik o žepninah v Občini Kidričevo, prva obravnava
9. Sprememba normativov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2017/2018
10. Predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Kidričevo v letu 2018
11. Predlog o nakupu nepremičnine, parc. št. 1011/121 k.o. Lovrenc na Dr. polju
12. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


23. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

november 14, 2017

19. oktober 2017

Dnevni red:

 1. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto  2018, prva obravnava
  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2018
  2. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kiričevo za leto 2018
  3. Kadrovski načrt Občine Kidričevo za leto 2018 in 2019
 2. Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora
 3. Volitve elektorjev in kandidata za člana državnega sveta
 4. Vprašanja in pobude

Napotilo:
Predlog proračuna 2018 – javna razprava
https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/predlog-proracuna-2018—javna-razprava.html

Vir:  http://www.kidricevo.si


20. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

junij 7, 2017

18. 5. 2017

Dnevni red:

 1. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Kidričevo v letu 2016
 2. Polovnik Občinskega sveta Občine Kidričevo, prva obravnava
 3. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kidričevo, prva obravnava
 4. Predlog podelitve občinskih priznanj v letu 2017
 5. Potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC 165 141 Strnišče – Župečja vas
 6. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo,
  1. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 991/1 i 992/2, k.o. Gerečja vas
  2. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 996/3 k.o. Gerečja vas
  3. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 333/212 in 324/7 k.o. Apače
 7. Predlog sklepa o prenosu nepremičnin na RS
 8. Predlog o oprostitvi plačila NUSZ
 9. Vprašanja in pobude

Vir: https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/20-redna-seja-obcinskega-sveta-3.html


19. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

junij 7, 2017

23. 3. 2017

Dnevni red:

 1. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kidričevo, druga obravnava
 2. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2016
  1. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora
 3. Rebalans 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
  1. Kadrovski načrt za leto 2017 in 2018
 4. Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Kidričevo za leto 2016
 5. Elaborat oblikovanja cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode za leto 2017
 6. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Cirkovce
 7. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo

–          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 907/8, k.o. Gerečja vas
–          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 907/10, k.o. Gerečja vas
–          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 906/7, k.o. Gerečja vas
–          Sklenitev služnostne pogodbe na nepremičnina, parc. št. 563/14, k.o. Apače

 1. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 72, ko. Starošince v najem
 2. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 511/13, k.o. Dragonja vas v najem
 3. Sklep o ukinitvi statusa JD, na nepremičnini, parc. št. 511/136, k.o. Dragonja vas
 4. Sklep o določitvi števila občinskih priznanj, ki se bodo podelile v letu 2017
 5. Predlog sklepa o podpisu sporazuma o medsebojnem sodelovanju z Občino Ugljevik
 6. Predlog sklepa o pristopu k projektu »Kidričevo-otrokom prijazno Unicefovo mesto«
 7. Vprašanja in pobude

Vir: https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/19-redna-seja.html


V Kidričevem z odlokom nad zapuščene stavbe, kaj čakamo v Mariboru?

marec 29, 2017

Na Kidričevem so se s posebnim odlokom lotili urejanja propadajočih nepremičnin, ki jih bodo bodisi rušili bodisi prenovili.

Občina Kidričevo se je na zanimiv način lotila urejanja propadajočih nepremičnin v zasebni lasti, ki kazijo okolico ali celo ogrožajo varnost mimoidočih. Z novim odlokom bo zdaj lahko odredila obnovo ali rušenje. V skrajnem primeru bo lahko celo občina sama prisilno prenovila propadajoče hiše in nato nanje vpisala hipoteko v zemljiško knjigo.

Mariborske vile žalostno propadajo, na Kidričevem pa dvorce prenavljajo

Občina Kidričevo je sama že obnovila dvorec Sternthal in ga namenila za občinsko upravo. Zdaj pa želijo, da se reševanja propadajočih stavb lotijo tudi zasebni lastniki.

“Zakonodaja nam daje možnost urejanja samo tistih delov, ki so vidni iz javnih površin. Mi se ne bomo vtikali v konstrukcijo, torej neke zaledne objekte, ampak samo tisto, kar je vidno iz javnih površin,” je povedal Damjan Napast, direktor občinske uprave Kidričevo.

Kaj menijo občani?

In občani to potezo podpirajo, ko jim pokažemo sliko ene izmed stavb v občini, ki kazi okolico.

“Se mi zdi prav, da če so hiše do take mere razrušene, kot ste pokazali, da bi se to uredilo,” je o odloku občine sklenila občanka Nataša Fras Hrastnikar.

Medtem pa v Mariboru, ki se lahko pohvali z zavidljivim številom čudovitih meščanskih vil, mnoge žalostno propadajo v čakanju na novega lastnika, saj številni lastniki denarja za sanacije nimajo. Pred dnevi smo pisali, da so bile tri tovrstne vile tudi naprodaj, a po precej visoki ceni. Za vilo Transilvanija na Mladinski, ki bi jo bilo potrebno v celoti prenoviti, je lastnik na spletni strani Bolha zahteval kar 850.000 evrov. Na Kidričevem pa so mislili tudi na finančne zagate lastnikov.

Občina lahko sama prisilno opravi sanacijo

Za zdaj so na občinskem spisku za prenovo tri stavbe. Ena izmed njih je ta v neposredni bližini cerkve v Cirkovcah. Seveda pa vsi lastniki denarja za prenovo nimajo. “Vprašanje je, koliko so lastniki sploh finančno sposobni. Če ni denarja, je zastonj odlok, če bi moral prenavljati lastnik,” se sprašuje Anton Ornik, občan Kidričevega.

Na Kidričevem so tudi ta problem ustrezno naslovili z rešitvijo za finančne zagate lastnikov. Če namreč lastniki slabo vzdrževanih hiš ne bodo upoštevali odloka, bo lahko občina sama prisilno izvedla sanacijo. V zameno za to pa nato vpisala hipoteko v zemljiško knjigo. Občina tako v propadajoče nepremičnine ne vlaga kakor v vrečo brez dna, saj ima od tega tudi sama koristi.

Občina bi vselej sodelovala z lastniki

A cilj občine ni, da bi plenila zasebno lastnino. Z lastniki bodo namreč dorekli potrebna dela in določili rok za izvedbo.

“Vse te stavbe, ki jih imamo mi v evidenci, so brez prebivalcev, torej so nezasedene. V večini primerov gre za več lastnikov ali dedičev, ki imajo probleme pri dogovoru o dedovanju,” je še direktor občinske uprave Kidričevo.

Najprej se bodo lotili stavb v strnjenih naseljih, ob glavnih cestah in v bližini kulturnih spomenikov.

Bodo občini Kidričevo sledile še druge?

Občina Kidričevo pa ni edina, ki se na tak način spopada z nevzdrževanimi objekti, ki kazijo okolico. Podoben odlok je leta 2010 kot prva sprejela občina Zreče in kmalu so sledile tudi druge. A za zdaj še v nobeni izmed trinajstih občin s tem odlokom ni bilo primera, da bi vpisala hipoteko na kakšno hišo, ki jo je prisilno obnovila.

Odloke o nevzdrževanih objektih so poleg Kidričevega sprejele tudi naslednje občine: Zreče, Pivka, Sežana, Komen, Slovenj Gradec, Poljčane, Murska Sobota, Prebolt, Kuzma, Hrpelje-Kozina, Škofljica in Litija.

Vir: http://mariborinfo.com/novica/kultura/na-kidricevem-z-odlokom-nad-zapuscene-stavbe-kaj-se-cakamo-v-mariboru/130558

Vanja Čiček


15. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

september 27, 2016

Dnevni red:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora LP57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem), skrajšani postopek
DIIP – modernizacija LC 165 171 Lovrenc na Dr. polju – Cirkovce (odsek Pleterje – Lovrenc)
Sklep o spremembi vrsta oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2016/2017
Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premoženja – večnamenska dvorana Kidričevo
Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Predlog nezamenjave nepremičnin med Občino Kidričevo in Agrarno skupnostjo Mihovce
Predlog pridobitve nepremičnine v zasebni lasti, parc. št. 390/11, k.o. Šikole
Predlog oddaje nepremičnine v najem, parc. št. 240/7 k.o. Cirkovce
Predstavitev lokalne valute
Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si